Close

Ders Programı

Ders kodu

Ders adı

AKTS

1.dönem

   

 

Zorunlu Alan  Dersi

5

 

Zorunlu Alan  Dersi

5

 

Zorunlu Alan Dersi

5

 ECZ 681

Seminer-I

5

 

 Seçmeli Ders

5

 

 Seçmeli Ders

5

 

 

30

2.dönem

   
 

Zorunlu Alan  Dersi

5

 

Zorunlu Alan  Dersi

5

 ECZ 682

Seminer-II

5

 ECZ 698

Tez Projesi Hazırlık Çalışması

10

 

 Seçmeli Ders

5

 

 

30

Toplam

 

60

3.dönem

 

 

ECZ 690

Yeterlik Sınavı (Anadal ve Yandal)

30

4.dönem

   

ECZ 699

Farmasötik Bilimler Doktora Tezi

30

5.dönem

   

ECZ 699

 Farmasötik Bilimler  Doktora   Tezi

30

6.dönem

   

ECZ 699

Farmasötik Bilimler Doktora Tezi

30

7.dönem

   

ECZ 699

 Farmasötik Bilimler Doktora Tezi

30

8.dönem

   

ECZ 699

 Farmasötik Bilimler Doktora Tezi

30

Genel Toplam

240

Seçmeli Dersler ECZ kodlu olabileceği gibi başka alanlarda da olabilir. Programdaki diğer alanların zorunlu dersleri de seçmeli ders olarak alınabilir.

Belirli bir alandaki zorunlu dersler ve uygun seçmeli dersler alınarak ve Doktora Tezi bu alanda yapılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Uzmanlaşma alanları aşağıda belirtilmiş olup bunlara ileride yenileri eklenebilecektir:

  • Analitik Kimya
  • Biyokimya
  • Farmakognozi
  • Farmakoloji
  • Farmasötik Kimya
  • Farmasötik Teknoloji

BİYOKİMYA (5)

ECZ 601   Genel Biyokimya-I (3-0) 5

ECZ 602   Genel Biyokimya-II (3-0) 5

ECZ 603   Kofaktörler (3-0) 5

ECZ 604   Biyomembranlar (3-0) 5

ECZ 606   Hormon Biyokimyası (3-0) 5

  

FARMAKOGNOZİ (5)

ECZ 605   Sekonder Metabolitler, Biyoaktiviteleri ve Teşhis Yöntemleri (3-0) 5

ECZ 607    İleri Farmakognozi I (3-0) 5

ECZ 608    İleri Farmakognozi II (3-0) 5

ECZ 614    Bitkisel Drogların Morfolojik ve Mikroskopik Analizi   

ECZ 618    Fitoterapi (3-0) 5

 

FARMAKOLOJİ (3)

ECZ 609   Moleküler Farmakoloji (3-0) 5

ECZ 610   Farmakoepidemiyoloji (3-0) 5

ECZ 612   Farmoekonomi (3-0) 5

ECZ 639   Moleküler Hücre Biyolojisi (3-0) 5

ECZ 640    Biyoistatistik (3-0) 5 

 

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ (5)

ECZ 611   Biyofarmasötikler (3-0) 5

ECZ 620   Biyolojik Bariyerlerin Aşilmasi (3-0) 5

ECZ 622   Klinik Farmasötikler (3-0) 5

ECZ 624   Akıllı İlaç Tasarımı (3-0) 5

ECZ 627   Nano İlaçlar ve Hedeflenmiş İlaç Taşıyıcı Sistemler (3-0) 5

  

FARMASÖTİK KİMYA (5)

ECZ 630   İlaç Tasarımının İlkeleri II (3-0) 5

ECZ 631   İlaç Tasarımının İlkeleri I (3-0) 5

ECZ 635   Organik Reaksiyonların Prensipleri (3-0) 5

ECZ 637   Organik Bileşiklerin Spektroskopik Tanımlanmaları (3-2) 5

ECZ 638   Farmasötik Kimyada İleri Laboratuvar Teknikleri (2-3) 5 

  

