Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

1)      Politikalar, siyasi düşünceler, siyasi davranışlar, siyasi süreçler ve siyasi kurumlara dair kapsamlı bir bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunma yetisi.

2)      Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilme ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilme becerisi.

3)      Hızla değişen küresel atmosferde bu değişime uyum sağlama kabiliyeti ve başarıyla çalışabilme yeteneği.

4)      Kültürel farklılık ve çeşitliliğe yönelik saygı ve bir arada yaşama bilinci.

5)      Toplumsal sorumluluğunun farkında ve aktif yurttaşlık sorumluluğu.

6)      Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım ve etik.

7)      Sürekli gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

1

X

X

x

-

-

-

-

-

2

X

X

X

-

-

-

-

-

3

X

X

X

-

-

-

x

-

4

X

X

X

x

-

-

-

-

5

X

X

X

-

-

-

-

-

6

X

X

X

X

-

-

-

-

7

-

X

-

X

-

-

-

-

8

-

X

X

x

-

-

-

-

9

-

X

X

-

x

x

-

-

10

-

-

-

-

x

x

X

-

11

-

-

-

-

x

x

x

X

12

-

-

-

-

-

-

x

X

13

-

-

-

-

-

-

X

-

14

-

-

-

-

-

-

-

x

 

1)      Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki yetkinliklerinin yanı sıra, bu disiplinlerle yakından ilişkili olan hukuk, iktisat, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanları ilişkili temel kavramları ve kuramları kavrar.

2)      Öğrenciler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasal tarih, siyasal kurumlar, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, diplomasi, Avrupa çalışmaları ve Türk siyasal hayatı gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanımlayabilir ve ayırt edebilir.

3)      Öğrenciler, siyaset kuramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

4)      Öğrenciler, araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.

5)      Öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiştir.

6)      Öğrenciler, karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini kavrar.

7)      Öğrenciler, özellikle etnik, siyasi, dini azınlıklar, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri olmak üzere tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılığa karşı analitik özdüşünümsel kavrayış geliştirir.

8)      Öğrenciler, yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.

9)      Öğrenciler, toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.

10)   Öğrenciler, çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli/inançlı (inançsızlık da dahil olmak üzere) çalışma ortamlarında çalışmayı sağlayacak kozmopolit değerleri benimsemiştir.