Close

Ders İçerikleri/Programı

DERSLERİN TANIMLARI

 

ZORUNLU DERSLER

 

ME 501 İleri Mühendislik Matematiği                                                                              (3-0)7. 5 

Laplace dönüşümü, Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Bessel ve Legendre fonksiyonları, Sınır-değer problemi ve karakteristik fonksiyonlar,  Fourier serileri,  Kısmi diferansiyel denklemlerin çözümleri (Laplace, Difüzyon ve Dalga Denklemleri), Kompleks değişkenli fonksiyonlar, Cauchy integral  formülü, Konform dönüşüm ve mühendislik uygulamaları.

 

ME 502   Mühendislikte Sayısal Yöntemler                                                                     (3-0)7. 5

Mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümü, Mathematical modeling and engineering problem solving, MATLAB Programlama,  Hata Kaynakları,  Hata Analizi, Yuvarlama ve kesme hataları, Taylor Serileri , Denklemlerin kökleri (Newton-Raphson ve secant yöntemleri), Lineer cebirsel denklemler,  Gauss Eleme Yöntemi, Gauss-Seidel  Yöntemi,  Tekil Değer Ayrışımı, Eğri Uydurma, En küçük kareler yöntemi, Interpolasyon, Ayrık Fourier Dönüşümü, Denklemlerin integrasyonu,   Trapez ve Simpson kuralları, Adi diferansiyel denklemler,  Runge-Kutta Yöntemleri, Kısmi diferansiyel denklemler, Parabolik ve eliptik denklemlerin sonlu farklar yöntemiyle çözü

ME 597  Seminer ve Bilimsel Araştırma Tekniği                                                            (3-0) 7.5                                                                                                      

Makine Mühendisliği alanında akademik çalışmaları olan konukların sunumlarına katılım ve yüksek lisans tez konusunda seminer verilmesi. Bilimsel araştırma yöntemi, Rapor yazma ve sunum yapma tekniği, Bilimsel ve mesleki etik

ME 598  Mezuniyet Projesi                                                                                                                  15 AKTS

Yüksek lisans projesi konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde proje hazırlanması ve sunulması.

 

ME599-1  Yüksek Lisans Araştırma                                                                                                     30 AKTS

Yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tez çalışmasına başlanması, literatür araştırması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve uygulanması.

ME599-2  Yüksek Lisans Tezi                                                                                                               30 AKTS

Yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tezin tamamlanması ve  sunulması

SEÇMELİ DERSLER

 

ME 503  İleri Akışkanlar Mekaniği                                                                                                        (3-0) 7.5

Kütle, momentum ve enerjinin korunum denklemleri, Bünye denklemleri, Dolaşım ve çevri, Akım ve girdap tüpleri, Kelvin teoremi, Bernoulli denklemi, Crocco denklemi, Kompleks potansiyel, Kuyu, kaynak, duble ve girdap temel çözümleri, silindir üzerindeki dolaşımlı ve dolaşımsız akış, Konform dönüşüm, Kutta şartı, Stokes akım fonksiyonu, Üç boyutlu potansiyel akış, Küçük genlikli dalga hareketi, Sıkıştırılamaz ağdalı akışta Navier-Stokes denkleminin bazı  tam çözümleri, Küçük Reynolds sayılı akımlar, Sınır tabaka akımları

ME 504    Gaz Dinamiği                                                                                                                           (3-0) 7.5  

Termodinamiğin temel kavramları, Bir boyutlu gaz dinamiği, İzantropik akım denklemleri,

Bir boyutlu ses ve şok dalgaları, Eğik şok dalgaları, Prandtl-meyer genişleme dalgaları, Kanal ve rüzgar tünellerinde akış, Sürtünmesiz akış denklemleri, Crocco denklemi,Küçük bozuntu teorisi, Dalga şekilli duvar üzerindeki akış, Karakteristikler yöntemi, Sesüstü lüle tasarımı 

ME 505  Türbülanslı Akışlar                                                                                                                     (3-0) 7.5  

Türbülansın özellikleri, Türbülanslı akışta uzunluk ölçekleri, Reynolds denklemi, Ortalama akım ve türbülansın kinetik enerjisi, Çevri dinamiği, Serbest kaymalı akışlar, Duvar sınırlı kaymalı akışlar, Türbülansın istatistiksel tanımı, Türbülanslı taşınım, Spektral dinamik                                                       

ME 506    Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş                                                                                (3-0) 7.5

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğinin (HAD) uygulama alanları,  HAD çözüm yöntemi (Ön işleme, sayısal çözüm, Son işleme),  Yönetici denklemler  (Korunum ve türbülans) ve sınır şartları,  İki boyutlu kanal akışı ve bir kanat üzerindeki akışın sayısal çözümleri, Temel HAD teknikleri (Sonlu farklar ve sonlu hacımlar), Denklemlerin ayrıklaştırılması, SIMPLE yöntemi, Kararlılık, yakınsama ve doğruluk, HAD analizlerinde pratik kural ve tavsiyeler, bazı ileri HAD konuları                              

ME 507  İletimle Isı Geçişi                                                                                                                        (3-0) 7.5 

İntegral ve diferansiyel formülasyon, Daimi bir boyutlu iletim, Süperpozisyon ilkesi, Seri çözümleri, Bessel fonksiyonları, Finler, Daimi iki ve üç boyutlu iletim, değişkenlerine ayırma yöntemi, Ortogonal fonksiyonlar, Zamana bağlı iletim, Laplace dönüşümü ile çözümler, Sonlu farklar yöntemi ile çözümler                                                  

ME 508  Taşınımla Isı Geçişi                                                                                                                       (3-0) 7.5

Korunum ilkeleri, Akışkan gerilme ve akıları, Laminer ve türbülanslı sınır tabakaların diferansiyel ve integral denklemleri, Borularda laminer ve türbülanslı akışta momentum ve ısı transferi, Sıcaklıkla değişen özelik etkisi, Yüksek hızlarda taşınımla ısı geçişi, doğal taşınımda sınır tabakalar, kütle transferi formülasyonu ve bazı çözümler.

ME 509   Işınımla Isı Geçişi                                                                                                                         (3-0) 7.5

Siyah cisim ışınımı, Yönlü ve toplam yayınım, emme ve yansıtma, Opak malzemelerin  ışınım özellikleri, Şekil faktörleri, Siyah ve gri pürüzlü (mat) yüzeyler arasında ışınım,  Kapalı bir hacım içindeki ışınım, Siyah ve gri pürüzsüz (parlak) yüzeyler arasında ışınım,  Işınımda aktif ortamın yayınım ve emmesi, optik olarak ince ve kalın limitleri

ME  510  Modern Denetim Sistemleri                                                                                                            (3-0)7.5

Bir sistemin durumu ve durum kavramı; dinamik sistemlerin durum uzayı gösterimi; durum denklemlerinin kanonik formları; durum geçiş matrisi; özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme; Jordan biçimi; minimal polinom ve Cayley-Hamilton teoremi; durum denklemlerinin homojen ve homojen olmayan çözümleri;  denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik; minimal gerçekleme; kararlılık; durum geri beslemesi ile kutup belirleme; gözleyici tasarımı.

ME   511      İleri Dinamik                                                                                                                              (3-0)7.5

Koordinat sistemleri ve koordinat dönüşümleri; göreli hareket; hareketli koordinat sisteminden gözlem; parçacık sistemlerinin kinematiği; analitik mekanik; genelleştirilmiş koordinatlar; holonomil ve holonomik olmayan kısıtlar; sanal iş; D’Alembert ilkesi; Lagrange-Euler denklemleri; rijit cisimlerin kinematiği; Euler parametreleri; rijit cisimlerin dinamiği; doğrusal ve açısal momentum; hareket denklemlerinin Newton formülasyonu; itki-momentum bağıntıları.

ME  512  Robotiğe Giriş                                                                                                                                  (3-0)7.5

Rijit cisimlerin yönelimi; döndürü matrisleri ve kuaterniyonlar; homojen koordinatlar; doğrudan ve ters kinematik; Denavit-Hartenberg formülasyonu; hareket denklemlerinin Lagrange formülasyonu; algılayıcılar ve eyleyiciler; yörünge planlama; gezer robotlara giriş.

ME  513    Dinamik Sistemlerin Sayısal Denetimi                                                                                          (3-0)7.5

Ayrık zamanlı sistemler; örnekleme ve Nyquist-Shannon teoremi; nicemleme; z-dönüşümü; sayısal denetim sistemi tasarımı; kök yer eğrisi yöntemi; durum geri beslemesi ile denetim; denetim sistemlerinin gerçeklenmesi; mikroişlemci ve mikrodenetçiler; I/O arayüzleri; algılayıcı arayüzleme; uygulamalar.

ME  514     Mekatronik Sistemler                                                                                                                    (2-2)7.5

Mekatroniğe giriş; mekatronik sistemlerin bileşenleri; algılayıcılar ve dönüştürücüler; eyleyiciler; temel sinyal ve system kuramı; mekatronik sistemlerin denetimi; mikroişlemciler ve programlama; algılayıcı ve eyleyicilerin mikroişlemciler ile arayüzlemesi; uygulamalar.

