Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri/Programı

Ders İçerikleri

ISL 501 Stratejik Yönetim ve Planlama                                                               (3-0)5

İşletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi; sanal rekabet ortamında stratejik iş ortamı simülasyonu; dış/çevresel analiz ve fırsat ve tehditlerin tarifi; iç/organizasyonel analiz ve güçlü ve zayıf yönlerin tarifi; hedef/amaç belirleme; strateji belirleme, değerlendirme; stratejik kararlar ve sonuçlarının tartışılması ve değerlendirilmesi.

ISL 502 Yönetimde Sayısal Analiz Teknikleri                                                     (2-1)5

Sosyal bilimler ve işletmede araştırma verisi; verinin sunumu ve yorumlanması; temel olasılık kavramları ve teorisi; olasılık dağılımları; tahmin ve güven aralıkları; hipotez testleri; basit regresyon ve korelasyon; çoklu regresyon ve korelasyon; istatistiki yöntemler kullanarak ilişkileri özetleme; sayısal karar verme yaklaşımı; modelleme; doğrusal programlama ve ilgili diğer konular.

ISL 503 Yönetim Bilişim Sistemleri                                                                      (3-0)5

Karar verme için yönetime zamanında, doğru ve alakalı bilgi sunma için kullanılacak sistemler; muhasebe, pazarlama ve stok kontrol sistemlerinin özellikleri; kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri; karar destek sistemleri; bilgi toplama, sisteme girme, birleştirme, raporlama ve koordine etme; veri madenciliği; e-iş’in temelleri.

ISL 511 Yönetim ve Organizasyon                                                                       (3-0)5

Yönetim ve organizasyona yönelik temel kavramlar, modeller ve teoriler; yönetim düşüncesinin evrimi; yönetsel fonksiyonlar: planlama, örgütleme, liderlik etme, kontrol; birey ve grup davranışı; örgütsel yapı, tasarım ve davranış; organizasyonların iç sistemleri; organizasyon ve organizasyonel çevre; organizasyonel uyum; organizasyonel performans; günümüz iş ortamlarında yönetsel karar vermenin zorlukları ve gerçekleri.

ISL 513 KOBİ Yönetimi                                                                                        (3-0)5

Küçük ve orta boy işletme yönetiminde karşılaşılan fırsat ve zorluklar; bölgesel ve sektörel kalkınma süreçleri; ihracata dönük büyüme; finansman yöntemleri; ortaklık ve hisse devri; kurumsal vizyon ve strateji geliştirme; pazar yaratma ve müşteriye ulaşma; kar yaratma – karlılık odaklı büyüme; değer üretme stratejisi ve kurum içi süreçlerin tasarlanması; aile işletmelerinde yaşam döngüsü ve değişime uyum sağlama; liderlik, yönetim devri ve profesyonel yönetime geçiş; aile – hissedarlar – yönetim ilişkileri; kurumsallaşma, kurum kültürü ve değerler.

ISL 514 Değişim ve İnovasyon Yönetimi                                                              (3-0)5

Değişim ve inovasyon yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi; değişim ve inovasyon türleri; değişim ve inovasyon süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim ve inovasyon yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü.

ISL 515 Örgütsel Davranış                                                                                    (3-0)5

Örgütsel davranışın tanımı; insan davranışının temelleri; örgütlerde tutumlar ve tutumların ölçümü; iş tatmini; kişilik ve kişisel değerler; algılama ve karar alma süreçleri; motivasyon; örgütlerde gruplar ve takım çalışması; bireylerarası iletişim; temel liderlik yaklaşımları; liderlikle ilgili güncel konular; örgütlerde çatışma ve çatışmaların çözümlenmesi; örgütsel yapı; örgüt kültürü; örgütsel değişim ve stres yönetimi; insan kaynakları politikaları ve uygulamaları.

ISL 516 Uluslararası Şirket Yönetimi                                                                  (3-0)5

Uluslararası işletmeleri etkileyen küresel, yasal, politik, ekonomik, finansal çevre; uluslararası iş teorileri ve kurumları; uluslararası iş stratejisi, ülke değerlendirilmesi ve seçimi, ihracat-ithalat stratejileri, doğrudan yatırım ve ortaklık stratejileri; uluslararası şirketlerin organizasyonu; uluslararası operasyonların yönetimi.

