Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

IR 501 Uluslararası İlişkiler Kuramları                                                              

Uluslararası İlişkilerin bir sosyal bilim disiplini olarak ortaya çıkmasından bugüne değin yaşanan kuramsal tartışmaların irdelenmesi; ana akım Uluslararası İlişkiler kuramı olan gerçekçiliğin ve ona getirilen eleştirilerin tartışılması; özellikle 1980’lerden itibaren sosyal bilimlerdeki genel eğilime koşut olarak yükselen sosyal inşacılık ve post-yapısalcılık gibi kuramların ve onlara getirilen eleştirilerin incelenmesi.

IR 502 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular

Uluslararası İlişkiler disiplini içinde yaşanan son dönem kuramsal tartışmaların, öne çıkan yeni kavramların, uluslararası siyasetin güncel konuları ışığında derinliğine incelenmesi; Soğuk Savaşın sona erişi, 11 Eylül saldırısı ve sonrasında ortaya atılan teröre karşı küresel savaş, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’yı derinden etkileyen göçmen krizi gibi konuların Uluslararası İlişkiler disiplininde nasıl tartışıldığının eleştirel ve derinlikli şekilde analizi.

IR 503 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

Akademik yazma ve araştırmanın temel ilkelerinin öğrenciye aktarılması; sosyal bilimlerde nitel (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.) ve nicel (anketler, ikincil veri vb.) araştırma yöntemlerinin tanıtılması; araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, araştırma yönteminin belirlenmesi ve sonuçların sunulması gibi araştırma aşamalarının derinlikli bir şekilde tartışılması.

IR 504 Seminer

Yüksek lisans tezi yazarak programımızdan yüksek lisans derecesiyle ayrılmak isteyen öğrencilerin tez çalışmaları öncesinde akademik yazma bilgi ve becerilerinin arttırılması; araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma sorularının formüle edilmesi, araştırma gündemi ve taslağının oluşturulması, literatür taraması ve alan çalışması gibi tez yazımının tüm aşamaları hakkında öğrencilere uygulamalı bilgi ve deneyim aktarılması.

IR 506 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasında yaşanan değişimlerin, iki kutuplu küresel rekabetin çöküşü ve Türk dış ve güvenlik politikalarının bölgeselleşmesinin tartışılması; Suriye krizi, Arap baharı, Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkeleriyle son dönem ilişkileri gibi güncel dış politika konularının ve Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği’yle ilişkiler, ABD’yle ilişkiler gibi geçmişten gelen dış politik meselelerdeki son durumun irdelenmesi.

IR 509 Uluslararası Güvenlik Çalışmaları

Uluslararası güvenlik çalışmalarının tarihsel evrimi, geleneksel ve eleştirel güvenlik yaklaşımlarının karşılaştırmalı ve derinlikli bir şekilde incelenmesi; bu yaklaşımların güvenlik ve tehdit kavramsallaştırmaları bağlamında güncel uluslararası olay ve olguların tartışılması.

IR 510 Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümleri

Barış ve silahlı çatışmaya dair temel teorilerin uluslararası ilişkiler kuramları ışığında incelenmesi; silahlı çatışmaların nedenlerine dair teorilerin ampirik çalışmalar ışığında incelenmesi; farklı barış tanımlarının analizi ve bu bağlamda sosyal adalet, demokrasi, insan hakları ve insani gelişme kavramlarının (pozitif toplumsal) barış ile ilişkisinin derinlemesine incelenmesi; farklı barış anlayışlarının uluslararası sistemde pratiğe nasıl yansıdığının Birleşmiş Milletler sisteminin ışığında tarihsel perspektifte analizi ve BM’nin uluslararası ve toplumsal barışın tesisi konusundaki etkinliğinin tartışılması.

IR 513 Uluslararası Örgütler

Uluslararası örgütlerin uluslararası sistem ve uluslararası hukuktaki yerinin irdelenmesi; BM, AB ve diğer bölgesel uluslararası örgütler ile, AGİT, NATO, Uluslararası Ceza Mahkemesi, DTÖ ve ILO’nun hukuki temelleri, fonksiyonları, uygulamaları ve uluslararası politikadaki rollerinin incelenmesi.

IR 515 Toplumsal Hareketler ve Uluslararası Sistem

Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen halk ayaklanmalarının küresel bir boyutta ele alınarak uluslararası sisteme olan etkilerinin incelenmesi; bu ayaklanmaların söylem ve araçlarının, ideoloji, din, kültür, milliyet açısından çeşitli örnekler ışığında tartışılması.