ME   515  Nonlinear Sistem Dinamiği                                                                                                              (3-0)7.5

Giriş; mekanik sistemlerde doğrusallığı bozan örnekler; doğrusal olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü; doğrusallaştırma ve Jakobian matrisi; durum ve faz uzayı analizi; tekil noktalar ve sınıflandırmaları; durum yörüngeleri; limit çevrimi analizi; limit çevrimlerinin kararlılığı; Poincaré indisi; yaklaşıklama teknikleri; sarsalama teknikleri; Lyapunov kararlılık analizi

ME  516   Hasar Analizi                                                                                                                                     (3-0) 7.5

Bu derste hasar analizinin temel konularına değinilecektir. Hasar analizinin safhaları incelenecek ve hasar tipleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Değişik tipte mevcut olan kırılma hasar mekanizmaları irdelenecek, makina elemanları ve sistemlerinde sıkca görülen hasar tipleri analiz edilecektir. Bu hasar tiplerinden yorulma, korozyon, gerilmeli korozyon, korozyonlu yorulma, hidrojen gevrekleşmesi, sünme, sürtünme ve aşınma hasar tipleri ayrıntılı olarak incelenecek ve benzeri hasar tiplerinin oluşmaması için alınması gereken tedbirlerden bahsedilecektir.

ME 517  Toz Metalurjisi Üretim Teknikleri                                                                                                         (3-0) 7.5

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır; ileri toz metalurjisine genel bakış, ileri toz metalurjisi üretim teknikleri, sıcak presleme tekniği, sıcak izostatik presleme tekniği, soğuk izostatik presleme tekniği, toz enjeksiyon kalıplama tekniği, spray şekillendirme tekniği, toz haddeleme tekniği, toz dövme tekniği, mekanik alaşımlama tekniği, hızlı prototip üretim teknolojisi, ultra hafif malzeme üretim tekniği

ME 518   İleri  Seramik Teknolojisi                                                                                                                     (3-0) 7.5

Bu ders kapsamında incelenecek konular şunlardır; seramik ve cam malzemelere hakkında genel bilgi, özellikleri ve sınıflandırılması, geleneksel seramikler ve özellikleri, ileri teknoloji seramikleri, seramik hammaddeleri, seramik tozlarının üretilmesi, seramik ürünlerinin şekillendirilmesi, kurutulması ve sinterlenmesi, ileri teknoloji seramiklerin sınıflandırılması ve özellikleri, ileri teknoloji seramikleri hammaddeleri, seramik malzemelerin kalite kontrolü, seramik malzemelerin uygulama alanları, biyo-seramik malzemeler, seramik matrisli kompozitler.

 

ME 519    Biyomalzemeler                                                                                                                                     (3-0) 7.5

Bu ders kapsamında  genel olarak tıpta kullanılan malzeme türleri incelenecektir. Polimerler, metaller, seramikler, camlar ve bunlardan yapılan kompozitler. Doğal malzemeler, medikal fiberler ve biyotekstiller, biyoemilir ve biyoçözünür malzemeler. Malzemelere uygulanan fizikokimyasal yüzey işlemleri. Biyomalzeme uygulamaları, ortopedik uygulamalar, diş implantları, biyomedikal algılayıcılar ve biyoalgılayıcılar, kalp-damar cihazları.

ME 520  İleri Malzemeler ve Prosesler                                                                                                                 (3-0) 7.5

Temel malzeme bilimi bilgisi ve imalat yöntemleri üzerine, daha derinlemesine bilgi inşa etmek için amaçlanmış bu derste ileri malzemeler olarak adlandırılan malzemelerin üretim yöntemleri ve bu malzemelerin özellikleri incelenecektir. Fonsiyonel malzemeler, gözenekli malzemeler, şekil bellekli alaşımlar, hidrojen depolama malzemeleri, elektrokimyasal piller, güneş paneli malzemeleri gibi birçok farklı ve pratikte uygulama alanı bulan malzeme çeşidinin üretimi, özellikleri incelenecektir.

ME 521  Kompozit Malzemeler                                                                                                                              (3-0) 7.5

Bu ders kapsamında  öncelikli olarak temel malzeme çeşitleri ve özellikleri incelenecektir. Ardından bu malzemeler (metal, seramik, polimer, dogal malzeme) kullanılarak üretilen kompozit malzemeler detaylı olarak incelenecektir. Metal matris kompozitler (MMK), seramik matris kompozitler (SMK), polimer matris kompozitler (PMK) başta olmak üzere pratik uyulamalarda yer bulan başlıca kompozitler ve bunların özellikleri incelenecektir.

