Close

Ön Lisans Programı

 •          Kazanılan Derece

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyal Hizmetler Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

 •          Kayıt ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulları: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.  Sosyal Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

 •          İstihdam Olanakları

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, sosyal hizmet il müdürlüklerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, körler ve sağırlar okullarında, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

 •          Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

 •   Sosyal Hizmet
 •   Sosyoloji

 

 •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve İkinci Öğretim

 

 • Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama becerisi.
 • Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.
 • Çalışma hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.
 • Özel gereksinimli ve bakıma muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi.
 • Sosyo-kültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma; bu zenginliği anlayış ve saygıyla karşılama becerisi.
 • Sosyal hizmetin uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve uygulama becerisi.
 • Mesleki görüşme ve raporlama becerisi.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme ve mesleki anlamda İngilizceyi yazıp okuyabilme becerisi.
 • Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi.

Sosyal Hizmet Programı mezunu;

1) Sosyal hizmet ve sosyal yardımların felsefesini anlamalı ve profesyonel yaklaşımlara sahip olmalıdır.
2) Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini bilmelidir.
3) Sosyal hizmetin uygulama alanlarını bilmeli ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenmelidir.
4) Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olmalı ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmelidir.
5) Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz bilgi çağında yeni oluşacak sosyal sorunlara karşı ilgili ve çözüm odaklı olmalıdır.
6) Bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir.
7) Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterebilmelidir.
8) Mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip olmalıdır.
9) Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.
10) Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilmelidir.
11) Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.
12) Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilmeli ve bu kurallara uyma becerisine sahip olmalıdır.
13) Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.
14) İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimsemeli, içinde yaşadığı toplumu tanımalı ve toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olmalıdır.