Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

HUK 503       Türkiye’de Anayasa Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar                 (3-0) 7.5

Türkiye’de Anayasa Hukuku kapsamında tartışma yaratan çeşitli konu başlıklarının ayrıntılı irdelenmesini içermektedir. Anayasa Hukukunun temel boyutlarını oluşturan devlet organları ve birey hak ve özgürlükleri temel alanlarında, çok sayıda tartışma odakları bulunmaktadır. Örneğin; hükümet sistemine ilişkin tartışmalar, yargı bağımsızlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının Türkiye’de iç hukuka etkisi, yeni Anayasa arayışları gibi konular bu dersin konu başlıkları arasındadır.

HUK 504       Hak ve Özgürlükler Rejimi                                                                 (3-0) 7.5

Hak ve özgürlüklerin geçirdiği tarihsel evrim ve bu doğrultuda hak ve özgürlüklerin tasnifi, ulusal ve ulusalüstü boyutlarda hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ve güvence kriterleri ile hak ve özgürlüklerin ayrı ayrı bu kriterler eşliğinde incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

HUK 505       Anayasa Şikayeti ve İdari Yargı                                                         (3-0) 7.5

Türkiye’de Anayasa Şikayeti yolunun açılmasından itibaren en başta gelen tartışma konularından biri, her bir yargı düzeni bakımından ortaya çıkan farklılıklar olmuştur. Bu bağlamda, başta tüketilmesi gereken olağan kanun yollarının neler olduğu, İdari Yargıya ilişkin ilkelerin, bu yargı alanından Anayasa Mahkemesi’ne yönelen bireysel başvurularda nasıl kullanılacağı ve diğer teknik ayrıntılar dersin alt konularındandır.

HUK 508       İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırları                                                  (3-0) 7.5

İdarenin işlemlerinde kullanabildiği takdir yetkisinin hukuksal sınırları, aynı zamanda İdarenin yargısal denetiminde ölçüleri oluşturmaktadır. İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine bağlı olduğuna göre takdir alanındaki İdarenin tutumu da denetlenebilirdir. Her ne kadar yargı yoluyla idarenin takdir alanı ortadan kaldırılamasa da, denetiminin yaygınlığı ve derinliği Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesinin başlıca yoludur. Tüm bu konular ve Danıştay’ın İdarenin takdir yetkisinin sınırlarına ilişkin geliştirdiği ölçütler dersin alt konu başlıklarını oluşturmaktadır.

HUK 509       Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) Hukuksal Boyutu          (3-0) 7.5

Bu ders çevre korumacılığının aslında temelini ve en önemli aracını oluşturan ÇED sürecinin ülkemizdeki düzenleme ve uygulamasının incelenmesi ve değerlendirilmesine yöneliktir. Bu çerçevede ÇED sürecinin dünyada ve ülkemizdeki gelişim süreci, mevzuatımızdaki düzenleme, ÇED Raporlarının hazırlanması, onaylanması, raporu hazırlayanlarla faaliyet sahipleri arasındaki hukuki ilişki ve nihayetinde ÇED’e ilişkin idari dava örnekleri inter-aktif olarak incelenecektir.

HUK 511       Bilgi Edinme Hakkı                                                                              (3-0) 7.5

Bu derste katılımcı demokrasinin ve şeffaf yönetimin ön gereği olan bilgi edinme hakkına ilişkin hukuksal düzenlemeler ve uygulamalar değerlendirilecektir. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinden başlayarak özel olarak bilgi edinme hakkına ilişkin uluslararası belgeler, Ülkemizde bu konudaki anayasal ve yasal düzenleme, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun yapısı ve işlevleri ve bilgi edinme hakkını iç hukukta güvenceleyecek yargısal mekanizmalar incelenecektir.

HUK 513       İnsan Hakları Hukuku                                                                          (3-0) 7.5

İnsan haklarının tarihsel gelişiminin ele alınmasıyla başlanacak dersin içeriğinde ayrıca kültürel rölativizm ve insan haklarıyla ilgili olarak çağdaş tartışmalara değinilecektir. İnsan haklarının evrensel ve yerel korunma sistemleri dersin ana çatışını oluşturacak ve bu bağlamda AİHM kararları her hak açısından ayrıca değerlendirilecektir.

HUK 514       Hak Kuramı                                                                                            (3-0) 7.5

Hakların klasik ve modern kaynaklarının tartışılacağı derste, hak kuramıyla ilgili olarak eleştirel çalışmalar odak alınacaktır. Bu bağlamda Spinoza, Hobbes, Locke, Hannah Arendt, Carl Scmitt, Leo Strauss, Richard Rorty’nin hak kuramlarına değinilecektir.

HUK 516       Hukuk Metodolojisi                                                                               (3-0) 7.5

Bu dersin amacı hukuki yargıların doğruluğu sorununu ele alıp tartışmaktır. Dersin içerisinde gerekçelendirme, mantık, hukuki muhakeme arasındaki ilişkiler ele alınacak ve son olarak hukuk metodolojisinin pratikte yansımaları ve kullanımı öğrencilere gösterilecektir.

HUK 517        Uluslararası Vergi Hukuku                                                                 (3-0) 7.5

Aynı gelir, malvarlığı veya işlemlerin hem kaynak devletinde hem de ikametgâh devletinde vergilendirilmesinden kaynaklanan uluslararası çifte vergilendirme problemleri değerlendirilir. Bu problemin ortadan kaldırılması için öngörülen ulusal düzenlemeler ve ülkeler arasında imzalanan uluslararası çifte vergilendirme anlaşmalarının genel esasları ve yapısı, bu anlaşmalarda gelir türlerine yönelik olarak ihdas edilen hükümler ele alınır. Ayrıca vergi anlaşmalarının uygulanmasından kaynaklanabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yolları ve tahkim usulü değerlendirilir.

HUK 519       Vergi Politikası                                                                                     (3-0) 7.5

Küreselleşen dünyamız bir ekonomik sistemler ağı olarak görülmekte, bir sistemde verilen kararlar sınırların çok ötesinde etkiler doğurabilmektedir. Bu bağlamda vergi yükünü kimin taşıyacağı ve kamu hizmetlerinden kimin faydalanacağı gittikçe küresel bir konu haline gelmektedir. Vergi politikaları bu uluslararası boyuta odaklanılarak ele alınacaktır. Gelişmiş ülke vergi politikalarının gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke vergi politikalarını nasıl etkileyip, sınırlandırdığı değerlendirilecektir. Bu kapsamda somut değerlendirmeler yapmak üzere haksız vergi rekabeti ve çifte vergilendirme konusundaki global trendler ve ulusal mevzuatlara yansımaları irdelenecektir.

HUK 526       Kurumların Vergilendirilmesi                                                             (3-0) 7.5

Kurumların vergilendirilmesi, başta şirketler olmak üzere kurumlar vergi mükelleflerinin yapısından kaynaklı olarak teknik birçok özellik arz etmektedir. Mükellef türleri, safi kurum kazancının tespiti ve matrahın hesaplanması konusunda özellik taşıyan hususlara değinilecek, şirketlerin tavsiye, devir, bölünme ve hisse değişimi halinde nasıl vergilendirileceği ele alınacaktır. Ardından kurumlar vergisi bakımından önem taşıyan yeni müesseseler kontrol edilen yabancı kurum kazançları, örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç konuları irdelenecektir.

HUK 527       Vergi Ceza Hukuku                                                                                        (3-0) 7.5

Vergi Ceza Hukuku, Vergi Hukukunun vergi suç ve cezaları ile ilgili alt dalıdır. Bu hukuk dalına ilişkin kurallar esas olarak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Ancak doğrudan Türk Ceza Kanunu anlamında suç ve ceza niteliği taşıyan suç tipleri bakımından suçun oluşması, sübutu, cezanın tayini ile yargılama usulü ilke olarak genel ceza hukuku ve ceza yargılaması hükümlerine tabidir. Bu bağlamda önce vergi suç ve cezalarının çeşitleri incelenecek, ardından vergi suç ve cezalarına ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunun ve vergi cezalarının kalkması konuları ele alınacaktır.