ANALİTİK KİMYA (5)

ECZ 641   Atomik ve Moleküler Spektroskopi (3-2) 5

ECZ 642   Analitik Kimyada İleri Konular (3-0) 5

ECZ 643   İleri Laboratuvar Uygulamaları (3-2) 5

ECZ 644   Analitik Kimyada Ayırma Metodları (3-2) 5

ECZ 646   Analitik Kimyada Seçilmiş Konular (3-2) 5

 

Genel zorunlu dersler

ECZ 613   Biyoinformatiğe Giriş (3-0) 5

ECZ 623   Araştırma Etiği (3-0) 5

ECZ 628   Biyolojik Yolakların Organik Kimyası (3-0) 5

ECZ 648   Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik İçin Kimyasal Analiz (3-2) 5

-------------------------------------------------------------------------------------

ECZ 601   Genel Biyokimya-I (3-0) 5

Farklı lisans mezuniyeti olan öğrencilere biyokimyasanın temel bilgilerini kazandırmak amacı olan bir derstir.  Canlılığın temel özellikleri ile canlılık yapısının biyokimyasal yönden incelenmesi, canlı organizmada bulunan başlıca moleküllerin yapı ve fonksiyonlarının anlatılması dersin konularıdır.

 ECZ 602   Genel Biyokimya-II (3-0) 5

Genel Biyokimya-I dersinin devamı olarak temel biyokimya bilgisinin tamamlanmasına yönelik bilgilerin verildiği derstir.

ECZ 603   Kofaktörler (3-0) 5

Kofaktörler, bunların yapıları ve organizmadaki yerleri, önemleri ve katıldıkları enzimatik reaksiyonların anlatıldığı bir derstir.

ECZ 604   Biyomembranlar (3-0) 5

Biyomembranlar, biyomembranların yapıları ve fonksiyonları hakkında temel bilgilerin ve yeni gelişmelerin verildiği bir derstir.

ECZ 605   Sekonder Metabolitler, Biyoaktiviteleri ve Teşhis Yöntemleri (3-0) 5

Bu ders genel olarak bazı sekonder bileşiklerin sentezlendiği biyosentez yolakları, yapısal farklılıkları, biyoaktiviteleri, teşhis yöntemleri, yapı aydınlatmaları ve bu bileşiklerin ilaçlarla olan etkileşimlerini kapsamaktadır. Yine bu ders kapsamında, son yıllarda bitkilerle yapılan çalışmaların pek çoğunda karşılaşılan biyoaktivite ile yönlendirilmiş fraksiyonlama tekniği de anlatılacaktır.

ECZ 606   Hormon Biyokimyası(3-0) 5

Hormonların yapıları, biyolojik fonksiyonları, metabolizmaları ve hormonal hastalıkların öğretildiği derstir.

ECZ 607    İleri Farmakognozi I (3-0) 5

İleri Farmakognozi I dersinde Farmakognoziye giriş, genel tanım ve kavramlar, biyolojik kaynaklı ilaç materyalleri için kalitatif ve kantitatif analiz ve değerlendirme yöntemleri, bileşiklerin biyosentez yolakları, primer metabolitler; karbonhidratlar, yağlar, amino asitler ve türevleri, sekonder metabolitler; fenolik bileşikler (fenol ve fenolik asitler, kumarinler, lignanlar, stilbenoitler, ksantonlar, flavonoitler, antosiyaninler, tanenler, kinonlar, orsinol ve floroglusinoler) anlatılmaktadır.