IR 532 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında NATO, OECD, Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi Batılı kurumlarla entegrasyon çabalarının işlenmesi; 1963 Ankara Anlaşması, Gümrük Birliği ve üyelik müzakerelerinin başlaması gibi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel dönüm noktalarının ayrıntılı tahlili; bu ilişkilerin devlet egemenliği nosyonunu, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikalarını ve Türkiye ekonomisini ilgilendiren boyutlarının incelenmesi.

IR 534 Avrupa Güvenliği

Soğuk Savaş sonrası Avrupa güvenlik sisteminde meydana gelen değişimlerin, ortaya çıkan yeni tehdit ve risklerin irdelenmesi; Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve uluslararası krizlere müdahale çabalarının, Avrupa güvenliğinin diğer kurumlarının, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güvenlik boyutunun ve bir Avrupa kimliği enstrümanı olarak güvenliğin derinlikli analizi.

IR 550 Uluslararası Siyasal İktisatta İleri Seviye Konular

Uluslararası ölçekte ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkilerin irdelenmesi; uluslararası siyasal iktisat içerisindeki kurumlar, aktörler ve yapılara yönelik temel teorik bakış açılarının tartışılması; küresel ticaret, üretim, finans ve bilgi sistemleri, uluslararası örgütler, ulus ötesi şirketler, bölgesel ekonomik bütünleşmeler, Kuzey-Güney ilişkileri, kalkınma söylem ve uygulamaları, küresel yoksulluk sorunları ve siyasal iktisatta cinsiyet ve çevre konularının derinlikli incelenmesi.

IR 572 Almanya Siyaseti ve Siyasasının Avrupalılaşması

Almanya’nın siyasal sistem ve kurumlarının incelenmesi; tarih, ekonomi, kültür, iktidar, yönetişim ve diğer siyasi konuların karşılaştırmalı analizi; anayasa, güçler ayrılığı, kongre, başkanlık, çıkar grupları, hukuk sistemi, seçim sistemleri, siyasi partiler, federalizm ve yerel yönetimlerin derinlikli analizi.

IR 573 Orta Doğu’da Siyaset ve Toplum

Ortadoğu’daki siyasal sistem ve kurumların karşılaştırmalı biçimde incelenmesi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, dış politika ve bölgedeki diğer siyasi meselelerin analizi; sömürge tarihi, Arap-İsrail çatışması, pan-Arabizm, milliyetçilik, sosyalizm, İslam, İslamcılık, dini ve etnik çatışmalar, iç savaş, militarizm, demokratik hareketler ve geçişler, petrol politikası, Batı ülkeleri ile ilişkiler ve bölgenin Müslüman dünyası üzerindeki nüfuzunun irdelenmesi.

IR 575 Amerika Birleşik Devletleri’nde Siyaset ve Toplum

ABD’nin siyasal sistem ve kurumlarının incelenmesi; tarih, ekonomi, kültür, otorite, yönetişim ve diğer siyasi konuların karşılaştırmalı analizi; anayasa, güçler ayrılığı, kongre, başkanlık, çıkar grupları, hukuk sistemi, seçim sistemleri, Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler, federalizm ve yerel yönetimler, iç savaş, kölelik ve ırk ayrımcılığı, çeşitlilik, sivil haklar ve özgürlükler, 11 Eylül ve sonrasının derinlikli analizi.

IR 576 Amerikan Dış Politikası

Amerikan Dış Politikasının tarihsel gelişiminin gösterdiği sürekliliklerin ve değişimlerin ele alınması; ABD dış politikası yapım sürecinde belirleyici olan aktörlerin, baskı gruplarının, değer ve kurumların incelenmesi; günümüz Amerikan politikalarının, tarihsel kökenlerinin ve bu ülkenin 11 Eylül sonrası küresel siyasetteki konumunu nasıl etkilediğinin tartışılması.

IR 577 Kafkasya ve Orta Asya’da Siyaset ve Toplum

Kafkaslar ve Orta Asya'daki ülkelere odaklı karşılaştırmalı siyasi analizi; siyasal sistemler ve kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, otorite ve diğer siyasi konuların tartışılması; SSCB, bağımsızlık süreci, komünizmden geçiş süreci, Rusya ve komşular ile ilişkiler, doğal kaynak politikaları, demokratikleşme, etnik bölünmeler, dinin değişen rolünün tahlil edilmesi.