HUK 529       Vergi Yargılaması Hukuku                                                                 (3-0) 7.5

Vergisel uyuşmazlıklar, idari yollarla ya da yargısal yollarla çözümlenebilmektedir. Vergi yargısı organları, vergi idaresi ile ilgililer arasında çıkan hukukî uyuşmazlıkları çözen organlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yargısı organlarının görev ve yetkileri ile uyuşmazlığın dava yoluyla sonuçlandırılmasına ilişkin kurallar, İdarî Yargılama Usulü Kanunu ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ele alınıp incelenmektedir. Ayrıca vergi uyuşmazlıklarında bireysel başvuru yolunun yargıya etkisi irdelenecektir.

HUK 548        İdari İşlemler Teorisi                                                                            (3-0) 7.5

İdari işlemlerin tanımı, unsurları, idari işlemlerin sınıflandırılması, idari işlemlerde sakatlık halleri ve idari işlemlerin sona ermeleri.

HUK 549        İdarenin Sorumluluğu                                                                           (3-0) 7.5

İdarenin sorumluluğunun hukuki dayanakları, sorumluluk türleri, sorumluluğun koşulları.

HUK 565        Ekonomik Kolluk ve Bağımsız İdari Otoriteler                                 (3-0) 7.5

Ekonomik kolluk kavramı, ekonomik kolluk makamları, ekonomik kolluk işlemleri ve yaptırımları, bağımsız idari otoritelerin Türk İdare teşkilatı yönünden yeri, kurumsal yapıları ve ekonomik kolluk faaliyetleri.

HUK 566        İdari Yargı Kararlarının Uygulanması                                               (3-0) 7.5

İdari yargı kararlarının uygulanmasının hukuk devleti ve diğer ilkeler yönünden değerlendirilmesi, idari dava türleri bakımından idari yargı kararlarının uygulanmasına ilişkin mevzuat, idari yargı kararlarının uygulanmaması bakımından getirilen sorumluluk halleri.

HUK 568        İdari Yargıda Kanun Yolları                                                                (3-0) 7.5

İdari yargıda kanun yollarının türleri, olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları, kanun yollarına başvuru şartları, kanun yoluna başvurunun sonuçları ve konuya ilişkin idare hukukundaki tartışmalı konular.

HUK 569        İdari Uyuşmazlıkların Yargı Dışında Çözümü                                  (3-0) 7.5

İdari yargının güncel görünümü, idari yargının görev alanı, tahkim ve tahkimin idare hukukundaki konumu, idari uyuşmazlıkların idari yargı dışındaki diğer çözüm yolları.

HUK 574        İmar Hukuku                                                                                        (3-0) 7.5

İmar ve planlama kavramları, imar planlamasındaki idarenin görev ve faaliyet alanı, imar planlarının hukuki nitelikleri, türleri ve özellikleri, kamulaştırma ve özelleştirme, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yapı ruhsatı, imar hukukunda idari yaptırımlar.

HUK 575        İhale Hukuku                                                                                         (3-0) 7.5

İhale hukukunun özellikleri ve kaynakları, kamu ihalesine egemen olan ilkeler, kamu ihale işlemleri ve sözleşmeleri, ihale usulleri ve ihale süreci, kamu ihalelerine ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları.

HUK 577       Kabahatler Hukukunun Genel Esasları                                              (3-0) 7.5

5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile kabahatler bir haksızlık türü olarak belirli bir sistematik çerçevesinde ele alınmış ve genel prensiplere kavuşturulmuştur. Bu derste, kabahatler hakkında getirilen bu düzenlemeler ana hatlarıyla bir incelemeye tabi tutulacaktır.

HUK 578       AİHS md. 6 Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı                              (3-0) 7.5

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi incelenecek ve bu kapsamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ele alınacak ve değerlendirilecektir.

HUK 579       Kamu İdaresinin Güvenilirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar                 (3-0) 7.5

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İkinci Kitap Dördüncü Kısım Birinci Bölüm’de düzenlenen suç tipleri incelenecektir.

HUK 597       Seminer                                                                                                  (3-0) 7.5

Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiğini öğretir, öğrencinin ilgili alanda sunum yapmasını sağlar.

HUK 599       Yüksek Lisans Tezi                                                                                (0-0) 60

Öğrenciler yüksek lisans programı ile ilgili bir alanda akademik nitelikli bir araştırma yaparak bilimsel bir eser ortaya çıkaracaklardır.