ECZ 608   İleri Farmakognozi II (3-0) 5

İleri Farmakognozi II dersinde bazı grup sekonder bileşikler (terpenoit ve steroitler ile alkaloitler başta olmak üzere) peptit-proteinler, vitamin ve mineraller anlatılmaktadır. Terpenoit ve steroidal bileşikler kapsamında monoterpenler, seskiterpenler, uçucu yağlar, oleoresinler, iridoitler, saponinler, kardiyak glikozitler ve karotenoitler incelenir. Alkaloitler ise bir diğer önemli doğal bileşik sınıfıdır. Bu ders kapsamında alkaloitler biyosentezlerine göre sınıflandırılarak incelenecektir.

ECZ 609   Moleküler Farmakoloji (3-0) 5

Hücresel yapılar ile ilgili başlıca olayların moleküler temeli, bunların kimyasal maddeler tarafından değiştirilmesi ve sinyal ileti yolaklarının tartışılması amaçlanmıştır.

ECZ 610   Farmakoepidemiyoloji (3-0) 5

Farmakoepidemiyolojinin tanımı, farmakoepidemiyolojik çalışmalarda uygulanan olası araştırma metodları, veri tabanlarını kullanarak örnek retrospektif araştırmalar, bir araştırma sorusunun oluşumu, en uygun yaklaşımın seçilmesi, yeni araştırmaların planlanması ve projelendirilmesi.

ECZ 611   Biyofarmasötikler (3-0) 5

Bu dersin amacı öğrencilere yeni ilaçların karşılaştığı özel biyolojik bariyerleri, bu bariyerlerin aşılması için kullanılan en ileri methodları ve bu yeni aktiviteler sonucu farmasötik aktivitenin kolaylaştırılmasını sunmaktır.

ECZ 612   Farmoekonomi (3-0) 5

Farmakoekonominin tanımı, uygulama yöntemleri, uygulama alanları, bu çalışmalarla elde edilen bilgilerin değeri, veritabanlarını kullanarak örnek retrospektif araştırmalar, bir araştırma sorusunun oluşumu, en uygun yaklaşımın seçilmesi.

ECZ 614 Bitkisel Drogların Morfolojik ve Mikroskopik Analizi

Tıbbi bitkilerin teşhisi ve kalite kontrolünde morfolojik ve mikroskobik özellikleri önemlidir. Droglarda kimyasal yöntemler ile tespit edilemeyecek katıştırma (inorganik materyaller), enfestasyon (böcek ve hayvan dışkı artıkları) ve bozunma bulguları en kolay ve ucuz ve kolay şekilde morfolojik ve mikroskobik olarak yapılabilmektedir. Sadece lup ve mikroskop ile yapılabilmesi, karmaşık ve pahalı cihazlara gereksinim bulunmaması nedeniyle, makroskobik ve mikroskobik analiz yöntemleri farmakopelerde bitkisel droglara ait monograflarda yer almaktadır. Bu ders kapsamında, bitkilerin fizyolojik ve anatomik yapıları, bitkisel droglarda makroskobik ve mikroskobik analiz teknikleri konusunda temel bilgiler verilecektir.

ECZ 618  Fitoterapi (3-0) 5

Fitoterapinin tanımı ve tarihçesi, fitoterapide genel kavramlar, bitkisel ürünlerin yan etkilerinin ve toksisite risklerinin değerlendirilmesi, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, kardiovasküler sistem hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, romaztizma ve antienflamatuar hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, jinekoloji, oftalmoloji, dermatoloji ve kanser tadavisi ve aynı zamanda immune sistem üzerine etkili fitoterapötikler bu ders kapsamında anlatılacaktır.

ECZ 620    Biyolojik Bariyerlerin Aşilmasi (3-0) 5

Bu ders modifiye edilmiş salınım teknolojileri ve hem mukozal hem de mukozal olmayan ilaç dağılımında karşılaşılan bariyerleri konu almaktadır. Polimerlerin özellikleri, kontrollü salınım sistemlerindeki uygulamalarda kullanımları açısından tartışılmaktadır. Mikroküre ve nanopartikül teknolojileri ve bu partiküllerin ilaç dağılımı uygulamaları vurgulanacaktır. Ağız, burun, akciğer, göz, bukkal ve transdermal yollardan dağılımın başarılması için bariyerlerin doğasıyla bu yollardan ilacın kontrol edilebilmesinin sağlanması için geliştirilen yeni cihaz ve formülasyonlarla birlikte ayrıntılı olarak çalışılmaktadır.

ECZ 622    Klinik Farmosötikler (3-0) 5

Bu ders pediatrik formülasyonlar geliştirirken karşılaşılan sorunlar ve düzenleyici gereksinimlerde uygulama ve uyum konuları yolları da dahil olmak üzere ilaç taşıyıcı sistemleri inceler.

ECZ 624    Akıllı İlaç Tasarımı (3-0) 5

Bu derste, bir dizi analitik araç kullanarak malzemelerin fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşılmaktadır; ayrıca bir ilacın formülasyonu, üretimi ve dağıtımındaki tüm aşamalarında bu özelliklerin etkileri incelenmektedir.

ECZ 627    Nano İlaçlar ve Hedeflenmiş İlaç Taşıyıcı Sistemler (3-0) 5

Bu derste, ilaç hedefleme ve ilaç taşıyıcıları kavramı açıklanmakta ve aktif pasif ilaç hedefleme birbirinden ayırt edilmektedir. Beyin, karaciğer, dalak ve tümörler gibi özel dokulara hedefleme ele alınmaktadır. Gastrointestinal sistemlerde bölgeye özgül taşıma ve makropartikül alımı üzerinde durulmaktadır. Lipozomlar, niozomlar, nanopartiküller ve çözünür polimer konjugatlar gibi taşıyıcı system örneklerinin kapsamı ve kısıtlamaları araştırılmaktadır.

ECZ 630   İlaç Tasarımının İlkeleri II (3-0) 5 

Orijinal yayınlardan seçilmiş örnekler üzerinde güncel ilaç tasarımının kuralları tartışılacaktır. İlaç benzeri özellikler, konformasyonel kısıtlamalar, yapı esaslı ilaç tasarımı, kütüphane oluşturma, yüksek çıktılı tarama yöntemleri gibi konular ele alınacaktır.

ECZ 631   İlaç Tasarımının İlkeleri I (3-0) 5

Orijinal yayınlardan seçilmiş örnekler üzerinde güncel ilaç tasarımının kurallarının tartışılıp, önilaç, bioisosterler, Kcat enzim inhibitörleri,  etki bölgesine yönelik  geri dönüşümlü ve dönüşümsüz inhibitörler, nicel yapı etki ilişkileri, ilaç emilim, dağılım, metabolizması ve atılımının modülasyonları, moleküler incelemeler, dayanıklı analoglar, molekülde etkiden sorumlu  yöreler gibi konular ele alınacaktır.

ECZ 635   Organik Reaksiyonların Prensipleri (3-0) 5 

Kimyasal tepkimelerde, yapısal  özellikler, moleküldeki itici güçler gibi tepkimenin yönünü kontrol eden  unsurların önemi,  işlevsel grupların asit ve baz özellikleri, tepkimeyi zorlayıcı etkenlerin nitelikleri, sterik ve indükleyici etkilerin, rezonans ve solventin  tepkimenin hızı üzerine etkileri, stereokimya ve konformasyonlar, orbital simetri kontrolünün tanımı, temel termodinamik ve kinetik kavramları, önemli tepkime mekanizmalarına genel bakış  gibi konular işlenecektir.

ECZ 637   Organik Bileşiklerin Spektroskopik Tanımlanmaları (3-2) 5

IR, NMR, UV spektroskopisi ve kütle spektrometrisi gibi teknikleri kullanarak organik moleküllerin yapılarının aydınlatılması konularını içerir.