 

ME 522  Kaynak Metalurjisi                                                                                                                                      (3-0) 7.5

Bu ders kapsamında, kaynak metalürjisinin malzeme üretimi anlamındaki önemi, kaynak tekniğinin termal, kimyasal ve mekanik özellikleri incelenecektir. Metalurjik anlamda kaynak incelemesi ergime, yarı-erime ve ısıdan etkilenmiş bölgeler düşünülerek yapılacaktır. Kaynak öncesi ve sonrasında ortaya çıkan farklı mikroyapılar ve bunların sonuç malzeme özelliklerine etkileri deyatlı olarak incelenecektir.

 

ME581 – Makine Mühendisliğinde Özel Konular I                                                                                                     (3-0) 7.5

Makine mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve programın diğer derslerinde işlenmemiş özel konular.

ME582 – Makine Mühendisliğinde Özel Konular II                                                                                                    (3-0) 7.5

Makine mühendisliğinde güncel olarak ilgilenilen ve ve programın diğer derslerinde işlenmemiş özel konular.

                                                                                                                                                  

DİĞER YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN ALINABİLECEK SEÇMELİ DERSLERİN TANIMLARI

 

BT 574     Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                                                                            (3-0) 7.5

Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, örgütsel tasarım, sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.

 

BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş                                                                                 (3-0)7.5

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.

 

ISL  574 Proje Yönetimi                                                                                                                                                (3-0) 7.5

Proje yönetimi kavram ve ilkeleri; proje yaşam döngüsü; iş, organizasyon ve maliyetlerin alt parçalarına ayrıştırılması; proje kapsamı, zamanlaması ve kaynaklarının yönetimi; grafik gösterim ve öncelik diyagramları: Gannt diyagramları, network diyagramları; kritik yol yöntemi (CPM) ve program değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT); trade-off analizi; proje yöneticilerinin rolü.

ISL 514 Değişim ve İnovasyon Yönetimi                                                                                                                      (3-0)7.5

Değişim ve inovasyon yönetiminde temel kavramlar; değişimin sürücü güçleri, değişim ihtiyacının teşhisi; değişim ve inovasyon türleri; değişim ve inovasyon süreç modelleri; organizasyonel atalet ve değişime direnç; uygulama stratejileri ve geçişi yönetme; değişim ve inovasyon yönetiminde liderliğin rolü; organizasyonel değişimde paydaş yönetimi; değişim yönetiminde takım yönetiminin rolü.

 

HUK 523 Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku                                                                                                  (3-0)7.5

Bu dersin amacı, öğrencileri, fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve ile tanıştırmak ve bu bağlamda özellikle telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar hakkında bilgi vermektir.

 

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları                                                                                                                    (3-0)7.5

Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlıkvekoşulluolasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşulludağılımlar; kovaryansve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.

EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                                                                                   (3-0)7.5

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.

EBM 503  Optimizasyon Yöntemleri I                                                                                                                               (3-0)7.5

Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi,  dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri. 

EBM 525  İleri Yapay Zeka                                                                                                                                                (3-0)7.5

Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.

 

EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme                                                                                                                                   (3-0)7.5

İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılıkvenedensellik analizi; ayrıkzamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.

 

EBM 535  Yapay Sinir Ağları                                                                                                                                                (3-0)7.5

Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.

 

EBM 553  Gürbüz Denetim Sistemleri                                                                                                                                  (3-0)7.5

Temel bilgiler ve kavramlar; doğrusal geribeslemeli denetim sistemlerinde modelleme; belirsizlik ve gürbüzlük; gürbüz kararlılık, performans, kararlılaştırma, kararlılaştıran denetleyicilerin parametrizasyonu; döngü şekillendirme ilkeleri, model eşleme, kararlılık payı enyileştirmesi; H_sonsuz denetime giriş.

 

EBM 554  Uyarlanır Denetim Sistemleri                                                                                                                               (3-0)7.5

Lyapunov-tabanlı uyarlanır denetim yöntemleri; sistemlerde belirsizlikler ve belirsizliklerle başa çıkmanın yöntemleri; model-tabanlı ve model-tabanlı olmayan yöntemler; iyileştirilmiş performans için uyarlanır denetleyicilerde değişiklikler; model referanslı uyarlanır denetim; doğrudan ve dolaylı uyarlanır denetim yapıları; dış sistemler; yapay sinir ağları.

 

EBM 581 Sistem Benzetimi ve Analizi                                                                                                                                    (3-0)7.5

Benzetim modellerine giriş, dinamik ve rassal sistemlerin ayrık olaylı benzetim modellerinin geliştirilmesi; girdi veri modellemesi, dağılım oturtma, Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare testleri, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, replikasyon sayının uygun şekilde ayarlanması, ısınma periyodunun uzunluğunu tahmin etme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, derecelendirme ve seçme yöntemleri; benzetim yardımıyla optimizasyon (metasezgiseller, yanıt yüzeyi metodolojisi, metamodeller, gradyan tabanlı yöntemler); ARENA kullanarak benzetim modellemesi.