ISL 517 Organizasyonel Tasarım                                                                         (3-0)5

Temel organizasyon teorileri ve bakış açıları: olasılık, kaynak bağımlılığı, nüfus ekolojisi, kurumsal, ekonomik, yorumlayıcı, eleştirel ve post-modern yaklaşımlar; organizasyon yapıları ve yapısal analiz ; örgütsel davranış analizi; iş akışları ve karar verme süreçleri; güç ve siyaset; boyut, teknoloji ve çevrenin yapıya etkileri; örgütsel etkililik ve örgütsel yapının hedef ve stratejilerle uyumu; örgütsel yapı ve davranışların evrimi.

ISL 518 Girişimcilik                                                                                               (3-0)5

Girişimcilik kavram ve yaklaşımları; girişimcilik süreci: fikir üretme ve iş fırsatlarını tanımlama, fizibilite analizi, iş planı ve strateji, organizasyon tasarımı, yeni iş takımını kurma, finansman, fikri hakların korunması; iş planlarının uygulamaya konması; yeni pazarlar yaratma; girişimcilikte başarı ve başarısızlık örnekleri.

ISL 519 Aile Şirketleri Yönetimi                                                                           (3-0)5

Aile ve işletme kavramlarının birbirleriyle ilişkisi; aile şirketi ve türleri; aile şirketlerinin güçlü ve zayıf yönleri; aile şirketlerinde kurumsallaşma süreçleri ve kurumsal yapılanma türleri; şirket ve aile misyon ve vizyonu; aile şirketinin stratejik planlaması; intikal süreci; aile şirketlerinde kurum kültürü ve insan kaynağının yönetimi.

ISL 521 Yöneticiler için Hukuk                                                                            (3-0)5

Yöneticiler için gereken hukukun temel kavramları; ticaret hukuku ve bireysel ve toplu iş hukukunun esasları; yeni kanun ve düzenlemeler.

ISL 522 Yöneticiler için Enerji Hukuku                                                              (3-0)5

Enerji sektörünü düzenleyen hukuk kuralları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemeleri.

ISL 523 İş Hukuku                                                                                                 (3-0)5

Bireysel ve toplu iş hukuku; işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin hukuki esaslar; karşılıklı hak ve yükümlülükler; sendikalar, sendika özgürlüğü ve hakkı, grev ve lokavt.

ISL 526 Spor Yönetimi                                                                                          (3-0)5

Spor yönetiminin temelleri ve tarihçesi; spor sektöründe yer alan farklı örgütlerin yapısı; spor örgütlerinin kurulması ve yönetilmesi; spor yöneticileri için gereken yetkinlikler; spor yönetiminde çıkabilecek problemler; yönetim bakış açısıyla sporda güncel konular.

ISL 527 Uluslararası Spor Organizasyonları                                                       (3-0)5

Uluslararası spor sektörünün tarihçesi; uluslararası spor sektöründe yer alan kuruluşlar; uluslar arası spor olaylarının düzenlenmesi ve koordinasyonu; uluslararası spor organizasyonlarında planlama, finansman ve denetim; uluslararası organizasyonlar ve medya ilişkileri; çokuluslu ekiplerin yönetilmesi.

ISL 528 Spor Pazarlaması                                                                                     (3-0)5

Spor ve eğlence sektöründe pazarlama; sporda tüketici davranışı ve marka yönetimi; sponsorluk; sporda pazarlama yatırımlarının değerlendirilmesi; spor ürünlerinin pazarlaması. 

ISL 529 Spor Ekonomisi ve Finansı                                                                     (3-0)5

Sporda arz ve talep; spor pazarı dinamikleri; ülke ekonomisinde sporun yeri; spor işletmeleri; sporda finansman yöntemleri; spor işletmelerinin gelir ve giderleri; yayın hakları; spor yatırımları için fizibilite çalışmaları; spor varlıklarının değerlemesi; spor işletmelerinin finansal denetimi.

ISL 531 İnsan Kaynakları Yönetimi                                                                    (3-0)5

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonunun işletmedeki rolü; seçme; işe alım; gelişim; performans değerlendirme; iş değerleme; ayrılma; ücretlendirme; endüstri ilişkilerinin temelleri ve yaşanan sorunlar; işçi-işveren ilişkileri; örgüt kültürü; çeşitlilik yönetimi; kariyer yönetimi.