ECZ 638   Farmasötik Kimyada İleri Laboratuvar Teknikleri (2-3) 5 

Bu laboratuvar dersi  ileri lisans ve baslangıç seviyesindeki yüksek lisans öğrencileri için,  laboratuvar güvenliği, laboratuvar  kayıt defterleri, bileşiklerin yapısal ayıinlatma ve  tanımı, ayırma ve saflaştırılması, ileri enstrümantal tekniklerin kullanılması, farmasötik kimya  araştırmalarına uygun ileri  laboratuvar ve reajan tekniklerinin geliştirilip kullanılmasını içerir

ECZ 639   Moleküler Hücre Biyolojisi (3-0) 5

Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin temelini oluşturan kimyasal ve fiziksel yapı; moleküler hücre biyolojisinde kullanılan proteomik, transkriptomik ve genomik gibi geniş kapsamlı verileri konu alan moleküler teknikleri; hücrelerin devamlılıklarını ve çoğalmalarını sağlamak için nasıl enerji ürettiği ve kullandığı; genomun yapısı, organizasyonu ve yine proteinlerin oluşturduğu fonksiyonel yapılar; hücre farklılaşması, çoğalması, protein, DNA ve RNA sentezi ve olgunlaşması gibi birçok farklı karmaşık biyolojik sürecin tartışılması amaçlanmıştır.

ECZ 640   Biyoistatistik (3-0) 5

Temel kavramlarının öğretilerek, araştırmaların planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması aşamalarında yeterli düzeyde biyoistatistik bilgi ve tecrübesinin kazandırılması.

ECZ 641   Atomik ve Moleküler Spektroskopi (3-2) 5

Spektroskopik aletli analiz sistemleri ve atom ve moleküllere dayalı spektroskopik teknikler yardımıyla kimyasal analiz ilkeleri. Spektroskopik aletli analiz sistemlerinin tasarlanması yönünde kapsamlı çalışmalar, analitik kimyasal parametreler ve uygulamaları.

ECZ 642   Analitik Kimyada İleri Konular (3-0) 5

İleri analitik kimya, kimyasal denge, analitik kimyada istatistik metodlar, gelişmiş alet tasarımı.

ECZ 643   İleri Laboratuvar Uygulamaları(3-2) 5

Bölümdeki araştırma laboratuvarlarında bulunan önemli cihazlar yardımıyla yapılacak 7(yedi) deney.  

ECZ 644   Analitik Kimyada Ayırma Metodları (3-2) 5

Fiziksel ayırma ilkelerinin kısa tekrarı, çözücü ekstraksiyonu, buharlaştırma. GLC, HPLC, İyon kromatografinin teori ve uygulamaları, kromatografi tekniklerinde çağdaş gelişmeler.

ECZ 646   Analitik Kimyada Seçilmiş Konular (3-2) 5

Analitik Kimyada kullanılan deneysel teknik ve düzenekler arasından seçilen konuların gözden geçirilmesi. 

 

GENEL ZORUNLU DERSLER

 ECZ 613   Biyoinformatiğe Giriş  (3-0) 5

Biyolojik ve tıbbi veriler bu "büyük veri" çağında şaşırtıcı bir hızda birikiyor. Veriler ister bir DNA dizisi ister yeni bir proteininin 3 boyutlu yapısı olsun, her zaman bir veri tabanında depolanır.  Bu veri tabanlarından bazılarına internet üzerinden de erişilebilir. Buna paralel olarak, bu verileri analiz etmek için yazılım araçları sürekli bir gelişme içindedir. Yaşam bilimlerinde araştırma yapmak isteyenler için, bilim adamları tarafından yaygın kullanılan veri tabanları ve yazılımların farkında olmak önemlidir. Bu bir uygulamalı giriş dersi olacaktır. Dizi hizalama, gen ifadesi veri analizi ve moleküler varyasyonların hastalık ve ilaç yanıtlarıyla bağlantısının tespiti için kullanılan çevrimiçi araçlarla ilgili yöntemleri ve uygulamaları kapsayacaktır.