IR 579 Latin Amerika’da Siyaset ve Toplum

Latin Amerika’daki siyasal sistemler ve kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, otorite ve diğer siyasi konuların karşılaştırmalı analizi; kolonyal tarih ve bağımsızlık, demokratikleşme, ordunun siyaset üzerindeki etkisi, sosyalizm, ABD ile ilişkiler, ekonomik korumacılık, liberalleşme, eşitsizlik, kentleşme, doğal kaynaklar, göç ve iç terör gibi temel konuların derinlikli incelemesi.

IR 601 Uluslararası İlişkiler Kuramlarında İleri Seviye Tartışmalar

Uluslararası İlişkiler kuramları bağlamında yapılan tartışmaları özümsemiş öğrencilerle Uluslararası İlişkilerin en önemli konu ve kavramları hakkında son dönem tartışmaların irdelenmesi.

IR 602 Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

Akademik yazma ve araştırmanın temel ilkelerinin öğrenciye aktarılması; sosyal bilimlerde nitel (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.) ve nicel (anketler, ikincil veri vb.) araştırma yöntemlerinin tanıtılması; araştırma sorusu ve hipotez geliştirme, araştırma yönteminin belirlenmesi ve sonuçların sunulması gibi araştırma aşamalarının derinlikli bir şekilde tartışılması.

IR 603 Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları: Ulusal, Bölgesel ve Küresel Güvenliği Yeniden Düşünmek

Geleneksel ve güncel uluslararası güvenlik yaklaşımlarının incelenmesi; bu yaklaşımların ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenliği ve güvenlik tehditlerini nasıl ele aldıklarının karşılaştırmalı çalışılması; bu bağlamda Türkiye’de ulusal güvenlik kültürü ve uygulamalarının, Avrupa güvenliği konularının ve küresel güvenlik tehditlerinin kapsamlı bir şekilde tartışılması.

IR 604 Diplomasi Tarihi

Modern uluslararası düzeni biçimlendiren ve 17. yüzyıldan bugüne dek yaşanan diplomasi ve uluslararası ilişkiler tarihinin başlıca dönüm noktalarının, önemli olaylarının incelenmesi; modern ulus devlet sisteminin oluşumu, Fransız İhtilali, Endüstri Devrimi, sömürgecilik hareketleri ve imparatorlukların yükselişi ve çöküşü gibi 20. yüzyıl siyasetini hazırlayan olayların tartışılması; iki dünya savaşı, Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünyanın kuruluşu, Berlin Duvarı’nın ve iki kutupluluğun çöküşü ve Soğuk Savaşı sonrası dönemin temel sorunları gibi konuların irdelenmesi.

IR 605 İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler

İnsan haklarının teorik temelleri ve tarihsel gelişiminin incelenmesi; uluslararası insan hakları rejiminin değişimi ile uluslararası ve yerel politikaya etkilerinin, günümüzdeki insan hakları sorunlarının nedenlerinin, insan haklarının gelişimiyle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasal faktörlerin analizi; farklı alanlarda insan hakları koşullarını geliştirmek için uygulanan stratejik yaklaşımların ele alınması ve devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının faaliyetlerinin insan hakları standartlarının gelişimine etkisinin tartışılması.

IR 611 Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler

Toplumsal cinsiyet kavramının tarihsel gelişiminin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koyan yaklaşımların incelenmesi; toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin Uluslararası İlişkiler kuramlarında nasıl yeniden üretildiğinin ve Uluslararası İlişkiler çalışmalarını Feminist yaklaşımların nasıl etkilediğinin tartışılması; konuyla ilgili dünyada ve Türkiye’deki başlıca sorunların ele alınması.

IR 612 Uluslararası Siyaset Sosyolojisi

Uluslararası İlişkiler disipliniyle Sosyoloji arasında günden güne artan bağların ve ortaklaşan araştırma konularının tartışılması; bu bağlamda modern Uluslararası İlişkilerin evrimini açıklayan tarihsel sosyoloji çalışmalarının, uluslararası toplum kavramını ileri süren İngiliz Okulu’nun Dünya Toplumu kavramını öne süren Stanford Okulu’nun, uluslararası güvenliği sosyolojik boyutlarıyla tartışan güvenlik çalışmalarının irdelenmesi; Weber, Marx, Gramsci ve Giddens gibi önemli sosyolog ve siyaset bilimcilerin ortaya koydukları kavram ve analitik çerçevelerden uluslararası olgu ve sorunların anlaşılmasında yararlanan çalışmaların incelenmesi.