ISL 532 İnsan Kaynakları Yönetiminde Analitik Yaklaşımlar                          (3-0)5

İşgücü planlaması; personel eğitimi; iş ve performans değerlemesi; verimlilik artırımı; insan kaynakları yönetiminde ücretin yapısı ve oluşum süreci; ücret oluşumunu etkileyen faktörler; performansa dayalı ücretleme sistemleri; beceriye dayalı ücretleme sistemleri.

ISL 533 Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri                                           (3-0)5

İşletmede müzakere ve pazarlığın rolü; müzakere süreci ve aşamaları; planlama ve hazırlık; müzakerenin yapısı, çeşitleri; ticari pazarlıklar, sözleşme çeşitleri, sendika ilişkileri, takım kurma, uyuşmazlıkların çözümü gibi alanlarda müzakereler; adalet anlayışı; etkili müzakereyi zorlaştıran önyargı ve engeller.

ISL 534 Liderlik ve Takım Yönetimi                                                                    (3-0)5

Liderlik teorileri ve uygulamaları; birlikte çalışma, takım kurma ve takım yönetme; lider-takipçi yaklaşım ve davranışları; liderlik özellikleri; değişime liderlik etme; delegasyon ve yetkilendirme; etkileme, güç ve motivasyon; takımlarda karar alma; toplantı yönetimi; çatışma yönetimi.

ISL 535 İnsan Kaynakları Yönetiminde İleri Seviye Konular                           (3-0)5

İnsan kaynakları yönetimi kuram ve uygulamalarıyla ilgili güncel konular, eğilimler, uygulamalar, sektörel uygulama örnekleri, insan kaynakları yönetimine ait alt konularda dünyada ve Türkiye’de trendler, işgücü planlaması; personel eğitimi;  iş ve performans değerlemesi; ücret politikaları.

ISL 536 Sağlık Kurumları Yönetimi                                                                    (3-0)5

Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetleri sistemlerinin incelenmesi; sağlık politikaları; sağlık meslekleri; sağlık hizmetlerinde arz-talep ve stratejik planlama; sağlık hizmetlerinde örgütlenme; sağlık kurumlarının finansmanı; sağlık kurumlarında pazarlama; sağlıkta özel sektörün rolü ve girişimcilik.

ISL 540 Finansal Muhasebe                                                                                  (3-0)5

Temel kavramlar ve muhasebenin temelleri; bilanço esasına göre kayıt sistemi; kayıt işlemleri; muhasebe defterleri; mizan; dönem sonu işlemleri; gelir tablosu ve bilanço hazırlama; uluslararası muhasebe ve raporlama standartları; finansal raporlama örnek ve uygulamaları.

ISL 541 Yönetim Muhasebesi                                                                               (3-0)5

Yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrol konusunda bütünleşik yaklaşımlar; yönetsel planlama, bütçeleme ve kontrole destek olan prosedür ve sistemler; ürün maliyeti ve strateji ve kaynak tahsisi kararları arasındaki ilişki; farklı maliyet hesaplama sistemlerinin analiz, tasarım ve uygulamaları, standart maliyet; standart oluşturma, sapmaların hesaplanması ve analizi, muhasebeleştirilmesi; süreç iyileştirme ve maliyet azaltma arasındaki ilişki; performans değerlendirme için bütçe kontrol sistemleri ve mali verilerin kullanılması; teşvik sisteminin yönetilmesi; sonuçların değerlendirilmesinde şirket karnesi gibi çoklu ölçütlerin kullanılması.

ISL 542 Finansal Yönetim                                                                                     (3-0)5

Modern finans araç ve yöntemlerine giriş; şirketin finansmanı, yatırımları ve temettü politikalarının şirket değerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik çerçeve; paranın zaman değeri; yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi; sermaye yapısı kararları; sermaye maliyeti; temettü politikası; bono ve hisse değerlendirme; finansal durum analizi; finansal kiralama; proje analizi; getiri-risk ilişkisi; finansal pazarlar ve araçlar; türev araçlara giriş; şirket yapılanması; birleşme, satınalma ve tasfiye etme.

ISL 543 Maliyet Analizi                                                                                         (3-0)5

Maliyet kavram, terim ve terminolojileri, iş emir maliyetlemesi, süreç maliyetlemesi, tahsis, faaliyet tabanlı maliyetleme ve faaliyete dayalı yönetim, tam zamanlı imalat ve maliyet yönetimi, maliyet davranışları ve maliyet tahmini, maliyet-hacim-kar ve başabaş analizi, bütçeleme, sermaye bütçeleme kararları ve maliyet analizi için sayısal uygulamalar.

ISL 544 Finansal Tablolar ve Analizi                                                                   (3-0)5

Temel finansal tablolar, nakit akım tablosunu ve paranın zaman değeri, satışların maliyeti tablosu, Finansal analiz teknikleri, finansal oranlar ile firma performans analizi, finansal tablolar ile firma kredi değerlendirmesi, erken uyarı sinyalleri, proforma bilanço ve gelir tablosu analizi, proforma nakit akım tablosu, başabaş noktası analizi.

ISL 545 Uluslararası Finans                                                                                  (3-0)5

Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, açık bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar yöntemleri.

ISL 546 Denetim                                                                                                     (3-0)5

Denetim teori ve uygulamaları; örgütlerde iç ve dış denetimin rolü; hesap verebilirlik ve etik kavramları; risk ve kontrol; denetim standart ve prosedürleri; belgelendirme; profesyonel davranış kuralları; denetim süreci: denetim öncesi hazırlık faaliyeti, ön denetim, denetim planlama ve uygulama aşamaları, bağımsız denetçi raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi; bilgisayar temelli bilgi sistemlerinin kontrol ve denetimi; erişim kontrolü; afet kurtarma planları.

ISL 547 İç Denetim                                                                                                (3-0)5

İç denetimin temelleri ve tarihsel gelişimi; iç denetim uygulamaları için gereken koşullar; iç denetimin kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetimle ilişkisi; iç denetimin planlaması, yürütülmesi, raporlaması ve belgelenmesi; dünyada ve Türkiye’de iç denetim ile ilgili kurumlar; uluslararası iç denetim standartları; iç denetçinin özellikleri; sektörel uygulamalar. 

ISL 548 Kurumsal Yönetim ve Finans                                                                 (3-0)5

Kurumsal yönetim konusunda görüşler, finansal yönetim kararlarının kurumsal stratejiyle ilişkisi, kurum ve sermaye yapısı, yönetim kurulu üyelerinin yasal görevleri, Sarbanes Oxley hareketi, kurumlarda kriz üzerine örnekler, sermaye piyasası yasası, risk yönetimi ve kurumsal yönetişim, finansal bilgi işlem sistemleri ve suiistimaller, finansal yatırımların ve firmanın değerlemesi, dünyadan örnek ve uygulamalar.

ISL 550 Finansal Piyasalar ve Kurumlar                                                            (3-0)5

Finansal piyasalar ve kurumlara giriş, bankacılık ve finans kurumlarının yönetimi, merkez bankacılığı ve para politikası yönetimi, finansal piyasalar, uluslararası finansal sistem, tasarruf kurumları ve kredi birlikleri, bankacılık düzenlemeleri, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları, yatırım bankaları, girişim sermayesi şirketleri, finansal kurumlarda risk yönetimi, finansal türevler ile korunma.

ISL 551 KOBİ Finansmanı                                                                                   (3-0)5

Kobilerde finansal yönetime giriş, şirketin finansmanı, yatırım karar kriterleri ve sermaye bütçelenmesi, sermaye yapısı kararları, KOBİ'ler için Avrupa Birliği destek programları, sermaye maliyeti, temettü politikası, bono ve hisse değerlendirmesi, finansal durum analizi, finansal kiralama, proje analizi, getiri-risk ilişkisi, finansal pazarlar ve araçlar, risk sermayesi.

ISL 552 Risk Yönetimi                                                                                           (3-0)5

Risk yönetimine giriş, piyasa-kredi-operasyonel risk yönetimi, likidite riskinin hesaplanması ve yönetim, uç değer riskler, risk yönetimi uygulamaları, riske maruz değer, sigorta sektörüne giriş, risk yönetimi ve sigortanın yasal çerçevesi, Basel I-II-III, kişisel risklerin yönetimi, emeklilik riskinin yönetimi, finansal krizlerin nedenleri ve sonuçlar. 

ISL 553 Doğal Gaz ve Petrol Piyasaları                                                               (3-0)5

Doğal gaz ve petrol kaynakları ve bunların piyasaları; tarihsel gelişimi; uluslararası düzenleyici kurumlar; ülkelerin ilgili enerji politikaları, yasal düzenlemeler ve uygulamalar; fiyatlama ve ticaret esasları, küresel trendler.