ECZ 623   Araştırma Etiği (3-0) 5

Klinik ilaç araştırmalarının etik yönü, insanlarda ilaç araştırmalarının etik yönü ile ilgili düzenlemeler, yerel ve merkezi etik kurullar, görev ve sorumlulukları, Helsinki bildirgesi, ilaç araştırmaları hakkında yönetmelikler, iyi klinik uygulama kılavuzu, iyi laboratuvar uygulamaları, araştırmalarda ve klinik denemelerde yanlılık, rastgelleme ve körleme, bilgilendirilmiş yazılı olur alma, plasebo etiği, özel hasta ve özel ilaç grupları üzerindeki denemelerde kullanılacak yöntemler, çocuklarda, gebede ve yaşlılarda ilaç araştırmaları, ilaç araştırmaları hakkında yönetmelikler.

 ECZ 628   Biyolojik Yolakların Organik Kimyası (3-0) 5

Yüksek lisansa başlangıç seviyesindeki bioorganik ve farmasötik kimyanın içinde yeralan bu derste, biomoleküllerin ve onlarla bağlantılı organik koenzimler ve metal iyonları gibi kofaktörlerin metabolima değişimleri tartışılacaktır.

 ECZ 648   Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik İçin Kimyasal Analiz (3-2) 5

Biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik kavramı, ilaç ruhsatlandırmaları kapsamında biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışmaları ve kimyasal analiz yönü-in vivo ve in vitro analitik validasyon metodlarını kapsamaktadır.

 

ECZ 681 Farmasötik Bilimler Semineri- I (3-0)5

Bir Farmasötik Bilimler konusunda seminer verilmesi.

ECZ 682 Farmasötik Bilimler Semineri- II (3-0) 5

Bir Farmasötik Bilimler konusunda seminer verilmesi.

ECZ 698 Tez Projesi Hazırlık Çalışması- (6-4)10

Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte doktora tezi için yaptıkları teorik ve pratik hazırlık çalışmaları.

ECZ 699 Farmasötik Bilimler Doktora Tezi (30-120) 150

Farmasötik Bilimler konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma yapılarak Doktora tezi üretilmesi ve jüri önünde savunulması.

ECZ 615   Radyasyon Ölçme Yöntemleri (3-2) 5 

ECZ 617   Kozmetikler  (3-0) 5

ECZ 619   İlaçta Bazı Özelliklerin Geliştirilmesi İçin Ön-İlaç Stratejileri (3-0) 5

ECZ 621   İleri Düzey Fizyoloji (3-0) 5

ECZ 625   Analiz Metodları ve Veri Analizleri (2-3) 5

ECZ 633   Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri (2-3) 5 

 

ECZ 616    Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp (3-0) 5

ECZ 626    Kimyasal Yapının Farmakokinetik ve Biyoyararlanım Özelliklerine Etkisi ve İlaç   Tasarımı (3-0) 5

ECZ 632    Enstrümantal Analiz Methodları (2-3) 5 

ECZ 634    Kemometri (3-0) 5 

ECZ 636    Radyobiyoloji (3-0) 5 

ECZ 650    Fizyolojik Yönleri İle Farmasötik Kimya (3-0) 5

ECZ 652    Endüstriyel İlaç Üretimi ve Kalite Yönetimi (3-0)5

ECZ 654   Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar (3-0)5

 

ECZ 615   Radyasyon Ölçme Yöntemleri (3-2) 5 

x- ve gamma ışınlarının maddeyle etkileşmesi,  alfa, beta ve yüklü ağır parçacıkların madde ile etkileşmesi, iyonların gaz ortamında toplanmasına dayanan radyasyon dedektörleri, sintilasyon dedektörleri, sintilasyon spektrumlarının incelenmesi, yarı iletken gamma ve yüklü parçacık dedektörleri ve spektrumları, nötronlar ve üretim yöntemleri, nükleer bölünme ve nükleer reaktörler. 

