Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

Kamu hukuku üzerine kapsamlı bir birikim oluşturarak belirli bir hukuk dalında uzmanlaşma sağlama yetisi.

İdare hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku gibi kamu hukuku ana bilim dallarına ilişkin uyuşmazlıkları hızlı ve etkin bir şekilde çözebilme becerisi.

Ülkemizde hızlı değişime konu olan hukuki mevzuat karşısında bu değişime uyum sağlama yeteneği be mevcut birikimi ile bu değişiklikleri yorumlayabilme yeteneği.

Dünyadaki gelişmelerin kamu hukukunun yargılamasına tâbi alanlardaki boyutlarının kazanılması ve bu alandaki sorunlar konusunda fikir ve proje üretecek akademik altyapıya sahip olma yetisi.

Kamu hukukuna yönelik olarak çalışan hâkimlerin ve kamu hukukuna ait yargılama alanında uzmanlaşmak isteyen avukatların, bulundukları kurum ve kuruluşlarında, yetkin çalışabilme ve çalışma süreçlerini etkin yönetebilme becerisi.

Kamu hukukunun etkilediği toplumsal sorunların farkında olma ve bu alanlarda çözüm üretebilme bilinci.

Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım ve etik.

Sürekli gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.

 

Öğrenciler, Kamu Hukuku alanındaki yetkinlikleri yanında, kamu hukukunun genişleyen boyutu sonucunda, farklı disiplinlerin etkilediği ve küreselleşme ile birlikte bağlantılı alanlara ilişkin temel kavramları ve kuramları kavrar.

Öğrenciler, idare hukuku, vergi hukuku, anayasa hukuku, ceza hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, idari yargısı, vergi yargısı, ceza yargısı, insan hakları hukuku gibi kamu hukukunun çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanımlayabilir ve ayırt edebilir.

Öğrenciler, kamu hukuku kavramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

Öğrenciler, araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.

Öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiştir.

Öğrenciler, karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini kavrar.

Öğrenciler, kamu hukukunun etki ettiği tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılığa karşı analitik özdüşünümsel kavrayış geliştirir.

Öğrenciler, hukukun evrensel ilkeleri ve yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.

Öğrenciler, toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.

Öğrenciler, kamu hukukunun etki ettiği ortamlarda çalışmayı sağlayacak kozmopolit değerleri benimsemiştir.