Close

Lisans Programı

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi akademik disiplinlerinde uzmanlık vermek,
 • Politikalar, siyasi düşünceler, siyasi davranışlar, siyasi süreçler ve siyasi kurumlara dair kapsamlı bir bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunmak.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin geneline aşina ve bu disiplinlerde bilgili mezunlar yetiştirmek.
 • Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilecek, öncülük yapabilecek ve yöneticilik vasfına sahip mezunlar yetiştirmek.
 • Mezunlarına hızla değişen küresel atmosferde bu değişime uyum sağlama kabiliyeti ve başarıyla çalışabilme yeteneği kazandırmak.
 • Mezunlarının toplumsal ve kültürel çeşitliliği olumlu karşılamasını ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmasını özendirmek.
 • Aydın, toplumsal sorumluluğunun farkında olan aktif yurttaşlar yetiştirmek.
 • Mezunlarının yazılı ve sözlü iletişimde mükemmeliyeti yakalamasına yönelik rehberlik etmek.
 • Mezunlarının bağımsız yaşam boyu öğrenimin ve sürekli kişisel gelişimin önemini anlamalarını, öğrenimlerini ve kişisel gelişimlerini yaşam boyu sürdürmeye yönelik motivasyona sahip olmalarını desteklemek.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı mezunlarının aşağıdaki özelliklere ve yeterliliklere sahip olması beklenmektedir:

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinde yetkinliklerinin yanı sıra, bu disiplinlerle yakından ilişkili bulunan uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanları ile ilgili temel kavramları ve kuramları kavrar.
 • Karşılaştırmalı siyaset, kamu politikaları, devlet kuramları, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, çıkar grupları, toplumsal hareketler, kamu maliyesi, idare hukuku, yerel yönetimler ve Türkiye siyaseti gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi çalışma alanlarındaki kuram, kavram ve olguları tanıyabilir ve ayırt edebilir. 
 • Siyaset kuramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.
 • Araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve bu analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.
 • Türkçe ve İngilizcede güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisi sergiler.
 • Akademik hayatta ve kamu kurumlarındaki çalışma hayatında gereken bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
 • Çözümsel ve eleştirel düşünme yeteneği geliştirir.
 • Gereken sorumlulukları yerine getirme ve projeleri zamanında ve başarılı olarak teslim etme yetisi kazanır.
 • İdare birimlerinin işleyişini anlama ve değerlendirme kabiliyeti geliştirir.
 • Özellikle etnik, siyasi, dini azınlıklar, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri olmak üzere tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılık karşıtlığına yönelik gerek çözümsel gerekse özdüşünümsel kavrayış geliştirir.
 • Yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.
 • Toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.
 • Bağımsız olarak karar alma yetisine ve etkin grup çalışmaları içerisinde yer alma kabiliyetine sahiptir.
 • Çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli/çok inançlı (inançsızlık da dahil olmak üzere) çalışma ortamlarında çalışabilmesini sağlayacak evrendeş (kozmopolit) değerleri edinir.