ECZ 616   Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp (3-0) 5

Bu ders, nasıl ve niçin yaşlandığımız ve yaşa bağlı hastalıkların mekanizmaları hakkındaki güncel bilgileri özetleyecektir. Sağlıklı yaşlanma stratejilerine ek olarak yaşlanmanın ve yaşa bağlı ortaya çıkan patolojilerin geciktirilmesi ve geri döndürülmesi de ele alınacaktır. Ders, insanlarda ve diğer canlılarda yaşlanma sürecinde meydana gelen moleküler, hücresel ve fizyolojik değişikliklere odaklanacaktır. Başlıca konular yaşlanma teorileri, model sistemlerde uzun yaşamın genetik regülasyonu, spontan kimyasal reaksiyonların yaşlanma üzerindeki rolü ve yaşlanma sürecinin terapötik modülasyonu olacaktır.

ECZ 617   Kozmetikler (3-0) 5

Kozmetik ürün geliştirmede temel bilgiler, kozmetik üretimde yasal düzenlemeler ve uygulamaları, fikri mülkiyet hakları, kozmetik ürün hazırlamada kullanılan maddeler ve hazırlama prosesleri, cilt bakım ürünleri, değişik bakım ürünleri, deri beyazlatıcılar, güneş koruma faktörlü ürünler, terlemeyi önleyiciler, deodorantlar, akne preparatları, yağlı cilt ürünleri, yüz, vücut ve saç maskeleri, deri masaj ürünleri, traş ürünleri, renkli kozmetikler, tırnak ojeleri, diğer tırnak ürünleri, şampuanlar, saç bakım ürünleri, saç boyaları, kalıcı dalga, saç düzleştirme ürünleri, depilatuvarlar, oral bakım ürünleri, ürünlerin güvenirliği ve performansı.

ECZ 619   İlaçta Bazı Özelliklerin Geliştirilmesi İçin Ön İlaç Stratejileri (3-0) 5

İlaçta istenmeyen bazı fizikokimyasal  ve biyolojik  özelliklerinin olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan Ön-ilaç stratejileri ve çalışmaları son derece önemlidir. Bu çalışmalarda aranacak en önemli unsur , molekülde yapılacak geçici değişikliğin biolojik ortamda istenen zaman ve etki yöresinde tekrar parçalanarak orijinal, ana etken bileşiğe dönüşmesidir. İşte bu molekülde yapılan geçici maskeleme veya değişiklik, yeni oluşan yapının kimyasal ve enzimatik parçalanmaya karşı dayanıklılığına bağlı olarak çoğu zaman kolay olmakla beraber bazen de güç olabilmekte ve orijinal ana etken bileşiğin geri kazanımı güçleşmektedir.

ECZ 621   İleri Düzey Fizyoloji (3-0) 5

İnsan doku, organ ve sistemlerinin işlevi ve işleyişi; fizyoloji ile moleküler biyoloji arasında ilişki kurabilmeleri için gerekli olan temel alt yapının kazandırılması amaçlanmıştır.

ECZ 625   Analiz Metodları ve Veri Analizleri (2-3) 5

Derste ilaç endüstrisinde çok yaygın kullanımı olan ve çoğu yöntem gelişimini desteklemede birincil teknik olan HPLC’nin kullanımı ve çok iyi uygulanımını hedeflenmektedir. Tartşılacak diğer teknikler termal analizleri ve dinamik buhar emilimidir.

ECZ 626    Kimyasal Yapının Farmakokinetik ve Biyoyararlanım Özelliklerine Etkisi ve İlaç   Tasarımı (3-0) 5

İlaçlarda Stereoizomeri rasemik ilaçlarla tedavide ortaya çıkan sorunlar, kiralite ve farmakolojik Etki-stereokimyanın ilaç tasarımında önemi, ilaç metabolizması ve  biyoyararlanıma etkisi-metabolizmaya dayalı ilaç tasarımı, oral yoldan kullanılan ilaçların biyoyararlanımını etkileyen faktörler-absopsiyon, dağılım, metabolizma ve atılım (ADME) ve fizikokimyasal parametreler, biyoyararlanımı düzenleyen kimyasal modifikasyonlar ile ilaç tasarımı, kantitatif yapı-özellik ilişkileri (QSPR) ve bigisayar destekli uygulamaları.

