Close

AKADEMİK BİRİMLER

Programın Amacı

İşletme Yüksek Lisans programı, küreselleşen rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek, alanında uzman yöneticiler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşletmenin temel disiplinlerine ilişkin bilgi birikimi olan, doğru karar verebilecek yetkinliğe sahip, fırsatları yakalayabilen ve krizi öncesinde fark edebilecek kadar konusuna hakim, hem teorik hem de pratik bilgileri pekiştirilecekleri bir programdır.

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

Çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin çeşitli alanlarında performans arttırma becerisi

Problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama becerisi

Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlama becerisi

Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım

Farklı kültürlerden kişi ve kurumlarla birlikte çalışabilme becerisi

Uluslararası iş ilişkileri kurabilme ve ortaklık yapabilme becerisi

Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu

Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

x

12

x

x

13

x

14

x

 

İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım).

Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.

İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır.

Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir, sorunları doğru teşhis edebilir ve karar alternatifleri geliştirebilir.

Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir.

Mevcut teorileri ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak örgütsel kararlar verebilir.

Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.

İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.

Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir ve bunları kararlarına yansıtabilir.

Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir.

Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir.

Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar.

Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.

Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar.