Close

Ön Lisans Programı

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara iş sağlığı ve güvenliği alanında diploma verilir. Diplomayı alan her öğrencimiz İşyeri Teknikeri unvanı elde eder. Ayrıca Diplomasını alan mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavının YGS 2 puan türünden yeterli puan almış olmak.

Mezuniyet Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıllık programda yer alan 120 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Programı başarıyla bitiren mezunlar stajlarını da tamamladıktan sonra DGS sınavında da başarı göstermeleri durumunda aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

  Acil Yardım ve Afet Yönetimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  İşletme

  İşletme Yönetimi

  Sosyal Hizmet

  Sosyoloji

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

 

1) İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etme becerisi.
2) Tespit edilen riskleri minimize edecek sistem ve tasarımlar geliştirme becerisi.
3) Sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi.
4) Tehlikeleri kaynağında yok edebilme becerisi.
5) Felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulamasını yapabilme becerisi.
6) Kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza indirerek işletmenin karlılığını artırabilme becerisi.
7) Etkin iletişim kurabilme, sorumluluk alanında eğitim verebilme becerisi.
8) Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunu,

1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayabilmelidir.
2) İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunup bu hususta işverene rapor verebilmelidir.
3) İşyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmalı, alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda çalışanların da görüşünü alarak işverene önerilerde bulunup uygulamaların takibini yapabilmelidir.
4) İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlayıp hazırlanan planların uygulanmasını sağlayabilmelidir.
5) Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani ve yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlayıp gerekli tatbikatların yapılmasını sağlayabilmelidir.
6) Yangınların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetebilmelidir.
7) İşyeri Sağlık Birimi ile iş birliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirip değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.
8) İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planları yapılmasını ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.
9) İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirleyip bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor verebilmelidir.
10) Uygun nitelikteki kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor verebilmelidir.
11) Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlayabilmelidir.
12) Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikolojik stres yapıcıların ve bunların çalışanlar üstündeki etkilerini belirleyip gerekli iyileştirme çalışmalarını planlamalı ve uygulayabilmelidir.
13) Çalışanın kişisel sağlık durumu nedeniyle çalışma ortamında alınması gereken ek önlemlerin ve düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.
14) Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılmasını sağlayıp bu konuda sürekli eğitimlerini verebilmelidir.
15) Üretimin her aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve çalışan sağlığı kurallarına göre düzenlemesini yapabilmelidir.
16) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmelidir; ek olarak mesleki manada İngilizce konusunda etkin yazabilip, literatür okuyup anlayabilmelidir.
17) Mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilmelidir.