Close

Programın İçeriği

BMB 503 MOLEKÜLER BİYOFİZİK

Bu dersin amacı insan hücre membranının temel taşları olan biyomoleküllerin, moleküller arası etkileşimle oluşan membranın yapısı ve fonksiyonu hakkında güncel bilgileri kazanarak, biyomedikal alanda yayınlanan moleküler biyofizik literatürünü takip edebilme becerisini kazandırmaktır. Bu derste, maddenin, atomların, moleküllerin ve moleküller arası etkileşimlerin kuvvetler yardımı ile incelenerek, biyomoleküllerin, yapı, fonksiyon ve kararlılıkları hakkında bilgi sahibi olunması; hücre membran bileşenleri olan lipitlerin, proteinlerin ve karbonhidratların tanınması; hücre membranının özelliklerinin incelenmesi ve tüm bu bilgileri elde etmeye yarayan biyofiziksel tekniklerin tanıtılması ve böylece, biyomedikal alandaki güncel literatürün anlaşılması hedeflenmektedir.


BMB 504 İNSAN FİZYOLOJİSİ

Bu derste insanda canlılığın sağlıklı sürdürülebilmesi için hücre, doku ve organ sistemlerinde meydana gelen biyolojik ve metabolik olayların oluş biçimini, işleyiş mekanizmasını, bu faaliyetler esnasında biyolojik sistem ve yapılarda ortaya çıkan değişimler ile bu olaylar esnasında sistemler arasındaki etkileşimleri incelemeyi amaçlamaktayız. Bu amaçla, öğrencilerin fizyolojiye genel bir giriş, hücre fizyolojisi, sinir fizyolojisi, duyu fizyolojisi, kas fizyolojisi, beden sıvıları ve kan, dolaşım fizyolojisi, solunum fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, sindirim fizyolojisi, üreme fizyolojisi, endokrin sistemler konularında ileri düzeyde bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

 


BMB 505 MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Bu dersin amacı biyolojik sistem ve olayları moleküler düzeyde anlayıp yorumlayabilecek bilgi birikimi ve altyapısı kazandırmaktır. Bu ders DNA’nın yapısı ve özellikleri, prokaryotik ve ökaryotik gen ve genom yapıları ve özellikleri, RNA’nın yapısı ve özellikleri, gen transkripsiyonu, translasyon ve DNA replikasyonu mekanizmaları ve kontrol sistemleri, protein lokalizasyon mekanizmaları, gen ekspresyonunun düzenlenmesi konularını kapsamaktadır.

 


BMB 506 MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE NANOMATERYALLER

Dersimizde tıpta biyolojik sistemler ile etkileşime girerken nanomateryalleri tanıtmayı amaçlamaktayız. Dersimizi alan öğrencilerin medikal görüntülemede kullanılan malzemelerin sınıfları, materyal sınıfları, materyallerle temas eden dokular, biyolojik çevrede malzemelerin bozulması, özel kullanımlar için materyallerin uygulanması, doku mühendisliği ve biyomalzemelerin standartları ve yönetmelikleri konuları hakkında detaylı temel ve uygulama deneyimi edinmeleri amaçlanmaktadır.

 


BMB 507 SEMİNER I – ÖĞRETİM ÜYESİ ARAŞTIRMA SEMİNERLERİ

Bu derste, Altınbaş Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Y. Lisans programı öğretim üyelerimizin biyomedikal bilimler alanında yapmakta oldukları araştırmalar ile ilgili sunumlarına yer verilecektir. Dersimizin temel amacı programa katılan öğrencilerimizin öğretim üyelerimizin araştırma konuları ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmaları sağlanmasıdır. Dersimizde fakülte üyelerimizin biyomedikal mühendislik alanında yürütmekte oldukları araştırmaların sunulduğu seminerleri içermektedir.

 


BMB 508 SEMİNER II – YÜKSEK LİSANS ARAŞTIRMA SEMİNERLERİ

Bu derste, Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans program öğrencilerinin program dâhilinde yaptıkları tez araştırmalarını formal bir sunum olarak hazırlamaları, öğretim üyeleri ve programa katılan öğrencilere sunmaları gerekmektedir. Dersimiz programa kayıtlı öğrencilerin biyomedikal mühendislik alanında yürütmekte oldukları araştırmaların sunulduğu seminerleri içermektedir. Seminerlere katılan öğretim üyelerinin, programa kayıtlı öğrencilerin yürüttükleri araştırma projelerini ile alakalı öneri ve görüşleri ile öğrencilerin araştırma tezlerine katkı sağlamaları dersimizin iki önemli fonksiyonundan birisidir. Diğer fonksiyon da, öğrencilerin yürütmekte oldukları araştırma projelerini akademik personel ve programa kayıtlı diğer öğrencilerin karşısında bir bütünlük ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde sunmaları beklenmektedir.

 


BMB 509 BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ

Bu derste, radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi tıp dallarında kullanılan tanı ve tedavi amaçlı cihazların çalışma prensipleri hakkında genel bilgi verilmesi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, derste, sağlık kavramı, tıbbi görüntülemenin sağlık sistemindeki yeri ve önemi, görüntüleme bölümlerinin genel yapısı, görüntüleme yöntemleri, X-ışınlarının elde edilmesi, X-ışınlarının kullanım alanları, radyografik görüntü elde etme, modern röntgen sistemlerinde görüntüleme (CR/ DR) ve panoramik dental röntgen cihazı, mammografi, kemik dansitometri cihazlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanır. Bunun yanında kontrastlı madde uygulamaları, anjiyografi, bilgisayarlı tomografi cihazı, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografide görüntü elde etme prensipleri, nükleer tıp, radyoaktivite, gama kamera, PET-CT, radyoterapide kullanılan simülasyon cihazının özellikleri, eksternal radyoterapide kullanılan cihazların çalışma prensipleri, internal radyoterapide kullanılan cihazların çalışma prensiplerinin öğretimi planlandı.

 


BMB 510 BİYOMEDİKAL TANI VE TARAMADA TİTREŞİMLİ SPEKTROSKOPİ

Bu derste, biyomedikal ve biyolojik titreşimli spektroskopinin temel konseptlerini, tanı ve taramada kullanımını öğretmek amaçlanmaktadır. Dersimizde, biyomedikal ve biyolojik titreşimli spektroskopisinin temelleri ve tanı, araştırma ve uygulamada kullanımı dâhilinde, reaksiyon-indüklenmiş fark spektroskopisi ile protein reaksiyonları çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca veri işleme ve analiz araçları, protein ikincil yapı analizi, protein farmasötiklerinin titreşimli spektroskopisi, izotop-düzenlenebilir (isotope-edited) titreşimli spektroskopisinin protein-protein etkileşimleri çalışmasına uygulanması, lipidlerin biyomedikal titreşimli spektroskopisi, tanı ve taramada titreşimli spektroskopi, titreşimli spektroskopi ile proteinlerin hücre ve dokularda taranması, kemik ve kıkırdak hastalıkları tespiti anlatılacaktır.

 


BMB 511 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER VE TASARLAMASI

Bu derste biyomedikal sistemlerde ileri konuların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda derste bilgisayarlı hasta izleme sistemleri zeki medikal sistemler, biyotelemetri sistemleri, biyopotansiyellerin görüntülenmesi ve karar verme, kablosuz sağlık bakım yönetim sistemleri, taşınabilir akıllı medikal devrelerin tasarım ve uygulamaları öğretilir. Bunun yanında kalite kontrol fantomu tasarlanması, radyasyondan korunma ve zırhlama modelleme, radyolojik görüntülerin kalite kontrolleri, MATLAB, DICOM, PACS kullanımı, External dozimetri yöntemleri, internal dozimetri yöntemleri, Monte Carlo yöntemi ile dozimetri gibi konular işlenecektir.

 


BMB 512 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI

Dersimizde biyomedikal bilimlerde spesifik bir araştırmanın tasarlanması ve araştırma bulgularının raporlanması için gereken bilgi ve becerinin kazandırılması, geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersimizde öğrencilerimiz literatür taranması, araştırma sorusu/konusu geliştirilmesi, konu örneklemeleri, amacına uygun materyal ve yöntemlerin seçilmesi, bütçelenmesi,  istatistik yöntemlerin önemi,  verilerin yönetimi, sonuçların değerlendirilmesi, makale yazımı ve verilen bilgiler doğrultusunda proje tasarımı gibi aktiviteler gerçekleştireceklerdir.

 


BMB 513 BİYOMEDİKAL SİSTEMLERDE KALİTE VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ - I

Bu derste biyomedikal sistemlerden elde edilen görüntülerin kalite ve performans açısından kantitatif değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nükleer tıp ve radyolojide kullanılan cihazların performans değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.

 


BMB 514 BİYOMEDİKAL SİSTEMLERDE KALİTE VE PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ – II

Biyomedikal sistemlerden elde edilen görüntülerin kalite ve performans açısından kantitatif değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Nükleer tıp ve radyolojide kullanılan cihazların performans değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.

 


BMB 515 BİYOMEDİKAL İSTATİSTİK

Bu dersin amacı, biyomedikal bilimlerde verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması için gerekli temel adımların öğretilmesi, öğretilerin uygulama ile pekiştirilmesidir. Bu kapsamda derste biyomedikal bilimlerde karşılaşılacak sorulara cevap ararken kullanılabilecek temel istatistik metotları “Ne zaman hangi metot kullanılmalı? Metodun varsayımları nelerdir? Sonuçlar nasıl yorumlanır?” soruları bazında anlatılacaktır.

