Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

HUK 502         Uluslararası Vergi Hukuku  - (3-0)5

Bu derste Avrupa Birliği düzenlemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları, çifte vergilendirmenin önlenmesi, serbest ticaret bölgeleri, dolaylı ve dolaysız vergiler ve gümrük vergileri konuları işlenecektir.

HUK 521         Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I - (3-0)5

Bu derste özellikle yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler incelenecektir.

HUK 522         Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II  - (3-0)5

Bu derste özellikle yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler incelenecektir.

HUK 523         Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  - (3-0)5

Bu dersin amacı, öğrencileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve ile tanıştırmak ve bu bağlamda özellikle telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

HUK 525         Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler  - (3-0)5

Bu derste, bilgi teknolojileri alanında ortaya çıkan hızlı gelişmelerin yarattığı hukuki sorunlar incelenecek ve bu sorunlara ilişkin başlıca çözüm önerileri araştırılacaktır.

HUK 550         Lojistik ve Taşıma Hukuku - (3-0)5

Bu derste, deniz, kara ve havayolu ile yük taşımacılığına ilişkin hukuk kuralları ve ilkeler, özellikle bu alandaki uluslararası sözleşmeler ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bu alana ilişkin hükümleri çerçevesinde incelenmektedir.

HUK 551         Şirket Birleşme ve Devralmaları - (3-0)5

Bu derste gizlilik anlaşması (confidentiality agreement), mutabakat anlaşması (memorandum of understanding), mali ve hukuki due diligence incelemesi, model şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin uygulaması ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği düzenlemeler incelenecektir.

HUK 552         Sermaye Piyasası Hukuku  - (3-0)5

Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler, halka açık anonim ortaklıkların işleyişi, azınlık hakları, halka arz

HUK 553         Enerji Hukukunda Güncel Gelişmeler - (3-0)5

Bu derste enerji sektörünü düzenleyen hukuk kuralları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemeleri işlenecektir.

HUK 554         Uluslararası Deniz Ticareti Hukuku - (3-0)5

Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku’nun kaynakları, uluslararası antlaşmalar, işleten ve gemi sahiplerini yükümlülüklerine ilişkin kurallar, gemi teminatları, kurtarma, korsanlık, deniz tahkimi

HUK 560         Lex Mercatoria (İng.) - (3-0)5

Bu derste Uluslararası Ticaret Hukuku’nun genel ilkeleri tarihi gelişimleri, mukayeseli hukukta ve yeknesak hukuktaki yansımaları, uluslararası ticari tahkim kararlarındaki uygulamalar ve doktrin görüşleri ışığında incelenecektir. Ön Koşul: İngilizce

HUK 561         Uluslararası Ticari Sözleşme Hukuku - (3-0)5

Bu derste bir uluslararası alım-satım sözleşmesi örneğinden yola çıkarak uluslararası sözleşmelerin kuruluşu ve işleyişi, INCOTERMS, akreditif ve diğer ödeme şekilleri, model sözleşmelerin kullanımı, sözleşmeye uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözüm yolları öğretilecektir.

HUK 562         Uluslararası Ticari Tahkim- (3-0)5

Tahkim şartı, dava ehliyeti, tahkime elverişlilik, kamu düzeni, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkimde yargılama süreci, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili New York Konvansiyonu, Milletlerarası Tahkim Kanunu konuları işlenecektir.

HUK 563         Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi) - (3-0)5

Bu derste yeknesak hukukun gelişimi, AB çerçevesinde özel hukuku birleştirme çalışmaları, Ole Lando ilkeleri, Uluslararası Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonu, UNIDROIT ilkeleri ve diğer yeknesak hukuk metinleri incelenecektir.

HUK 564Uluslararası İnşaat Hukuku - (3-0)5

FIDIC model sözleşmeleri, mühendisin konumu ve uyuşmazlık çözme yetkisi, uygulama sorunları, joint venture sözleşmeleri, aşırı ifa güçlüğü ve force maceur şartları, tahkim şartları konuları incelenecektir.

HUK 565         Uluslararası Yatırım Hukuku  - (3-0)5

Uluslararası Yatırım Hukuku’nun kaynakları, uluslararası antlaşmalar, çift taraflı yatırım anlaşmaları, vergi anlaşmaları, sürdürülebilir kalkınma boyutu, UNCTAD, OECD ve Dünya Bankası’nın çalışmaları, ICSID ve uluslararası yatırım tahkimi.

HUK 570         Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları - (3-0)5

Uluslararası mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, sözleşmelerde, haksız fiillerde ve Aile Hukuku davalarında uygulanacak hukukun belirlenmesi, kanunlar ihtilafı kuralları, renvoi, uyuşmazlık çözüm şartı yazımı konuları incelenecektir.

HUK 571         Dünya Ticaret Örgütü Hukuku  (3-0)5

Bu derste GATT ve Dünya Ticaret Örgütü’nün tarihsel gelişimi, GATT’ın dayandığı temel ilkeler, TRIPS ve TRIM anlaşmaları, gelişmekte olan ülkelerin temsili, Dünya Ticaret Örgütü panelleri ve temyiz yargılaması konuları işlenecektir.

HUK 572         Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler (3-0)5

Bu derste Avrupa Birliği Hukuku çerçevesinde şirket birleşme ve devralmalarının denetimi, monopol, üstün konumun kötüye kullanılması, ticaret engelleri, devlet sübvansiyonlarının hukukiliği konuları incelenecektir. 

HUK 582         ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku - (3-0)5

Bu derste Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun toplu pazarlık ile ilgili düzenlemeleri incelenecektir.

HUK 597         Seminer - (3-0)5

Seminer’de öğrenciler tez konuları ile ilgili yaptıkları araştırmaların sonuçlarını sunacaklardır.

HUK 598         Mezuniyet Projesi  - (3-0)5

Bitirme projesinin amacı öğrencilerin Uluslararası Ticaret Hukuku’nun uygulamasına yönelik olarak bir alanda araştırma yapıp araştırma sonucunu yazılı olarak ifade etmeleridir.

HUK 599         Yüksek Lisans Tezi  - (0-0)80

Öğrenciler Uluslararası Ticaret Hukuku ile ilgili bir alanda akademik nitelikli bir araştırma yaparak bilimsel bir eser ortaya çıkaracaklardır.