Close

Ön Lisans Programı

 •          Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 •          Kayıt ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulları: Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Çocuk Gelişimi Programı YGS 4 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

 •          Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

 •          İstihdam Olanakları

ü  Gündüz Bakım Merkezleri, Kreş ve Anaokulları

ü  Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

ü  Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri

ü  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı koruyucu çocuk merkezleri

ü  Oyuncak ve yayın sektörü

ü   2014/2015 akademik yılında 24 mezun verdik. Mezunlarımızın 16’sı normal gelişim gösteren çocuklar ile Gündüz Bakım Merkezleri, Kreş ve Anaokullarında, 5’i Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okulu’nda özel gereksinimli çocuklarla çalışmaktadırlar.

 

 •          Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve İkinci Öğretim

 

 •  Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi (araştırma, mesleki ve kişisel yeterliliğini geliştirme)
 •  Çocuklarda temel gelişim alanlarını ve öğrenme alanlarını bilme ve takip etme becerisi
 •  Normal ve özel gereksinimli çocukların eğitiminde gelişim özelliklerine göre araç-gereç hazırlama ve kullanma becerisi
 •  Özel eğitim alanı ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel kavramları ve tanımları bilme ve uygulama yeterliliğine sahip olma becerisi
 •  Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama ve etkinlikleri gerçekleştirme becerisi
 •  Çocuk edebiyatı ve medya konusunda bilgi ve beceri
 •  Sanat, drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlamak ve uygulama becerisi
 •  Çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında ruh sağlığı ve psikolojisi konusunda bilgi ve beceri
 •  Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etme becerisi
 •  Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanıma; çocukla etkili iletişim kurma becerisi, aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri
 •  Çocuğun haklarını ve haklarının korunmasını sağlama bilgisi ve becerisi
 •  Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

Çocuk Gelişimi Programı mezunu;

1) Kişilik yeterliliklerini ve mesleki yeterlilikleri geliştirebilmelidir.
2) Fiziksel, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimini izleyebilmeli, sosyal duygusal, ahlaki gelişim alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.
3) Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak ve etkili öğretim uygulamada sınıf öğretmenine destek olabilmelidir.
4) Özel gereksinimli çocukların bilişsel öğrenme özelliklerine göre, iletişim, öz bakım psikomotor; duyusal ve akademik özelliklerine uygun eğitim ihtiyaçlarını tanıyabilmelidir.
5) Görme, işitme, zihinsel, bedensel engelli ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar için araç gereç hazırlayabilmelidir.
6) Sınıf içi etkinlikler için araç-gereç yapabilmeli; eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabilmelidir.
7) Kaynaştırma öğrencisini tanıyarak kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapabilmeli; gelişim alanlarında etkinlikler düzenleyebilmelidir.
8) Özel eğitim alanı ve çalışmaları konusuyla ilgili bilgi sahibi olmak; görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli çocuklar, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
9) Okul öncesi eğitim kurumlarında program uygulama, serbest zaman, Türkçe dil, oyun ve hareket, müzik etkinliklerini uygulayabilmelidir.
10) Çocuklar için hazırlanan yayınları inceleme, kullanma ve takip edebilmelidir.
11) Çocukta yaratıcılığı geliştirici resim, müzik, heykel etkinliği planlama ve uygulamalı, sanatsal ve kültürel gezi düzenlemelidir.
12) Drama, pantomim, rol oynama, doğaçlama, hikayelerden oluşan oyunlar oluşturma etkinlikleri ve hareket çalışmaları uygulayabilmelidir
13) Oyun dağarcığını geliştirmeli ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri uygulayabilmelidir.
14) Müzik dağarcığını geliştirmek, çocuğun gelişimine uygun müzik etkinlikleri uygulamak ve ritim etkinlikleri uygulayabilmelidir.
15) Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini düzenleme ve bu etkinlikleri uygulama alanlarına göre organize etmelidir.
16) Çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk hastalıklarının farkında olmalıdır.
17) Çocukta kişilik ve benliğin gelişimi takip edebilmeli, uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanıyabilmeli ve çocuklarda dengeli kişilik oluşturma konusunda öğretmene rehberlik edebilmelidir.
18) Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilmeli, gelişim dönemlerine göre ve ayrıca özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliği uygulayabilmelidir.
19) Çocukla ve yakın çevresiyle etkili iletişim kurabilmelidir.
20) Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklar için aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olabilmelidir.
21) Kişisel ve meslek hayatında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.
22) Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilmeli, çocuk ihmaline ve istismarına yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk haklarının korunması konusunda işbirliği yapabilmelidir.