Close

Ders İçerikleri

DERSLERİN TANIMLARI

 

ZORUNLU DERSLER

 

CVE 501 İleri Mühendislik Matematiği                                                                            (3-0) 8  Laplace dönüşümü, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Bessel ve Legendre fonksiyonları, Sınır-değer problemi ve karakteristik fonksiyonlar,  Fourier serileri,  Kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleri (Laplace, Difüzyon ve Dalga Denklemleri), Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Cauchy integral  formülü, Konform dönüşüm ve mühendislik uygulamaları.

 

CVE 502   Mühendislikte Sayısal Yöntemler                                                                   (3-0) 8 Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümü, Mathematical modeling and engineering problem solving, MATLAB Programlama,  Hata Kaynakları,  Hata Analizi, Yuvarlama ve kesme hataları, Taylor Serileri , Denklemlerin kökleri (Newton-Raphson ve secant yöntemleri), Lineer cebirsel denklemler,  Gauss Eleme Yöntemi, Gauss-Seidel  Yöntemi,  Tekil Değer Ayrışımı, Eğri Uydurma, En küçük kareler yöntemi, Interpolasyon, Ayrık Fourier Dönüşümü, Denklemlerin integrasyonu,   Trapez ve Simpson kuralları, Adi diferansiyel denklemler,  Runge-Kutta Yöntemleri, Kısmi diferansiyel denklemler, Parabolik ve eliptik denklemlerin sonlu farklar yöntemiyle çözümü

 

CVE 597  Seminer ve Bilimsel Araştırma Tekniği                                                            (3-0) 4                        

İnşaat Mühendisliği alanında akademik çalışmaları olan konukların sunumlarına katılım ve yüksek lisans tez konusunda seminer verilmesi. Bilimsel araştırma yöntemi, Rapor yazma ve sunum yapma tekniği, Bilimsel ve mesleki etik

 

CVE 598  Mezuniyet Projesi                                                                                             14 AKTS

Yüksek lisans projesi konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde proje hazırlanması ve sunulması.

 

 

CVE 599  Yüksek Lisans Tezi                                                                                           60 AKTS

Yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tezin tamamlanması ve  sunulması.

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

CVE 503 Öngerilmeli Betonarme Yapılar                                                                (3-0)       8

Öngerilme esasları, I, T ve kutu kesitler, yapılarda ve köprülerde tasarım kriterleri. Çatlamış durumda beton ve çelik gerilmelerinin hesapları. Çatlamış durumda boyutlandırma. Öngerilme kayıpları. Kompozit kirişler ve kompozit kesitlerin hesapları.  Moment-eğilme ilişkisi ve eğilme tasarımı. Farklı yapılarda tasarım uygulamaları.

 

CVE 504  İleri Yapı Statiği                                                                                         (3-0) 8
Yapı malzemelerinin gerilme, şekil değiştirme özellikleri ve bünye bağıntıları, yapı sistemlerinin hesap esasları, malzeme bakımından lineer olmayan sistemler, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olması hali, lineerleştirme teknikleri, lineer olmayan şekildeğiştirmelerin yayılı olmaması hali, plastik mafsal kavramı, limit yük hesabı, Açı Yöntemi, geometri değişimi bakımından lineer olmayan sistemler.

CVE 505 Sonlu Elemanlar Yöntemi                                                                          (3-0) 8
Sonlu elemanlar yönteminin avantaj ve dezavantajları. Varyasyonel yaklaşım, Minimum potansiyel enerji ilkesi, Virtüel iş teoremi, Sonlu elemanın esasları. Yapı analizi problemlerinin çözümü için genel bir yaklaşım. Şekil fonksiyonları, Yöntemin yakınsaklığı için sağlanması gereken koşullar.

 

CVE 506 Yüksek Binaların Tasarımı                                                                         (3-0) 8

Yüksek binaların taşıyıcı sistemleri: yanal, düşey ve temel, rüzgar yükleri altında davranış ve tasarım, salınım algısı ve konfor, rüzgar için kontrol yöntemleri, deprem yükleri altında davranış ve tasarım, uluslararası tasarım yaklaşımları, betonarme, çelik ve kompozit taşıyıcı elemanlar ve tasarım yöntemleri.

 

 

 

CVE 511 Kültürel Miras Yapılarının Korunmasında Özel Konular                          (3-0) 8

Kültürel miras yapılarında oluşan çeşitli problemler, bu yapıların korunmasıyla alakalı güncel gelişmeler ve çeşitli uluslararası uygulamalar.

 

CVE 510 Yapi Analizinde Matris Metodlari                                                           (3-0) 8

İki ve üç boyutlu yapi analizinde matris metodlari. Düzlem kafes sistemlerin ve dolu gövdeli sistemlerin ve uzay kafes sistemlerin ve dolu gövdeli sistemlerin stifnıs özelliklerinin belirlenmesi. Programlama tekniklerinin çalışılması. Bazı problemlerin bilgisayar destekli çözümü.

 

CVE 520 Zemin İyileştirme Yöntemleri                                                                    (3-0) 8

Temel zemini ve temel zemininin geoteknik mühendisliğindeki önemi. Zemin iyileştirme yöntemleri. Mekanik modifikasyon, dinamik sıkıştırma, titreşimle sıkıştırma, sıkıştırmaya uygun iş makineleri. Kum ve taş kolonları. Titreşimli zemin değiş tokuşu ile iyileştirme. Katkı maddeleri ile modifikasyon; çimento, kireç, uçucu kül ve polimer ile stabilizasyon. Zemin ve kayalarda enjeksiyon. Zemin çivileri, donatılı zemin. Zemin iyileştirilmesi için uygulanan sahaların incelenmesi.

 

CVE 521 Çevre Geotekniği                                                                                       (3-0) 8 Zeminlerde hidrolik geçirgenlik. Arazide ve laboratuarda zeminlerin hidrolik geçirgenlik tayini. Zemin/atık etkileşimi. Atık toplama sahaları tasarımı. İyileştirme yöntemleri. Atıkların inşaatta kullanımı. Çöp ve atık toplama sahalarında geosentetik kullanımı. Enerji kazıkları. Endüstriyel atıkların depolanması ve geoteknik mühendisliğinde çeşitli kimyasal atık kullanımının önemi.

 

CVE 522 Geoteknik Deprem Mühendisliği                                                              (3-0) 8

Sismoloji ve depremlere giriş. Zemindeki hareketler ve sismik hasar tespiti. Zemin dinamiği ve titreşimlerinin esasları. Elastik, çok katmanlı, suya doygun zeminlerde sismik dalgaların ilerlemesi. Deprem hareketine zemin tepkisi. Zeminlerin dinamik özellikleri. Sıvılaşma. Sismik şev stabilite analizi. İstinat duvarlarının sismik tasarımı.

 

CVE 523 Geosentetikler ile Tasarım                                                                        (3-0) 8

Geosentetiklerin tarihçesi. Geosentetiklerin mekanik, kimyasal ve hidrolik özellikleri. Uygulama yöntemleri. Geosentetiklerin karayolu ve demiryolu uygulamalarında kullanımı. Geosentetiklerle güçlendirilmiş istinat duvarları ve toprak dolgulu şevlerin tasarımı. Gölet ve kanal kaplaması, rezervuar örtüsü ve toprak dolgu kaplamasında geosentetik kullanımı ile tasarım.

 

CVE 524 Zemin Dinamiği                                                                                          (3-0) 8

Depremlerin Oluşumu, Zeminlerde Dalga Yayılımı, Respose Spektra, Dinamik Zemin Parametreleri, Dinamik Toprak Basınca, Dinamik Yükler Altında Killi Zeminlerin Davranışı, Sıvılaşma; Zemin Büyütmesi ve Mikrobölgeleme.

 

CVE 525 İleri Temel Mühendisliği                                                                           (3-0) 8

Temeller. Arazi İncelemeleri, Numune alınması, Arazi ölçümleri. Yüzeysel Temeller. Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Yapıları. Palplanşlar. Destekli Kazılar. Kazıklı Temeller. Problemli Zeminlerde Temel İnşaatı. Donatılı Zemin Yapıları. Zemin İyileştirmesi. Titreşim Kontrolü İçin Temel Tasarımı.

 

CVE 530 Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Analizi                                                (3-0) 8

Dinamik sistem karakterizasyonu, otokorelasyon fonksiyonu, güç spektrumu, Lyapunov üstelleri, kaotik yaklaşım, faz uzayı boyutunun belirlenmesi, faz uzayının yeniden kurulması, optimum gömme parametrelerinin belirlenmesi, karşılıklı bilgi fonksiyonu, en yakın yanlış komşuluk metodu, çekici boyutunun belirlenmesi, lineer olmayan zaman serilerinin tahmini, tekil spektrum analizi, destek vektör regresyonu, entropi, Bayesyen maksimum entropi, zaman serisinin diferansiyel denkleminin çıkarılması

 

CVE 531 Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kaynaklarının Modellenmesi                          (3-0) 8

Yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikleri, Güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelinin belirlenmesi, Güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinin dizaynı ve kurulumu, fayda-maliyet analizi, Güneş ve rüzgâr enerjisinde persistans ve süreksizlik, Güneş ve rüzgâr enerjisinin alansal ve zamansal analizi, jeoistatistiksel modeller, Güneş ve rüzgâr enerjisi haritalama metotları, tahmin yöntemleri, hibrit sistemler.

 

CVE 532 Veri Madenciliği                                                                                        (3-0) 8

İstatistiksel çıkarım, açımlayıcı analiz, regresyon, istatistiksel modeller, veritabanı sistemleri, veri dönüştürme, veri sınıflandırma, karar ağaçları, regresyon ağaçları, en yakın k-komşu algoritması, veri kümeleme, en yakın ve en uzak komşu algoritmaları, apriori algoritması, koşullu olasılık, Bayes Teoremi, optimizasyona dayalı sınıflandırma ve tahmin yöntemleri, makina öğrenimi.

 

CVE 533 Hidroklimatoloji                                                                                        (3-0) 8

Küresel iklim sistemi, hava ve iklim denklemleri, küresel enerji dengesi, genel sirkülasyon, küresel su çevrimi, iklime etke eden mekanizmalar, geri besleme mekanizmaları, iklim sistemi modellemesi, hidrolojik modelleme, hidroklimatik değişkenlerin analizi, Akdeniz havzası iklimi ve hidrolojisi.

 

CVE 534 Su Kaynakları Sistemleri                                                                            (3-0) 8

Su kaynakları, üretim fonksiyonu, fayda-maliyet analizi, gerçek zamanlı ve çok amaçlı optimizasyon, doğrusal programlama, dinamik programlama, karar teorisi, taşkın kontrolü ve hidroelektrik projelerinde fayda-maliyet analizi, eniyilik koşulları, risk önleme, nehir havzası planlama.

 

CVE 535 Hidroinformatik                                                                                        (3-0) 8

Hidroinformatik sistemler, su yönetimindeki temel prensipler, giriş verisi ve simülasyon modelleri, hidrolik verinin toplanması, dağıtılması, yorumlanması ve analizi ile ilgili yazılımlar ve donanımlar, nesne yönlendirmeli modelleme, veri işleme, WWW teknolojisi, yapay sinir ağları, doğrusal olmayan sistemler, Kaos Teorisi, coğrafi bilgi sistemleri ve uygulamaları, temel diferansiyel denklemler ve yaklaşım metotları, doymuş, boşluklu ortamda akım, doymamış bölge hidroliği, verinin görselleştirilmesi, dönüştürülmesi, analizi ve modellenmesi.

 

 

CVE 540 Akıllı Ulaşım Sistemleri                                                                              (3-0) 8

Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Bileşenleri ve Mimarisi, Çok Türlü Yolculuk Yönetimi ve Bölgesel Yolcu Bilgi Sistemleri, Trafik Yönetim Sistemleri, Kaza-Arıza Yönetimi ve Acil Durum Yönetim Sistemleri, Gelişmiş Yolcu Bilgi Sistemleri, Elektronik Ödeme Sistemleri ve Tıkanıklık Ücretlendirme, Otoyol Trafik Denetimi, Dinamik Rota Yönlendirmesi.

 

CVE 541 Trafik Akım Kuramı                                                                                    (3-0) 8

Trafik akımının temelleri, Trafik akım kuramları, Makro boyutta modelleme , Hidrodinamik ve kinematik kuram, Yüksek mertebe sürekli modeller, Hücre geçişi modeli - Mikro boyutta modelleme, Meso boyutta modelleme, Dinamik ağ yüklemesi.

 

CVE 542 Ulaştırma Modelleri                                                                                  (3-0) 8

Ulaştırma planlaması ve ulaştırma modelleri, Veri toplama, model hataları ve örnekleme- Yolculuk yaratımı modelleri: Regresyon analizi, Yolculuk dağıtımı modelleri: Büyüme faktörleri modelleri, Türel dağılım modelleri, Atama modelleri: Ağ dengesi- Karayolu atama modelleri.

 

CVE 550 Profesyonel İnsaat Yönetimi                                                                     (3-0) 8

Proje teslim sistemleri, malsahibi açısından inşaat yönetimi kavramı, proje yönetim organizasyonu, tasarım ve yapım süreçleri, işgücü, malzeme ve ekipman kullanımı, maliyet tahmini, teklif hazırlama ve sözleşme yönetimi, inşaat planlaması, iş program hazırlama yöntemleri, maliyet izleme, kontrol ve muhasebesi, inşaat yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi, yapım sürecinde kalite kontrol ve iş güvenliği uygulamaları, proje bilgi sistemleri.

 

 

                                                                                                                                             

DİĞER YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN ALINABİLECEK SEÇMELİ DERSLERİN TANIMLARI

 

ME 503  İleri Akışkanlar Mekaniği                                                                                     (3-0) 8 Kütle, momentum ve enerjinin korunum denklemleri, Bünye denklemleri, Dolaşım ve çevri, Akım ve girdap tüpleri, Kelvin teoremi, Bernoulli denklemi, Crocco denklemi, Kompleks potansiyel, Kuyu, kaynak, duble ve girdap temel çözümleri, silindir üzerindeki dolaşımlı ve dolaşımsız akış, Konform dönüşüm, Kutta şartı, Stokes akım fonksiyonu, Üç boyutlu potansiyel akış, Küçük genlikli dalga hareketi, Sıkıştırılamaz ağdalı akışta Navier-Stokes denkleminin bazı  tam çözümleri, Küçük Reynolds sayılı akımlar, Sınır tabaka akımları

 

ME 506    Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş                                                   (3-0) 8Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin (HAD) uygulama alanları,  HAD çözüm yöntemi (Ön işleme, sayısal çözüm, Son işleme),  Yönetici denklemler  (Korunum ve türbülans) ve sınır şartları,  İki boyutlu kanal akışı ve bir kanat üzerindeki akışın sayısal çözümleri, Temel HAD teknikleri (Sonlu farklar ve sonlu hacımlar), Denklemlerin ayrıklaştırılması, SIMPLE yöntemi, Kararlılık, yakınsama ve doğruluk, HAD analizlerinde pratik kural ve tavsiyeler, bazı ileri HAD konuları               

 

ME   515  Nonlinear Sistem Dinamiği                                                                          (3-0)8 Giriş; mekanik sistemlerde doğrusallığı bozan örnekler; doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü; doğrusallaştırma ve Jakobian matrisi; durum ve faz uzayı analizi; tekil noktalar ve sınıflandırmaları; durum yörüngeleri; limit çevrimi analizi; limit çevrimlerinin kararlılığı; Poincaré indisi; yaklaşıklama teknikleri; sarsalama teknikleri; Lyapunov kararlılık analizi                      