ISL 561 Pazarlama Yönetimi                                                                                (3-0)5

Stratejik pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenleri; başlıca pazarlama faaliyetleri ve kararları; stratejik pazarlama planı; pazarlama verisi toplama ve analiz etme; rekabet avantajı ve stratejik odaklanma yaratma; müşteriler, bölümlendirme ve hedef pazarlama; ürün stratejisi, fiyat stratejisi, dağıtım stratejisi, bütünleşik pazarlama iletişimi; gerçek yaşamdan pazarlama problemlerinin teşhisinde analitik yaklaşım.

ISL 562 Bütünleşik Pazarlama İletişimi                                                               (3-0)5

Bütünleşik pazarlama iletişiminde kavram ve uygulamalar; çeşitli eğilimler: markalama, küreselleşme, teknoloji ve e-ticaret, hesap verebilirlik; pazarlama iletişimi için müşteri bilgilerinin kullanılması; müşteri odaklı organizasyon; toplam müşteri deneyimi; pazarlama iletişimi faaliyetlerinin eşgüdümü; mevcut ve potansiyel müşteri değeri; pazarlama iletişimi içerik ve sunumu; getiri ölçümü ve değerlendirme.

ISL 563 Pazarlama Araştırması                                                                            (3-0)5

Yönetsel karar almada pazarlama araştırmasının önemi; araştırma konusunun tespiti, keşif araştırması ve araştırma süreci; ikincil veriler ve veritabanları; kalitatif araştırma, mülakat ve odak grup çalışmaları; birincil veri toplaması, anket dizaynı, örneklem oluşturma; hipotez testi; veri analizi, istatistiksel farklılık ve ilişki analizleri, tutarlılık analizi, regresyon analizi, faktör analizi.

ISL 564 Müşteri İlişkileri Yönetimi                                                                      (3-0)5

Müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) temel kavram ve yöntemleri; müşteri sadakati ve sadakat programları; CRM projeleri planlama ve uygulama; müşteri veritabanlarının geliştirilmesi, yönetilmesi ve kullanılması; veri madenciliği; müşteri portföyü yönetimi; müşteri yaşam döngüsü yönetimi: pazar bölümlendirme, müşteri edinme ve elde tutma, müşteri karlılık analizi; müşteriler için değer yaratma; CRM için bilgi teknolojisi; müşteri ilişkileri ve örgüt yapısı.

ISL 565 Uluslararası Pazarlama                                                                           (3-0)5

Uluslararası pazarlamanın kültürel, politik, ekonomik ve yasal çerçevesi, bölgesel pazar özellikleri, uluslararası pazarlama bilgi sistemleri ve araştırmaları, uluslararası pazarların seçimi, uluslararası pazarlama stratejileri geliştirme, dış pazarlara açılım alternatifleri ve konumlandırma, karşılaştırmalı analiz, uluslararası pazarlama karması kararları. 

ISL 566 Tüketici Davranışı                                                                                   (3-0)5

Tüketici davranışlarının kökeni; tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; tüketici araştırmalarına giriş; tüketim motivasyonu; tüketici tavırlarının oluşması ve değişmesi; kültürün tüketici davranışları üzerine etkisi; kültürlerarası ve küresel tüketici davranışları; tüketici karar süreçleri; tüketimde sosyal sorumluluk ve yeşil pazarlama.

ISL 567 Stratejik Marka Yönetimi                                                                       (3-0)5

Markalar ve marka yönetimine ilişkin temel kavram ve tanımlar; marka değeri kavramı; marka konumlandırma; marka değeri yaratmak için marka bileşenlerinin seçimi; marka değeri yaratmak için pazarlama programlarının tasarımı; marka değeri yaratmak için bütünleşik pazarlama iletişimi; marka değeri ölçme ve değerlendirme sistemleri; marka stratejileri tasarım ve uygulaması; marka uzantıları; marka yönetiminde sürdürülebilirlik: markaların zaman içinde yönetimi; markaların küresel yönetimi; marka yönetiminde organizasyonel ve yönetsel konular.