IR 613 Milliyetçiliği Anlamak

Milliyetçilik kavramı ve teorilerinin dünyadan çeşitli örnekler ve vakalar ışığında tartışılması; self-determinasyon (ulusların kendi kaderini tayin hakkı) ilkesinin 19. yüzyıldan itibaren yarattığı teorik tartışmaların detaylı analizi ve din ile dini grupların dünyada görülen milliyetçi hareketlerin doğuşu ve gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

IR 632 Avrupa Birliği Siyasetinde İleri Seviye Konular

Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısının, karar alma ve siyaset üretme süreçlerinin, ortak dış ve güvenlik, ve komşuluk politikaları gibi önemli politikalarının irdelenmesi; güncel gelişmeler bağlamında Avrupa bütünleşmesi kuramlarının tartışılması.

IR 636 Avrupa Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri

Avrupa entegrasyon sürecinde Türkiye ve Almanya arasında gelişen ilişkilerin tarihsel evrimi içinde incelenmesi; bu ilişkilerin siyasal, ekonomik, kültürel ve uluslararası göç ve güvenliği ilgilendiren boyutlarının derinlikli analizi.

IR 651 Küreselleşme ve Küresel Yönetişim

Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda küreselleşmenin neden ve sonuçlarının incelenmesi; devletlerin ve devlet harici aktörlerin faaliyetlerini yönlendiren belirli norm, prensip, ve kuralların irdelenmesi; karar alma mekanizmalarına dayalı belli konularda uluslararası rejimlerin ticaret, finans, güvenlik, çevre ve kamu sağlığı alanlarında ortaya çıkan uluslararası rejimlerin küresel örgütlerde şeffaflık, etkinlik ve uyum mekanizmaları ve bunların toplumlar ve ülkeler üzerindeki dağılımsal etkisinin tartışılması.

IR 652 Küresel İletişim ve Uluslararası İlişkiler 

Değişen iletişim ortamının, özellikle küresel medya ve internetin uluslararası sistem üzerindeki etkilerinin tartışılması; toplumsal hareketler, devletlerin ulusal güç ve egemenliği, insan hakları, terörizm ve güvenlik politikaları gibi güncel konuların yeni medya teknolojileri ışığında ele alınması.

IR 656 Kuzey-Güney İlişkileri

Sanayileşmiş “Kuzey” ülkeleri ile gelişmekte olan “Güney” ülkeleri arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan temel konuların tartışılması; hükümetler, uluslararası örgütler, piyasalar, sivil toplum örgütleri ve fikirler arasındaki ilişkilerin Kuzey-Güney ilişkilerini şekillendiren emperyalizm, kolonileşme, ticaret, dış yardım, yatırım, bölgesel ekonomik bütünleşme ve finans gibi geleneksel politik ve ekonomik konuların incelenmesi; insan hakları, göç, yasadışı uyuşturucu ve insan trafiği ve çevrenin korunması gibi günümüzde önemi artan yeni konuların tartışılması.

IR 661 Türkiye Siyaseti ve Toplumunda İleri Seviye Konular

19. yüzyıldan bu yana süren Osmanlı-Türk modernleşmesinin başlıca unsurlarının ve sorunlarının tartışılması; modern Türk fikir hayatını derinden etkileyen araştırmacı, yazar ve düşünürlerin temel eserlerinin incelenmesi; modernleşme süreci boyunca Türkiye’de devlet-toplum, merkez-çevre ilişkilerinin, bürokrasi, ordu, siyasal partiler ve mahkemeler gibi kurumların nasıl biçimlendiğinin çalışılması.

IR 672 Karşılaştırmalı Bölgesel Çalışmalar

Karşılaştırmalı uluslararası siyaset çalışmalarındaki temel kavramların, kuramsal ve metodolojik tartışmaların incelenmesi; özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yükselen bölgesel örgütlerin bölgesel nitelikli ekonomik, politik ve güvenlik politikalarının karşılaştırmalı şekilde analiz edilmesi; bölgeselci uluslararası güvenlik kuramları ışığında dünyanın çeşitli bölgelerindeki güvenlik konu ve tehditlerinin irdelenmesi.