ECZ 632    Enstrümantal Analiz Methodları (2-3) 5   

Teorik ve uygulama olarak enstrümantal methodların modern analitik problemlere uygulanmasıdır. Konular atomik ve moleküler spektroskopi, elektrokimya, kütle spektrometrisi ve ayırma yöntemlerini içerir.

ECZ 633  Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri (2-3) 5 

Bilgisayar destekli ilaç keşif ve tasarım metodlarının  temel kavramları; protein homoloji modelleri: protein-ligand etkileşimleri ve model değerlendirme ve validasyonları, kemoinformatik ve kemogenomiks ve uygulamaları kapsamında ilaç hedeflerinin aydınlatılması: ligand ve protein data bankalarının açıklaması, benzerlik analizleri, QSAR (kantitatif yapı etki ilişkileri), ve kütüphane odaklı tasarımları, yapı-temelli görsel taramalar ve tasarımlar: farmakofor modelleme ve moleküler docking.

Öğrenciler farklı bilgisayar destekli ilaç tasarım metodlarının gücünü ve uygulama başarılarını anlayacaklar ve ligand keşif ve tasarım projelerini oluşturabilecek in siliko metodların deneysel çalışmalarının nasıl uygulandığını öğreneceklerdir.

ECZ 634   Kemometri (3-0) 5

Varyans analizi (ANOVA),  regresyon ve korelasyon, deney tasarım ilkeleri, faktoriel tasarım ve analizi, fraksiyonlu faktoriel tasarımlar, sonuç yüzeyleri, iyinin seçimi.

ECZ 636   Radyobiyoloji (3-0) 5

İyonize radyasyonun madde ile etkileşmesi, radyasyonun hücresel düzeyde etkileri, radyasyonun genetik etkileri, iyonize radyasyonun embriyo ve cenin üzerine etkileri, iyonize radyasyonun vücuttaki etkileri, iyonize radyasyonun akut ve kronik etkileri, radyasyon kazaları ve biyolojik sonuçları.

ECZ 650  Fizyolojik Yönleri İle Farmasötik Kimya (3-0) 5

Bu bir kredi saatlik dersin amacı ilaç kimyası, yeni ilaç bulma ve geliştirme alanlarında zemin oluşturacak, vücutta fizyolojik işleyişler ve hastalık süreçleri gibi konularda ara seviyede genel bilgiler sunmaktır. Dersin önkoşulu: Lisans seviyesinde Biyoloji dersidir.

ECZ 652 Endüstriyel İlaç Üretimi ve Kalite Yönetimi (3-0)5

Ders kapsamında endüstriyel üretimde etkin maddeler ve yardımcı maddeler üzerinde yapılan temel kalite kontrol çalışmaları ve prensipleri, validasyon çalışmaları anlatılacak. GMP kuralları, Tasarımla kalite (QbD) kavramı ve ICH Kalite kılavuzları incelenecek. Kalitenin gelişimi, ISO, Toplam kalite yönetimi kavramları ve uygulamaları anlatılacaktır.

ECZ 654  Farmasötik Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Yasal Uygulamalar (3-0)5

Ders kapsamında, ilaç ruhsatlandırılması ile ilgili temel kavramlar, FDA, EMA ve Türkiye’de ilaç ruhsatlandırma işlemleri ve ortak teknik doküman (CTD) dosyalarının hazırlanması hakkında bilgi verilecektir. İlaç ve sağlıkla ilgili Türkiye ve dünyada uygulanan mevzuatlar; ilaç geliştirme ve üretimi, ruhsatlandırma, pazarlama, klinik çalışmalar ve pazar arzı sonrası vb. konulara ilişkin güncel yönetmeliklerin incelenmesine yer verilecektir.