Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

ST 501 Sanat -Tasarım Kuramları                                                                                  (2-0)5

Sanatın ve Tasarımın genel kuramları, ekoller, sanat ve tasarımda çağdaş yaklaşımlar. 

ST 502 Çağdaş Sanat Yorumları                                                                                     (2-0)5

Modern sanatın başlangıcını oluşturan 19.yy’dan başlayarak modern sanatın geçmişi ve evrimi, görsel malzemelerin kullanımıyla modern sanatın kilometre taşı niteliğindeki temel kavramlar. 

ST 511 Plastik Sanatlar Atölyesi                                                                                      (3-2)5

Görsel sanatlarda disiplinlerarası ilişkiler, yaratıcılık gücünün gelişmesi, canlı ve cansız nesneler arasındaki plastik ilişkilerin sorgulanması, sağlam bir gözlem ve ifade gücü ile kuramsal ve uygulamalı alanlarda özgün yapıtlar üretimi.

ST 512 Ütopya Atölyesi                                                                                                     (3-2)5

Yaratıcılığın gerektirdiği düşünme, algılama, iletişim kurma ve dünya görüşü oluşturma, karşısındaki engellerle yüzleşmek ve bilinçaltını yüzeye çıkarıp geleneksel ve akademik dünyanın dışına taşırarak bireyin iç dünyasına yolculuk yapan ve hayallere kucak açan atölye çalışması.

ST 513 Disiplinlerarası Sanat Atölyesi                                                                            (3-2)5

Sanat ve tasarımdaki farklı gelenekler, yenilikler ve kültür etkileşimleriyle disiplinlerarası bir uygulama alanını kapsayan atölyede güncel ve özgün işler üretimi.

ST 516 Çağdaş Sanat Eleştirisi                                                                                         (3-2)5

Çağdaş Sanat kuramları ve eleştiri ile ilişkisi,  dayanakları ve içeriği, sanatın endüstri ve politika ile ilişkisi, plastik sanatlarda eleştiri, eleştiri kuramı ve dil üzerine eleştiri kavramlarının ele alınması.

ST 531 Moda ve Tekstil Tasarım Proje                                                                           (3-2)5

Moda alanı ve tekstil tasarım; dokuma, baskı, örme, desen ile ilgili kuramsal, kavramsal ve teknik becerilerle donatarak problem çözme yetilerinin geliştirilmesi.

ST 532 Lif Sanatı                                                                                                               (3-2)5

Geniş bir kullanım alanı olan tekstilin; bilinen işlevselliğinden tamamen bağımsız, diğer sanat disiplinleri ile ilişkilendirilerek görsel ve evrensel dilinin sorgulanması, her türlü doğal ya da yapay lif ve lif esaslı malzemelerin, özgün teknik ve ifadelerin kullanıldığı tekstil sanat nesnelerinin üretimi.

ST 533 Giyilebilir Sanat                                                                                                    (3-2)5

Günümüzde sanatın tüm tutucu kuralları yıkılarak disiplinler arası ilişkilendirmelerle yaşamın içindeki yeri, giyim sanatının örtünmenin dışında diğer sanat disiplinleri ile ilişkilendirilmesi, görsel ve evrensel dili sorgulayan projelerin uygulanması.

ST 551 Görsel İletişim Tasarımı                                                                                       (3-2)5

Yerel ve Küresel boyutta sosyal, ekonomik, kültürel duyarlık ve gelişimler rehber alınarak teori tabanı yapılandırılması ve bu kapsamda pratik uygulamaların üretimi.

ST 552 Tipografik ve Kaligrafik Tasarım                                                                       (3-2)5

Grafik tasarım ürünlerinde kullanma ve uygulama biçimlerini geliştirme, sınırları geniş, deneysel bir ortam içinde tasarımcı olarak düşünebilme, araştırma, anlama ve tanımlama; çözüme yönelik etkili görsel fikirler bulma, yazı karakterlerini yorumlayarak bilgisayar ortamında yaratıcı çözümler üretmek.

ST 553 Sayısal İllüstrasyon                                                                                               (3-2)5

Yeni medyanın ve yeni iletişim formlarının sanatsal yaratıcılık, kültür ve toplum üzerindeki etkisi, sayısal medyanın gelişimi ile bağlantılı sosyal, kültürel ve politik konular.

ST 556 Sanat Yönetmenliği                                                                                               (3-2)5

Film, Video ve Animasyon film çekim aşamasına kadar filmin tasarım sürecini oluşturan storyboard, moodboard, filmin dünyasına uygun iç mekan tasarımı, konsept oluşturma gibi konularda teori ve uygulamalar.  Pek çok ulusal ve uluslararası filmin örneklendirilerek incelenmesi.

ST 571 Takı ve Küçük Obje Tasarımı                                                                             (3-2)5

Küçük heykel, obje ve takılarda kullanılan malzeme, araç ve gereçler, model üzerinden kalıp alma ve çoğaltma teknikleri, küçük heykel ve takıların üretimi.

ST 572 Takı Tasarımında Değişimler ve Moda Eğilimleri                                            (3-2)5

Modern hayatta takıların sembolik anlamlarının ve sosyolojik boyutunun incelenmesi, biçimsel ve estetik ayrıntılar üzerinden araştırmalar yapılması, takı tasarımlarına uygulanması.