ISL 568 Satış Yönetimi                                                                                          (3-0)5

Satış ve pazarlama arasındaki ilişki, satış yöneticisinin rolü, satış sürecinin bileşenleri, satış gücünün yapılandırılması, zaman yönetimi ve satış tahminlemesi, satış ekibine yatırım ve bütçelendirme, satış ekibinin seçimi ve işe alımı, satış ekibinin eğitimi ve motivasyonu, satış ekibinin ücretlendirilmesi ve ödüllendirilmesi, satış ekibinin değerlendirilmesi.

ISL 569 Halkla İlişkiler ve İletişim                                                            (3-0)5

İletişimin tanımı, kapsamı, şekilleri ve kuramları; iletişim sürecinin öğeleri ve işleyişi; halkla ilişkilerin tanımı, unsurları, görevleri, yaklaşımları; halkla ilişkiler sürecinin aşamaları; halka ilişkiler uygulamaları.

ISL 571 Tedarik Zinciri Yönetimi                                                                        (3-0)5

Tedarikçilerden son kullanıcıya kadar zincir içerisindeki tüm aktörler ve bunların fonksiyonları; öngörü, planlama, yönetim ve kontrol ilke ve yöntemleri; tedarik zincirinde performans değerlendirme ve verimlilik hesabı; sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma; tedarik zincirinde risk yönetimi; arz ve talep eşleştirme.

ISL 572 Üretim ve Operasyon Yönetimi                                                              (3-0)5

Ürün tasarımı ve analizi, kapasite planlama ve yatırım kararları, üretim tahmin modelleri, kuruluş yeri, tesis yerleşimi ve malzeme kullanımı, malzeme yönetimi ve stok kontrolü, toplam planlama ve ana üretim planlaması, malzeme ihtiyaç planlama, üretim planlama ve kontrol, tek makine çizelgeleme, akış tipi çizelgeleme ve iş çizelgeleme, kalite kontrol.

ISL 573 Malzeme Yönetimi ve Satınalma                                                            (3-0)5

Malzeme tanım ve kategorileri, malzeme ihtiyaç analizi, stoklama esas ve yöntemleri, tedarik ve üretim kararları, tedarik planlaması, satınalma sürecinin planlanması ve yönetimi, performans ve operasyonel risk analizlerinin yapılması.

ISL 574 Proje Yönetimi                                                                                         (3-0)5

Proje yönetimi kavram ve ilkeleri; proje yaşam döngüsü; iş, organizasyon ve maliyetlerin alt parçalarına ayrıştırılması; proje kapsamı, zamanlaması ve kaynaklarının yönetimi; grafik gösterim ve öncelik diyagramları: Gannt diyagramları, network diyagramları; kritik yol yöntemi (CPM) ve program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT); trade-off analizi; proje yöneticilerinin rolü.

ISL 575 İş Süreçleri Yönetimi                                                                               (3-0)5

İş süreçlerinin ve onların insan ve teknolojik bileşenlerinin anlaşılması, modellenmesi, tasarlanması ve yönetilmesi; bilgi teknolojisi altyapısının rolü; işletmelerde kritik iş süreçlerine dayalı planlama ve örgütleme.

ISL 576 Lojistik Yönetimi                                                                                     (3-0)5

Lojistiğin temelleri; lojistik planlama ve kontrol süreçleri; operasyonel entegrasyon alanları; ürün hareketi ve stoklanması; taşıma, depolama, konsolidasyon, dağıtım merkezi yönetimi, stok kontrolü; müşteri hizmeti yeterliliği.

ISL 577 Yönetim Kontrol Sistemleri                                                                    (3-0)5

Yönetim kontrol sistemlerinin bileşenleri ve kontrol süreci; bilgi teknolojileri ve performans ölçümünün iş geliştirme ve karlılık artırma amaçlı kullanımı; çeşitli sektörlerde yönetim kontrol yöntemleri.

ISL 578 Depolama Yönetimi                                                                                 (3-0)5

Profesyonel depo yönetimi; yerleşim ve teslimat düzeni; düşük maliyetli alan kullanımı; malzemelere hızlı erişim; depolamada güvenlik ve esnekliğin sağlanması; tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki malzeme ve mamullerin uygun stoklanması; depolama kararlarının maliyete etkileri.

ISL 579 Taşımacılık Yönetimi                                                                               (3-0)5

Taşımacılık yönetimine giriş; konteyner ile taşımacılık faaliyetleri; kara taşımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı; çoklu taşıma sistemleri yönetimi; taşımacılıkta karar destek araçları.