 


BMB 516 BİYOMEDİKAL ETİK

Bu ders, biyomedikal etik alanında kavramsallaştırma ve analiz becerilerinin geliştirilmesi için, en önemli ilke ve teorilerin tanıtılmasını ve vaka temelli tartışmaların yürütülmesini amaçlamaktadır. Dersimizde öğrencilerimiz biyomedikal etiğin en önemli tartışma alanları olan araştırma etiği, hasta ya da deneğin özerkliği ve bilgilendirilmiş onam alınması, yaşamın başlangıcı ve sonuna ilişkin sorunlar, biyomedikal uygulamalarda ve araştırmalarda adalet ve fayda sağlama ilkeleri gibi önemli esasları öğrenir. Bunun yanıda yeni tıp teknolojileri ve insan haysiyeti, mahremiyeti ve vicdanının korunması, interdisipliner çalışmalarda profesyonel iş birliği, hasta ya da denekle ilişkilerde hakikatin söylenmesi ve profesyonel otoritenin iyi kullanımı, incinebilir hastalarla ya da deneklerle çalışmak ve son olarak tedavi ve araştırma alanında kültürler arası iletişim ve uluslararası çalışmaların etiği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

 


BMB 517 BİYOMEDİKAL SPEKTROSKOPİ VE MİKROSPEKTROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME

Bu derste, spektroskopik ve mikrospektroskopik tekniklerin temelini, analiz metotlarını öğrenmek ve biyomedikal alandaki uygulamalarını tartışarak ve bu bilgileri kullanarak bu alandaki güncel literatürü anlayabilecek düzeye gelmek amaçlanmaktadır. Bu ders spektroskopi ve mikrospektroskopi tekniklerinin temel teorisini, enstrümantasyonunu ve biyomedikal alanda biyolojik moleküller, membranlar, hücreler, dokular ve insan sıvıları üzerine yapılan uygulamalarını içermektedir.

 


BMB 518 BİYOSENSÖRLER

Bu dersin amacı, biyosensör geliştirilmesinin temellerini ve uygulamaları hakkında genel bilgiler vermektir. Dersimizde, Biyosensör temelleri ve tanı, araştırma ve uygulama amaçlarıyla kullanımı konularındaki temel ve yenilikçi bilgi ve uygulamalar işlenecektir.

 


BMB 519 İNSAN ANATOMİSİ

Bu derste, biyomedikal alanda temel anatomi bilgisini sağlamak için vücudu oluşturan organlar ve bu organlar arasındaki yapısal, fonksiyonel görevleri ile ilgili bilgi ve beceri kazanması amaçlanmıştır. Bu ders kapsamında, vücudu oluşturan sistemlerin anatomisinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

 


BMB 520 MEDİKAL FİZİK

Bu dersin amacı, yaşam döngüsündeki sistemlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin öğrencilere kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, taşınma süreçleri, yaşam süreçlerinin termodinamik temeli, sıvı ve gazların akışı, difüzyon ve osmoz, termodinamiğe kısa bir genel bakış, dengede olmayan süreçler (Non-equilibrium Processes), membran yapısı ve işlevine kısa bir genel bakış, membran boyunca taşınım, uyarılma süreçlerinin biyofiziği, fiziksel modelleme örnekleri, dingin hücrelerin elektriksel özellikleri, uyarılmış hücrelerin elektriksel özellikleri, vücut yüzeyinde kaydedilen voltajlar, duyu fonksiyonlarının biyofiziksel yönleri, kas ve iskelet sisteminin biyofiziksel yönleri hakkında bilgi verilecektir.

 


BMB 521 NÜTRİGENOMİK

Dersimizde genetik biliminin insan metabolizması üzerinde ve dolaylı olarak, beslenme ve egzersiz metabolizmaları üzerindeki genel etkilerini anlamayı amaçlamaktadır. Bu derste, beslenmenin moleküler fizyoloji üzerine etkileri, diyet-gen ve kanser-diyet ilişkileri ve kompleks hastalıklar, bireysel genetik farklılıklar ve buna bağlı olarak diyete verilen cevaplar, metabolik sendromlar, fonksiyonel gıdalar ve gıda takviyeleri, fonksiyonel nütrigenomik, transkriptomik ve proteomik, nütrigenomik teknolojisindeki son yenilikler ve uygulamalar anlatılır.

 


BMB 522 RADYASYON BİYOLOJİSİ

Dersimizde, öğrencilerin, radyasyon ve radyasyonun biyolojik yansımaları hakkında ileri düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olmaları amaçlanmaktadır. Radyasyonun tıpta uygulamaları, biyofizik uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımlar araştırılacaktır. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar incelenerek öğrencilerin radyasyon biyolojisi alanında görülen yenilikçi tarama, tanı ve tedavi yöntemlerini anlama becerisi kazanmaları sağlanacaktır.

 


BMB 523 KALITIMSAL HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Dersimizde, gen, protein ve metabolizma arasındaki esas ilişkilerin tanıtılması ve metabolik kalıtsal hastalıkların nedenlerinin ve bu hastalıklara karşı tanı ve tedavideki yeni yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, karbonhidrat, amino asit ve lipit metabolizma bozukluklarının görüldüğü hastalardaki irsi metabolik hastalıkların teşhis ve tedavi yaklaşımları, kalıtımsal metabolik hastalıkların nedenleri yer almaktadır.  

 


BMB 524 UYGULAMALI BİYOKİMYA 

Dersimizde, hastalıkların teşhisi çeşitli biyokimyasal analiz yöntemleri kullanılarak yapılabilmektedir. Uygulamalı biyokimya dersinde, kan, idrar, doku gibi biyolojik örneklerin normal ve patolojik hallerdeki birleşimlerini ortaya koyan analiz metotlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu derste, biyokimya laboratuvarında kullanılan malzeme ve aletlerin öğrenilmesi, analiz metotlarının uygulanması için örneklerin hazırlanma prosedürlerinin gösterilmesi, metotların uygulanması ve analiz sonuçlarının yorumlanması yer almaktadır.  

 


BMB 525 KİMYASAL BİYOLOJİ

Bu üst seviye dersin amacı, biyomedikal öğrencilerine, kimyasal biyoloji teknik ve araçlarının biyomedikal bilimlerde uygulamalarının mültidisipliner bir perspektifle öğretilmesidir. Dersimizde, biyomedikal bilimlerde, biyolojik sistemlerin modern organik kimya teknik ve prensiplerine dayanarak yapılan uygulamaları öğretilecektir. İşlenecek ana başlıklar: biyomoleküllerin kimyasal sentez yoluyla işaretlenmesi, kimyasal biyolojide spektroskopi, kemoterapide moleküler mekanizmalar ve floresan görüntüleme teknikleridir.

 


BMB 526 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Bu derste, Biyomedikal Bilimler Yüksek Lisans öğrencilerine tıbbi mikrobiyoloji ile ilgili temel bilgileri edindirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, mikroorganizmaların tanılanması, sınıflandırılması ve enfeksiyon hastalıkları ile ilişkileri incelenecektir.


BMB 527 YEREL İYİLEŞTİRME GELENEKLERİ: MEDİKAL ANTROPOLOJİDE YÖNTEM VE BİR ALAN ÇALIŞMASI TASARLAMAK

Dersimizde, öğrenciler ile yerel iyileştirme gelenekleri üzerine bir alan çalışması tasarlanarak, araştırma ve soru sorma ufuklarının zenginleştirilmesi hedeflenmektedir. Böylece, doğa bilimcilerinin de, sosyal yapı ve kültürlerin araştırılması için geliştirilmiş yöntemlere aşina olması, bilimsel soru sorma ve verileri anlamlı bir bütüne yerleştirme becerilerinin çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ekibe, medikal antropoloji, sözlü tarih ve etnografya yöntemleri tanıtılacak, bu yöntemlerin “alet kutusu” sunulduktan sonra, belli bir yörenin ya da kültürün iyileştirme bilgisinin araştırılması konusunda hipotetik bir çalışma tasarlanarak, sayısal olmayan, niteliksel bilginin toplanması konusunda temel fikirler edinmeleri sağlanacaktır. 

 


BMB 528 GENETİK DANIŞMANLIĞIN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

Bu derste, genetik danışmanlık alanı ile ilgili temel ve yenilikçi uygulamalara yönelik bir deneyim birikimi oluşturmak amaçlanmaktadır. Dersimizde, genetik danışmanlık ile ilgili uygulamaya yönelik bilgiler sunulurken, genetik danışmanlık kavramının uygulaması üzerine bir temel anlayış oluşturmak amaçlanmaktadır.

 


BMB 529 KARDİYOVASKULER ENSTRÜMANTASYONA GİRİŞ

Bu ders, biyomedikal mühendisliği için kardiyovasküler tıp konusundaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu dersin kapsamında, kardiyofizyolojik modellemeler, EKG, Doppler ve kan akış ölçümleri, ekokardiyografi, kardiyak X-Ray görüntüleme teknikleri hakkında bilgi verilmektedir.