ST 573 Takı Yapımında Plastik ve Endüstriyel Malzemeler                                         (3-2)5

PVC, PP, akrilik, plastikler, döküm reçineleri, kauçuk, paslanmaz çelik, ahşap, kağıt, örme-dokuma ve sıkıştırılmış elyaf kumaşlar gibi malzemelerle çağdaş takılar üretilmesi.

ST 514 Kamusal Alanda Sanat                                                                                        (2-0)5

Kentin kültürel ve görsel dokusunun sanat eseriyle ilişkilendirilmesi, kentsel anlamda kültür politikalarının belirlenmesi, kamu sanatı, metropol hayatının sorunlarının sanata yansımaları.

ST 515 Plastik Sanatlarda Yapıt Çözümlemesi                                                               (2-0)5

Sanat eserini çözümleme yöntemleri ve ilkeleri, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak,  sanat yapıtlarının çözümlemesi.

ST 534 16. Yüzyılda Osmanlı Kumaşları                                                                         (2-0)5

Osmanlı saray kumaşlarının 16. yüzyıla ait örnekleri teknik ve desen özelliklerine göre inceleme, görsel analiz, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda bulunan örneklerle karşılaştırma.

ST 535 Moda Marka Stil İlişkisi                                                                                      (2-0)5

Tekstil tasarımcısının stil yaratmada, marka oluşturmada, moda içinde var olabilmede çağdaş yaklaşımlar.

ST 554 Tasarım Tarihi                                                                                                     (2-0)5

19. yüzyıl başından günümüze kadar uzanan süre içinde, tasarım kültürünün geçirdiği önemli evreler, bu evreleri yansıtan belli başlı örnekler ve bunlarla ilişkili olarak tartışılan kavram ve terimler.

ST 555 Semiotik                                                                                                                 (2-0)5

Görsel sanatlarda olgular gösterge bilimsel yaklaşımlarla okunması, anlam oluşumu, çevresel göstergeleri açımlayarak etkin iletişim, anlam bilimi tasarım geliştirme süreci.

ST 574 Kültür, Teknoloji ve Kuyumculuk                                                                      (2-0)5

Antik dünyanın toprak üstüne çıkarılan bilgeliği olarak, kuyumculuğun tarih boyunca kültürel ve teknolojik temelleri, temellerin birikimi sonucu günümüz kuyumculuğunun vardığı nokta.

ST 575 Sanat Tasarım ve Beden                                                                                      (2-0)5

Teknoloji ve beden arasındaki değişik ilişki türleri, beden tasarımına yeni yaklaşım biçimleri,  kültürlerarası ve disiplinlerarası alanlarda, bedenin farklı ifade biçimleri.

ST 536 Elektronik Çağda Sanat                                                                                       (2-0)5

19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze teknolojik yeniliklerin sanatsal alana yansımaları, sanatçı ve elektronik medya alanında deneyimli bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirdikleri teknoloji temelli yaratıcı süreçler, çok disiplinli sanat anlayışları.

ST 537 Yeni Medya Sanatı                                                                                               (2-0)5

Yeni medyanın sanat uygulamalarının tarihi ve estetiği, kavramsal ve kuramsal olarak 20. yüzyıl sanat akımları ile oyun, mekansal medya, anlatı, açık kaynak, performans, radikal medya ve gözetim kuramları ve eserleri.

ST 597 Seminer                                                                                                                  (2-0)5

Tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere, öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel sanatsal bir konunun teori ve uygulamalarının derlenmesi, araştırma sorularının tanımlanması, akademik etik prensipler çevresinde rapor hazırlama ve sunma. 

ST 538 Eleştiri I                                                                                                                 (2-0)5

Öğrencilere; plastik sanatların tüm disiplinlerinde üretilen sanat eserleri ve çalışmalarına eleştirel bir bakış açısı ile bakabilme ve eleştirel sanat dili ile yazabilme yeteneği kazandırılması amaçlanır.

ST 539 Eleştiri II                                                                                                                (2-0)5

Plastik sanatların tüm disiplinlerinde üretilen sanat eserleri ve çalışmalarına eleştirel bir bakış açısı ile bakabilme ve eleştirel sanat dili ile yazabilme yeteneği kazandırılması amaçlanır.

ST 540 Çevre ve Tasarım I                                                                                               (2-0)5

İç ve dış mekân Disiplinlerarası projelerde; çevre ve biçim ilişkisini, çevre ve tema ilişkisini, mekânın yapısının ve dokusunun proje üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini analiz edebilmeyi ve çözümleyebilmeyi amaçlar.

ST 541 Çevre ve Tasarım II                                                                                              (2-0)5

Çevre ve biçim ilişkisini gözeterek iç ya da dış mekânlarda orijinal bir proje tasarlamayı amaçlar.

ST 599 Yüksek Lisans Tezi                                                                                             (0-0)80

Kuramsal veya özgün sanat çalışmalarını kapsayan bir çalışma, araştırma yetkinliği kazanma, akademik etik çerçevede raporlama ve sunma.