Close

Sürekli Gelişim Birimi

 

Altınbaş Üniversitesi Sürekli Profesyonel Gelişim Birimi olarak hem okutmanlarımızın hem de kurumumuzun gelişimine katkıda bulunmaktayız.

 1.      MESLEKİ GELİŞİM:

Sürekli Profesyonel Gelişimi, okutmanlarımızın ve yöneticilerimizin mesleki zorluklarla başa çıkabilme ve hedeflerine ulaşabilme hususlarında uzun soluklu bir süreç olarak tanımlamaktayız.  Bu doğrultuda, ‘yansıtıcı’ bir yaklaşımı benimsemiş olduğumuzdan, sürekli gelişim konusunda yaptığımız eylemlere yansıtıcı bir bakış açısıyla yaklaşmaktayız. Kariyerimizin her noktasında, beceri, bilgi ve bakış açımızın gelişmesi ile ilgili olanaklarımız olduğundan, Altınbaş Üniversitesi Sürekli Gelişim Birimi olarak sunduğumuz tüm aktiviteler bu bakış açısına göre planlanmaktadır.

 

 1.       Okutman Performans Değerlendirme Sistemi:

Performans Değerlendirme Sistemimiz, okutmanlarımızın performanslarını değerlendirmede hem kendilerinin hem de yöneticilerin yer aldığı bir çerçevede olup, profesyonel öğrenme ihtiyaçlarına odaklıdır.

 Performans Değerlendirme Sistemimiz;

 •          Mesleki gelişime katkıda bulunmaya
 •          Mesleki öğrenim ve gelişmeyi destekleyen anlamlı bir değerlendirme sistemi sunmaya
 •          Gerektiğinde okutmanlarımıza mesleki destek ve olanaklar sağlamaya
 •          Zam artışı ve terfi hususlarında İnsan Kaynakları Birimi’ne hesap verilebilirlik ölçütü sağlamaya yardımcı olmaktadır.

CPD Birimi olarak okutmanlarımızla birlikte Performans Değerlendirme Ölçütleri kapsamında aşağıda görülen etkinlikleri yürütmekteyiz.

 •          Hizmet İçi Eğitim – Okutmanların mesleki gereksinimleri doğrultusunda kurumu içinde gerçekleşecek şekilde tasarlanır. Öğretme/öğrenme alanlarında yıllık olarak gerçekleştirilen ihtiyaç analizi ve anketler yoluyla belirlenirler. Okutmanlardan gelen geri bildirimler ve analizler çerçevesinde CPD birimi eğitim çalışmalarını belirler.
 •          Ders Gözlemleri

Öğretim uygulamaları CPD Birim koordinatörleri tarafından ders gözlemleri aracılığıyla izlenir ve okutmanlara geri bildirim verilir. Akademik yıl boyunca iki kez yapılır:

Önceden Haber Verilerek

Güz döneminde olmak üzere yılda bir kez gerçekleştirilir. Okutmana gözlenecek dersin tarih ve saati önceden bildirilir. Gözlem öncesi okutman ve CPD Birim koordinatörü izlenecek dersin planı ve geri bildirim verilecek alanlar konusunda görüşürler. Ders gözlemi sırasında koordinatör ders gözlem notları tutar ve dersin bitiminde okutmana teslim eder. Dersin hemen ardından okutman Ders Değerlendirme Formu’nu doldurur ve koordinatöre iletir. Gözlemin üzerinden fazla zaman geçmeden okutman ve koordinatör bir araya gelerek dersle ilgili görüşürler. Okutmana güçlü ve zayıf yönlere yönelik ayrıntılı geri bildirim verilir ve geliştirilmesi gereken alanlar için gelişim planı sunulur.

 Önceden Haber Verilmeden

Bahar döneminde olmak üzere yılda bir kez gerçekleştirilir. Okutmana gözlenecek dersin tarih ve saati önceden bildirilmez. Ders başlamadan önce okutman ve CPD Birim koordinatörü izlenecek dersin planı ve geri bildirim verilecek alanlar konusunda kısaca görüşürler. Ders gözlemi sırasında koordinatör ders gözlem notları tutar ve dersin bitiminde okutmana teslim eder. Dersin hemen ardından okutman Ders Değerlendirme Formu’nu doldurur ve koordinatöre iletir. Gözlemin üzerinden fazla zaman geçmeden okutman ve koordinatör bir araya gelerek dersle ilgili görüşürler. Okutmana güçlü ve zayıf yönlere yönelik ayrıntılı geri bildirim verilir ve geliştirilmesi gereken alanlar için gelişim planı sunulur.

 

 •          Meslektaş Ders Gözlemi

 Okutmanlarımız dönemde bir kez olmak üzere bir meslektaşının dersini izler ve geri bildirim verir. Karşılıklı yapılan ders izleme ve geri bildirim verme, alınan geri bildirime dayalı yazılan bir ders öz değerlendirme yazısı farklı bir bakış açısından yararlanma konusunda mesleki becerilerin gözden geçirilmesine yardımcı olur.              

 

 •          Öğretme ve Öğrenmede Öz değerlendirme Yazıları

Okutmanlar ders içi performanslarını değerlendirebilme ve mesleki gelişim gereken alanlara yönelik kararlar alabilme amacıyla derslerini videoya kaydeder ve izleme sonrasında en az 400 kelimeden oluşan bir öz değerlendirme yazısı yazarlar.

 

 •          Konferanslara Katılım ve Sunum Yapma

Alanlarında uzman kişiler tarafından verilen konferanslara katılan okutmanlarımız başka kurumlardan meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaşabilirler. Okutmanlarımız mesleki deneyim kazandıkça sınıf içi uygulamalarını yaptıkları sunumlarla diğer meslektaşlarıyla paylaşabilir ve mesleki gelişim etkinliği açısından önemli kazanımlar edinirler.

 

 •          Öz değerlendirme Yazıları

 

Okutmanlar tek bir derslerini odak noktası alarak öz izleme yöntemiyle bir değerlendirme çalışması yaparlar. Dönem sonunda ise tüm dönemi kapsayacak şekilde bir öz değerlendirme yazarak daha bilinçli mesleki gelişim planları yapabilirler. Her bir öz değerlendirme yazısı en az 400 kelimeden oluşacak şekilde yazılır.

 

 •          Araştırma

Ders içi uygulamalara yönelik küçük ölçekli araştırma çalışmaları, okutmanların ders süreçleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalarına yardımcı olur ve böylece mesleki anlayışlarını ve becerilerini geliştirir.

 

 •          Eğitim ve Geliştirme

Kariyerlerinin belirli aşamalarında, mesleki eğitim kurslarına/çalışmalarına katılmak okutmanların sınıf içi uygulamalarına yönelik becerilerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunur.  

 •          Çalıştaylar

Pek çok kurum, hem çevrimiçi hem yüz yüze olmak üzere öğretmenler için ücretsiz çalıştaylar sunmaktadır. Bu tür fırsatlar mesleki uygulamalara ilişkin yeni fikir ve uygulamaları öğrenmek açısından okutmanlar tarafından değerlendirilir.

 

Yabanci Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü Almanca dersleri Öğretim Görevlisi Figen Zivtçi Aylan 16.07.2018 tarihinde ‘ Yabancı Dil Dersinde Dijital  Öğrenme’ konulu bir çalıştay sundu. Çalıştayda öğrenme ortamlarında çevrim içi ve yüz yüze ders uygulamalarının bütünleşik sunum içeriklerinden örnekler verildi.

 

 

NİSAN  11, 2017

‘Teacher Support Groups’ (Öğretmen Destek Grupları) adını verdiğimiz, birkaç eğitimden oluşacak olan yeni projemizin ilk eğitimi 11 Nisan’da yapıldı. Öğretmen destek grupları projesinin amacı, hocaların düzenli olarak biraraya gelerek, öğretmekte oldukları kitaplardan seçilen ve ileride yapılacak olan ünitelerden birkaçını seçerek beraber fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Bu şekilde, daha fazla bilgi paylaşımında bulunup , daha interaktif dersler yapabilmeyi amaçlamaktayız. Öğretmenlerimiz belli gruplara ayrılarak, seçilmiş olan bir üniteyi , öğrencilerimize daha uygun hale getirerek anlatabilmenin yollarını tartıştıktan sonra, bu fikirleri diğer gruplarla paylaşmaktadırlar. Bu interaktif paylaşımdan sonra , öğretmen eğitmeni tarafından da aynı konu ile ilgili görüşler paylaşılmakta olup, hem ders planı hem de materyel  gelişimine katkıda bulunulmaktadır.

 

24 MART 2017

Bu eğitimin amacı, yansıtma türü deneme yazılarının öğretilmesinde etkili bir ders planının önemini göstermek, öğretmenlere yaptırılacak grup çalışmasıyla bir ders planında olması gereken unsurları belirlemek,  her grubun kendi planını meslektaşlarıyla paylaşarak geri bildirim almalarını sağlamaktır.

 

24 MART 2017

The purpose of this training is to use the time required for mastery learning by reassessing the learning materials used during teaching of reaction essay writing, to question the fulfillment of the basic requirements for the presentation, application and feedback steps and to rearrange the learning materials accordingly.

 

17 MART 2017

Bu eğitimin amacı, etkili öğrenmenin ön koşulu olan ders planlamasına yönelik temel konuları birlikte tartışmak, dersin içeriğine göre değişiklikler gösteren ders planını güncel bir ders konusuyla bağlantılı olarak bir  grup çalışması ile ortaya koymaktır.

 

 

 

17 MART 2017

Bu eğitimin amacı, bilgilendirme deneme yazımı öğretimi sırasında kullanılan öğrenme materyallerinin öğrenci perspektifi tarafından yeniden değerlendirilmesini sağlayarak tam öğrenme için gereken zamanı etkili kullanma, sunum, uygulama ve geri bildirim aşamaları için temel gereklilikleri yerine getirmeyi sorgulatmak ve öğrenme materyallerini yeniden düzenlemektir.

 

10 MART 2017

Bu eğitimin amacı, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesinde uygulanan ölçme-değerlendirme araçlarının etkili kullanılarak sağlıklı başarı değerlendirmelerinin  yapılabilmesini sağlamaktır. Okuma becerilerinin ölçülmesinde metin seçimi, soruların üst düzey düşünme becerilerini ortaya koyabilecek şekilde tasarlanması, sınav sonunda elde edilen verilerin kullanılarak geçerlik ve güvenirlik kriterlerinin yerine getirilmesi önemlidir.

 

3 MART 2017

Bu çalıştayın amacı, öğrenmede etkili bir araç olan internet uygulamalarını öğretmenlere tanıtmak ve uygulatmaktır. Derslere entegre edilen bu uygulamalar, öğrencinin ilgisini artırmakta ve etkin katılımı sağlamaktadır

 

20 OCAK 2017

Bu eğitimin amacı, öğrencilerimizin temel dil becerilerini kullanırken yaptıkları dil bilgisi hatalarını azaltmadaki yaklaşımımıza dikkati çekmektir. Bir bağlam içinde öğretilmeyen dilbilgisi kuralları yerine öğrenenin kendisi ve yakın çevresiyle ilişkilendirilerek sunulan dilbilgisi çalışmaları daha anlamlı ve verimli olacaktır.

 

 

 

 

20 OCAK 2017

Bu eğitimin amacı, bu tür uzun metinlerle çalışmanın öğrenci için zevkli olabildiği kadar sıkıcı ve zor da olabilmesinin nedeninin öğretmenin  ne şekilde yaklaştığına ve öğrencilerinden ne istediğine  bağlı olduğunu göstermektir. Uzun ve / veya akademik metinlerde etkili okuma becerileri geliştirmeye yönelik tekniklerle ilgili uygulamaların öğrencilerin kavramasını ve katılımını etkili bir biçimde geliştirdiklerini göstermektedir. 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, akademik metinlerin okunması ve değerlendirilmesine hazırlık olarak öncesinde yapılması gereken sözcük, kavram bilgisi, metin inceleme çalışmalarının belirlenerek, öğrencilere metin okur-yazarlığı becerilerinin kazandırılmasıdır.

 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, öğrenmeyi destekleme ve teşvik etmede ölçme-değerlendirme araçlarının tasarlanması ve uygulanması yoluyla öğretmenin öğrencilerinin performanslarına yönelik elde edilen verileri analiz edebilmesi  ve öğrencilere performansları hakkında zamanında geri bildirimde bulunarak öğrenmeyi desteklemesidir. 

 

 

27 ARALIK 2016

Bu eğitimin amacı, öğrenmenin merkezinde öğrencinin yer almasına yönelik motivasyonu geliştirici stratejilerle öğrenen katılımını destekleyen etkinliklerin paylaşılması ve tartışılmasıdır. Öğrenme sorumluluğu, öğretmen ve öğrenci tarafından birlikte oluşturulmalı ve öğrenme ortamı bunu geliştirecek ve öğrenciyi bu ortama dahil edecek şekilde tasarlanmalıdır.

10 EKİM 2016 / 12 EKİM 2016

Bu eğitimin amacı, formal seviyede ders planı hazırlamanın neden ve hangi durumlarda önemli olduğunu vurgulamaktır. Ders planı hazırlamanın hem öğretmen,  hem de öğrenciye sağladığı yararların tartışıldığı eğitimde, öğretmenlerle pratik ders planı şablonları paylaşılmış ve akademik yıl süresince standart olmak adına, ders gözlemlerinden önce eğitmenlere, izlenen ders akışının kolay takibi açısından verilmesi beklenen ders planının, bu eğitimde paylaşılan ortak bir şablon olmasına karar verilmiştir.

22 EKİM 2016 / 24 EKİM 2016

Bu eğitimde, hocalarımızla beraber zor bir sınıfla nasıl başa çıkabileceğimizin yollarını tartışılmıştır. Bir sınıfı iyi disipline edebilmenin aslında birçok yolu olduğunu konuşulmuştur. Öncelikli olarak öğrencilerimize ders esnasında verdiğimiz görevler ile bu görevlerin gerektirdiği iletişim biçimlerinin üzerinde durulmuştur. Daha sonra, bir öğretmenin sınıf içinde kullandığı dilin nasıl olması gerektiği ve yönerge vermenin ve iyi bir sınıf düzeni sağlamanın öğrenmeye katkıları tartışılmıştır.

20 ARALIK 2016

Tony Gurr ‘un verdiği bu eğitimde amaç farkındalığı arttırmaktır. Derslerde kullandığımız kitapların/materyellerin ,öğrencilerimizin gerek ilgi alanlarına, gerekse ihtiyaçlarına yönelik uyumlandığı taktirde,derslerdeki verimin ve motivasyonun nasıl artacağını tartışılmıştır. Derslerimizi monoton bir akış içinde yapmaktansa, hem daha eğlenceli, hem de kitap odaklı değil, öğrenci odaklı yapmanın verimi kesinlikle arttıracağı kanısına varılmıştır. Tony, hocalarımızla birçok pratik ve sınıfta uygulamaya yönelik aktivite paylaşmıştır.

2 ŞUBAT 2017/ 3 ŞUBAT 2017 / 6 ŞUBAT 2017

Hazırlık birimimizdeki farklı tüm seviyeler için (A1,A2,B1,B2) ayrı ayrı yapılmış olan bu eğitimin amacı, öğrencilerimizin yazma yetilerini nasıl geliştirebileceğimizin  üzerinde durmaktır.  Eğitime, her seviyeden farklı öğrencilerimizin (isimlerini hocalarımızla paylaşmadan) sınav kağıtlarını inceleyerek başlanmıştır. Bu hataları giderebilmenin yolları tartışılmış ve öğrencilerimiz tarafından bize verilen herhangi bir çeşit yazı materyelini (ödev, proje vs..) nasıl düzeltmemiz gerektiğine dair örnekler incelenmiştir. Öğrenci hatalarını direkt olarak düzeltmek yerine, öğrencilerimizi biraz daha ‘düşünme’ye iterek  ve ‘düşünerek öğrenme’ becerilerini arttırmaya  çalışarak, kendi hatalarını kendilerinin bulmaya ve kendi hatalarından yola çıkarak, öğrenmeyi sağlamaya teşvik yöntemleri üzerine konuşulmuştur. Yazı yazmanın bir süreç olduğu ve bu sürecin hem öğretmen, hem de öğrenci tarafından çok iyi kullanılması gerektiği tartışılmıştır.