ISL 581 Ekonomi                                                                                                   (3-0)5

Ekonomik aktör olarak tüketiciler, firmalar ve çalışanlar; ekonomik etkileşim ve ilişkilerin niteliği; ekonomik seçim ve kısıtları; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyetler ve arz; genel denge, piyasa yapısı, piyasa aksaklıkları; eksik bilgi; refah; hükümetin rolü, Türk ekonomisinden örnekler; ulusal gelirin, ulusal tasarruf, yatırım ve tüketim harcamalarının belirlenmesi; klasik teori ve istihdam; ekonomik büyüme teorileri ve gelişme; ödemeler dengesi, kur sistemleri, uluslararası ticaret ve finansal akımlar dengesi, para ve mali politikalar; enflasyon ve anti-enflasyonist politikalar, Türk ekonomisinden örnekler.

ISL 582 Uluslararası Ticaret                                                                                 (3-0)5

Uluslararası ticaretin klasik, neoklasik ve çağdaş teorileri, ticaret politikaları ve politik ekonomi, küresel ticaret düzenlemeleri, ticari politikalar, tarifeler, ticaret ve gelir dağılımı bakımından uluslararası faktör hareketleri, ekonomik bölgesel refah etkileri sorunları, ticaret politikaları ve bunların Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri.

ISL 583 E-Ticaret                                                                                                   (3-0)5

Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, e-ticaret'in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını şekillendirmesi, e-ticaret'in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret'in tarihi, E-ticaret'in ilk uygulamalarında yapılan hatalar, e-ticaret'in bugünkü kullanımı.

ISL 584 İthalat ve İhracat Yönetimi                                                                     (3-0)5

İthalat ve ihracat işlemlerine ilişkin süreç, başlangıcından itibaren doğru iş planının hazırlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi,  uluslararası ticaretin kuralları, sözleşme hazırlama, belge hazırlama, dış ticarete konu ürün ve ülke özelinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler,  teslim ve ödeme şekilleri,  ilgili kurumlar ve yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınması gereken önleyici tedbirler, dış ticarete konu ürünün ilk çıkış noktasından alıcısına ulaşıncaya kadar geçirdiği tüm süreçler.

ISL 585 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı                                                           (3-0)5

İthalat ve ihracat mevzuatı, İthalat ve ihracat rejim kararı, yönetmelik ve tebliğleri, dış ticaret ve lojistik süreçleri kapsamında gümrük mevzuatı, gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük rejimleri ve esasları, gümrük tarifesi ve gümrük vergisi hesaplamaları, gümrükçe onaylanmış işlem, eşyanın muayenesi, eşyanın teslimine ilişkin mevzuat.

ISL 595 Araştırma Yöntemleri                                                                             (3-0)5

Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar.

ISL 597 Seminer                                                                                                     (3-0)5

İşletme ve belirlenen uzmanlık alt alanında güncel ve literatürde büyük etki yapmış çalışmaları derlemek, akademik makale okuyabilmek, değerlendirebilmek ve sunabilmek, alan ve problem sahasına yönelik veri derleme, analiz ve raporlama becerisi geliştirmek.

ISL 598 Mezuniyet Projesi                                                                                     (0-0)40

Seçilen alt uzmanlık alanında, akademik literatürde ve sahada araştırma yaptırmak suretiyle deneyim kazandırmak. Bir işletme problem ve durumuna ilişkin sistematik geniş perspektifli analiz, inceleme çalışmasını tamamlayabilmek. İşletme alanında akademik yazım kurallarına uygun olarak araştırma ve rapor yazmak.  

ISL 599 Yüksek Lisans Tezi                                                                                  (0-0)80

İşletme ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili ve özellikle seçtiği alt uzmanlık alanındaki bir konuda teori ve uygulamayı birlikte ilişkilendirerek, sistem bütünlüğü içerisinde inceleyerek özgün bir çalışma ortaya koyabilmek, akademik yazım etik ve kuralları çerçevesinde çalışmasını raporlayabilmek, akademik katkı sağlayabilmek adına tezinden bir makale türetebilmek.

ISL 631 Endüstriyel Psikoloji                                                                                (3-0)5

Endüstriyel psikolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi; endüstriyel psikolojide araştırma yöntemleri; iş ortamında tutumlar ve ilişkiler; iş analizi; personel seçimi prosedürleri; bireysel becerilerinin ölçümü; personel eğitimi ve geliştirme; performans değerlendirme; iş motivasyonu ve iş tasarımına farklı yaklaşımlar; iş ortamında stres ve refah; gruplar, takımlar ve takım çalışması; liderlik; kariyer yönetimi.

