Close

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarının yanı sıra yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri bölüm başkanlığı, dekanlık veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler bölüm başkanlığı veya dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar

önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Bir dersten yarıyıl/yılsonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Hangi derslerden bütünleme sınavı yapılacağına, hangi dersler için yaz okulu açılacağına ilgili akademik birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

Programı yürüten akademik birim yönetimi tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle, bir ara sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur. 

Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen dersler, ilgili bölümce belirlenerek Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda, yarıyıl sonu ders notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Bir ders ve o dersin uygulama çalışmaları ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde ders ve uygulama çalışmaları ayrı ayrı uygulanır.

Yarıyıl sonu ders notu öğretim elemanlarınca öğrenci bilgi sistemine girildiği anda kesinleşir.  Öğrencilere, aldıkları her ders için bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak harf notlarından biri (AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve F)  ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir.