Close

Vizyon ve Misyon

VİZYON:

Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmada öncü, evrensel, dinamik, yenilikçi, insan odaklı ve çalışanları, öğrencileri, mezunları toplumla bütünleşip katma değer yaratan, ürünleri doğa ile uyumlu ve geleceği şekillendirmede, alanında pay sahibi bir fakülte olmak.

MİSYON:

Akademik standartlara uygun bir eğitim ve araştırma kültürü içinde, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında teknolojik gelişmeleri takip eden, alanındaki toplumsal sorunları gören ve onlara çözüm arayan, çalışmalarında disiplinler arası etkileşimi gözeterek teori ve pratiği bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, nitelikli akademik kadrosu ile kendi alanlarında etkin rol alabilecek bilgi ve beceriye sahip, özgür ve nitelikli gençler yetiştirmek.