ISL 641 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi                                                     (3-0)5

Yatırım yönetimi süreci; risk ve getiri; risk primi; sermaye ve para piyasaları; çeşitli yatırım araçları; yatırım değerleme (hisse senedi, tahvil, bono, opsiyon, ileri vadeli araçlar, vb.); nakit akışı modelleri; katsayılarla değerleme; temel analiz ve teknik analiz; portföy teorisi, risk paylaştırma, yatırım portföyü çeşitlendirmesi ve dağılımı; etkin işleyen piyasalar; yatırım kurumları ve fonlar; yatırım aracı alım-satım uygulamaları; risk azaltmaya yönelik işlemler ve spekülasyon; performans değerlendirme.

ISL 642 Türev Piyasalar                                                                                        (3-0)5

Türev ürünlere giriş, vadeli piyasaların işleyişi, futures ile risk yönetimi, faiz oranları, forward ve future türev ürün fiyatlarının belirleyicileri, opsiyon piyasasının işleyişi, opsiyonlar dahil ticaret stratejileri, volatilite eğrileri, riske maruz değer, volatilite ve korelasyon hesaplamaları, kredi türevleri, egzotik opsiyonlar, enerji ve emtia türevleri, reel opsiyonlar, opsiyon fiyatlaması, finans mühendisliği ve uygulamaları, ve Monte Carlo ile değerleme.

ISL 651 Strateji Yatırım Projeleri Yönetimi                                                        (3-0)5

Stratejik önem ve büyüklükteki yatırım projelerinin yönetimi. Araştırma, ön hazırlık, fizibilite analizi, değerleme, finansman olasılıkları, stratejik ortaklık oluşturma, tanıtım, proje izleme ve sonuçlandırma gibi yatırım projelerinin her aşamasının incelenmesi.

ISL 652 Enerji Piyasaları ve Ticareti                                                                   (3-0)5

Enerji arzı ve talebi; enerji fiyatları; petrol, elektrik, nükleer enerji, alternatif enerji gibi çeşitli enerji kaynakları ve bunların piyasaları; enerji piyasalarının tarihsel gelişimi; ülkelerin enerji politikaları, yasal düzenlemeler ve uygulamalar; enerji piyasalarında sözleşmeler 

ISL 661 Endüstriyel Pazarlama                                                                            (3-0)5

Endüstriyel pazarlamanın tanımı; endüstriyel ürün kategorizasyonları; örgütsel satın alma avranışı; endüstriyel pazarlama süreci; endüstriyel pazarlama karması yönetimi; endüstriyel pazarlamada ilişki yönetimi; uluslararası endüstriyel pazarlama.

ISL 671 Kurumsal Kaynak Planlaması                                                               (3-0)5

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), kurumsal sistemlerin değerlendirilmesi, ERP modülleri ve tarihsel gelişimi, ERP uygulamaları, ERP proje yönetimi, iş zekası ve ERP sistemleri, ERP ve tedarik zincirleri, ERP eğilimleri, ERP simülasyon oyunları, ERP ile optimizasyon ve lojistik planlaması.

ISL 672 Stok Yönetimi                                                                                           (3-0)5

Stok sistemlerinin planlanması, analizi ve kontrolüne yönelik esaslar, modeller ve teknikler; deterministik ve stokastik stok modelleri, bu modellerin analizi ve üretim ve perakende sektörlerinde uygulanmasına yönelik yaklaşımlar; stok modellerinin uygulamalarında karşılaşılan kısıtlar ve bu modellerin faydaları.

ISL 673 Kurumsal Kaynak Planlaması II                                                           (3-0)5

ISL 671 dersinde işlenen konuların örneklendirilmesi ve gerekli yazılım eşliğinde uygulanması.

ISL 674 Enerji Yönetimi                                                                                        (3-0)5

Enerji değer zinciri: enerji üretim ve dağıtım süreçleri ve ana/yan ürünleri; geleneksel ve yenilikçi enerji üretim yöntem ve kaynaklarının yönetimi; enerji projelerinin yönetimi ve finansmanı; enerji sektöründe stratejik ortaklıklar ve birleşmeler.