 

ME 519    Biyomalzemeler                                                                                                   (3-0) 8

Bu ders kapsamında  genel olarak tıpta kullanılan malzeme türleri incelenecektir. Polimerler, metaller, seramikler, camlar ve bunlardan yapılan kompozitler. Doğal malzemeler, medikal fiberler ve biyotekstiller, biyoemilir ve biyoçözünür malzemeler. Malzemelere uygulanan fizikokimyasal yüzey işlemleri. Biyomalzeme uygulamaları, ortopedik uygulamalar, diş implantları, biyomedikal algılayıcılar ve biyoalgılayıcılar, kalp-damar cihazları.

 

BT 574    Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                            (3-0) 8

Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, örgütsel tasarım, sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.

 

BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş                                 (3-0)8 Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.

 

ISL  574 Proje Yönetimi                                                                                             (3-0) 8 Proje yönetimi kavram ve ilkeleri; proje yaşam döngüsü; iş, organizasyon ve maliyetlerin alt parçalarına ayrıştırılması; proje kapsamı, zamanlaması ve kaynaklarının yönetimi; grafik gösterim ve öncelik diyagramları: Gannt diyagramları, network diyagramları; kritik yol yöntemi (CPM) ve program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT); trade-off analizi; proje yöneticilerinin rolü.

ISL 514 Değişim ve İnovasyon Yönetimi                                                                       (3-0)8

Değişim ve inovasyon yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi; değişim ve inovasyon türleri; değişim ve inovasyon süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim ve inovasyon yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü.

 

HUK 523 Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku                                               (3-0)8

Bu dersin amacı, öğrencileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve ile tanıştırmak ve bu bağlamda özellikle telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

 

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları                                                                        (3-0)8 Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlıkvekoşulluolasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşulludağılımlar; kovaryansve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.

 

EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                                     (3-0)8 Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.

 

EBM 503  Optimizasyon Yöntemleri I                                                                                (3-0)8

Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi,  dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri. 

 

EBM 525  İleri Yapay Zeka                                                                                                    (3-0)8

Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.

 

EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme                                                                                     (3-0)8

İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılıkvenedensellik analizi; ayrıkzamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.

 

EBM 535  Yapay Sinir Ağları                                                                                                 (3-0)8

Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.

 

EBM 553  Gürbüz Denetim Sistemleri                                                                               (3-0)8

Temel bilgiler ve kavramlar; doğrusal geribeslemeli denetim sistemlerinde modelleme; belirsizlik ve gürbüzlük; gürbüz kararlılık, performans, kararlılaştırma, kararlılaştıran denetleyicilerin parametrizasyonu; döngü şekillendirme ilkeleri, model eşleme, kararlılık payı enyileştirmesi; H_sonsuz denetime giriş.

 

EBM 554  Uyarlanır Denetim Sistemleri                                                                            (3-0)8

Lyapunov-tabanlı uyarlanır denetim yöntemleri; sistemlerde belirsizlikler ve belirsizliklerle başa çıkmanın yöntemleri; model-tabanlı ve model-tabanlı olmayan yöntemler; iyileştirilmiş performans için uyarlanır denetleyicilerde değişiklikler; model referanslı uyarlanır denetim; doğrudan ve dolaylı uyarlanır denetim yapıları; dış sistemler; yapay sinir ağları.

 

EBM 581 Sistem Benzetimi ve Analizi                                                                            (3-0)8 Benzetim modellerine giriş, dinamik ve rassal sistemlerin ayrık olaylı benzetim modellerinin geliştirilmesi; girdi veri modellemesi, dağılım oturtma, Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare testleri, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, replikasyon sayının uygun şekilde ayarlanması, ısınma periyodunun uzunluğunu tahmin etme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, derecelendirme ve seçme yöntemleri; benzetim yardımıyla optimizasyon (metasezgiseller, yanıt yüzeyi metodolojisi, metamodeller, gradyan tabanlı yöntemler); ARENA kullanarak benzetim modellemesi.