7 MART 2017

Bu eğitimde öğrencilerimizin okuma becerilerinin nasıl geliştirilebileceği konusunu tartışılmıştır. Öğrencilerin uzun paragrafları en kısa zamanda ve etkili şekilde nasıl okuyup, anlayabileceklerini,  ana fikirleri nasıl bulabileceklerine dair tekniklerin paylaşıldığı bu eğitimde, aynı zamanda ideal bir okuma dersinin akış planına göz atılmıştır. Genellikle okuma fikrine alışık olmayan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, onların bu derse ilgisini arttırabilecek teknikler üzerinde fikir alışverişi yapılmıştır. Teorik bilgilerin paylaşıldığı bu eğitimde, hocalarımızın sınıfa taşıyabilecekleri  pratik fikirlere de yer verilmiştir.

27 ŞUABT 2017

Öğrencilerimizin bilmedikleri kelimeler yüzünden okuduklarını anlayamamaları veya kelime bilgisi eksiklikleri yüzünden paragraf veya kompozisyon yazamamalarından yola çıkarak planlanan bu eğitimdeki amaç, biraz arka planda kaldığı düşünülen kelime bilgisi öğretimine vurgu yapmaktır. Hocalarımızla ‘kelime öğretme teknikleri’  üzerine çalışmaların yapıldığı bu eğitimde, aynı zamanda hocalarımızın sınıflarına taşıyabilecekleri bazı pratik kelime öğretme aktiviteleri de paylaşılmıştır. Ders gözlemleri boyunca, öğrencilerimizin kelime telaffuz problemlerinin olduğu tespitinin  yapılması üzerine, bu eğitime bazı telaffuz aktiviteleri  de eklenmiştir.  Öğretmenin kelimeyi söyleyip, akabinde kelimeyi öğrenciden duymak istediği geleneksel teknik yerine, daha etkili ve eğlenceli, kelime öğrenmeye yönelik ilgi ve motivasyonun artacağı aktiviteler hocalarımız ile paylaşılmıştır. Özellikle okuma yaparken, bir kelimenin anlamını cümledeki manadan çıkarabilme becerisi üzerine öğrencilerimizi nasıl eğitebileceğimiz ile ilgili örnekler hocalarımızla paylaşılmıştır.

 

İngiliz Dili Öğretimi alanında birçok farklı ülkenin yanı sıra, ülkemizde de seminerler, konferanslar vermiş, atölye çalışmaları düzenlemiş öğretmen ve öğretmen adayları eğitmeni Laura Woodward, 30.03.2016 tarihinde üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarımıza, yazma ve konuşma becerilerinin edinilmesi konusu ile ilgili uygulamalı bir eğitim verdi. Eleştirel ve yaratıcı düşünce becerilerini ön planda tutan birçok farklı aktivitenin sunulduğu mesleki eğitimde okutmanlarımız hem keyifli hem de verimli bir zaman geçirdiler.

 

 

 

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts Eyaleti, Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen ‘1. AATT Konferansı: Türki Dillerin Öğretimine Yaklaşımlar’ isimli uluslararası katılımın olduğu konferansta okutmanlarımız Ayşe Merve Kurtulan ve Burcu Ocak ‘Yabancı Dil olarak Türkçe Öğretiminde Web 2.0 tabanlı araçların kullanımı: Kuramsal Çerçeve ve Örnek Uygulamalar’ ve ‘ Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretim Kitaplarındaki Yazma, Dinleme ve Konuşma Alıştırmalarının Metinsellik Ölçütleri ve Görev Odaklı Öğretim Açısından Karşılaştırmalı Analizi’ başlıklı sözlü bildirileri sunmuşlardır. Ulusları arası katılımın yoğun olduğu konferansta A.B.D.’den Harvard, Stanford, Penn State, Boston, Georgetown ve UCLA gibi birçok prestijli üniversiteden öğretim elemanları da katılmıştır. 

 

 

20 Ocak 2017 tarihinde IKBU Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölümü öğretim görevlileri ve okutmanları Continuous Professional Development birimimizin okulumuzda Macmillan Publishing ile işbirliğinde Teresa Doğuelli tarafından hazırlanan ve sunulan tam gün eğitime katılmışlardır. Eğitim konuları;

“Reading Long/Academic Texts”

“Contextualising Grammar”