Close

Ders İçerikleri

EBM    500      Mühendislik için İleri Matematik

(3-0)5

Birinci dereceden adi diferansiyel denklemler; ikinci dereceden  adi diferansiyel denklemler; lineer cebir: matrisler, vektörler, determinantlar, lineer sistem; matris özdeğer problemi; vektörlerin diferansiyel cebri, grad, div, curl; karmaşık sayılar ve karmaşık diferansiyel fonksiyonlar.

EBM    501      Olasılık Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşullu dağılımlar; kovaryans ve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.

EBM    502      İstatistik Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.

EBM    503      Optimizasyon Yöntemleri I

(3-0)5

Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi, dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

EBM    504      Optimizasyon Yöntemleri II

(3-0)5

Klasik optimizasyon kuramı; sürekli fonksiyonlarla optimizasyon; tek değişkenli optimizasyon; olurlu küme dışbükeyliği, amaç fonksiyonu dışbükeyliği ve yarı-dışbükeyliği; kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli optimizasyon; Karush-Kuhn-Tucker optimallık şartları; varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel optimallık; doğrusal olmayan programlama; karesel programlama; ayrışır programlama; doğrudan arama ve eğim yöntemleri; sezgisel yöntemler; doğadan esinlenilmiş algoritmalar; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı optimizasyona giriş; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

EBM    510      İleri Bilgisayar Mimarileri

(3-0)5

Bilgisayar organizasyonu ve bilgisayar mimarileri; boruyolu işlemcileri; paralelizm ve komut düzeyinde paralelizm; bellek katmanlarının tasarımı; çoklu işlemciler; direk yürütme mimarileri; veri akış makineleri; yeniden yapılandırabilir sistemler; VLSI’nin bilgisayar mimarisi üzerindeki etkisi.

EBM    511      İleri Yazılım Mühendisliği

(3-0)5

Süreç yaşam döngüsünün, proje planlamasının, isterler analizi ve yakalanmasının, takım programlamasının, yazılım tasarımının, birim ve bütünleştirme sınanmasının, yazılım sağlanmasının, sistem teslimatı ve bakımının, süreç ve ürün değerlendirme ve iyileştirmenin ve yazılım güvenilirliğinin kuramı ve uygulaması.

EBM    512      Yazılım Süreçleri

(3-0)5

Bu ders yazılım geliştirme süreçlerinin, yazılım süreç standartlarının, yazılım mühendisliği standartlarının ve yazılım kalitesi standartlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi; teknik ve yönetsel süreçsel; SEI Yetenek Olgunluk Modelleri, ISO SPICE Modeli, Takım Yazılım Süreci ve Kişisel Yazılım Süreci; süreç modellerin çeşitli durum ve senaryolara uygun hale getirilmesi.

EBM    513      İleri Algoritmalar

(3-0)5

İleri algoritma tasarım ve analiz teknikleri; özetleme, çizgeleme, ağ tasarım ve uygulamaları, hesaplanabilirlik ve karmaşıklık, çizge problemleri ve özellikleri, eniyileme algoritmaları ve buluşsal programlama için tasarım yaklaşımları, makine öğrenmesi ve internet algoritmaları; randomizasyon, olasılıksal analiz, amortisel analiz, rekabetçi analiz ve rastgele yürüyüşler.

EBM    514      Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı

(3-0)5

İşlevsel, mantıksal ve nesneye dayalı programlama paradigmaları; kuramsal temeller, sözdizimi, anlamsallık, türler, değişken kapsamı, veri soyutlama, denetim soyutlama, parametre gönderme, ifade değerlendirme yapıları; her bir paradigma için soyut makinelerin tanımı; yazımsal ve işlemsel anlamsallığa dayalı soyut yorumlama; hesaplama paradigmaları için derleyici tasarlama; çeşitli temsili dillerde program yazımı.

EBM    515      İleri Veritabanı Sistemleri

(3-0)5

İleri veritabanı sistem tasarım prensipleri ve teknikleri; erişim yöntemleri; eşgüdüm ve koruma; sorgu işleme ve eniyileme; tranksaksiyon işleme; dağıtık veri tabanları; nesneye dayalı ve nesne-ilişkisel veritabanları; veri ambarlama; veri madenciliği; ağ ve kısmı yapılı veri ve arama motorları.

EBM    516      Veri Madenciliği

(3-0)5

Veri madenciliği makine öğrenmesi, istatistik, örüntü tanıma, yapay zeka; veri hazırlama ve veri indirgeme; ilişki analizi; sınıflandırma; kümelemek; sayılasal öngörü; sıralı veride örüntü bulma; Bayes ağları; karar ağaçları; karar kuralları; metin madenciliği.

EBM    517      İleri Ağ Programlama

(3-0)5

Bilgisayar ağlarına genel giriş; süreçlere giriş: çok görevli yürütüm, süreçler, çoklu iş parçacıkları, iş parçacıkları; iş parçacıkları arasında iletişim ve süreçler arasında iletişim, ağlar arasındaki iletişim; istemci-sunucu ağ programlaması: soketler, RMI, applet-servlet iletişimi; TLI ve RPC programlama; web programlama dilleri (CGI, Perl, Java); programlama projeleri.

EBM    518      Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı

(3-0)5

Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş; ağ performansını ölçme, ağ trafik akışı modelleme; grafik en iyileme problemleri ve bununla alakalı grafik algoritmaları, ağlar için gecikme ve kayıp modelleri; kuyruk ağları; statik ve dinamik yöneltme algoritmaları; ağ güvenilirliği analiz ve tasarımı.

EBM    519      İleri İşletim Sistemleri

(3-0)5

İşletim sistemi yapılandırma; çok-ipliklilik (multithreading); kilitlenmeler ve süreçler arası iletişim; paralel ve dağıtık işletim sistemleri; çok işlemcili sistemler için işletim sistemi tasarımı.

EBM    520      Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular

(3-0)5

Paralel ve dağıtık hesaplama konularına genel bakış; paralel ve dağıtık hesaplama mimarileri; paralel ve dağıtık hesaplama konularındaki güncel gelişmeler; farklı disiplinlerdeki hesaplamalar için paralel yöntemler (biyobilişim, hesaplamalı fizik).

EBM    521      Hata Toleranslı Hesaplama

(3-0)5

Hatalar ve hataların gösterimleri; hata modellemesi; mikroişlemci tabanlı sistemlerin sınanması ve sınanabilirlik için tasarlanması; yazılım ve donanım artıklık denetimi; hata toleranslı sistemlerin tasarım metodolojisi; yazılım sınama stratejileri; sistem değerlendirme: güvenilebilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik analizi.

EBM    522      Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi

(3-0)5

Bilgisayar performansı ölçüm ve değerlendirmelerine giriş; bilgisayar performansını ölçmek için istatistiksel yöntemler; iş süreci modelleri; kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; sistem analiz teknikleri; CPU (merkezi işlemi birimi) başarım kestirimi; programlanmış ölçüm teknikleri; bilgisayar sistemlerinin karşılaştırılması.

EBM    523      Kriptografi

(3-0)5

Kriptografiye giriş; klasik kriptografi; simetrik ve asimetrik şifreleme; DES; AES; Diffie-Hellman anahtar değişimi; RSA; Rabin; ElGamal; sahte-rastgele bitler; kriptografik özet fonksiyonları; mesaj doğrulama kodları; dijital imza; doğrulama protokollerinin temelleri; gerçek hayatta doğrulama.

EBM    524      İleri Bilgisayar Grafiği

(3-0)5

Grafik sistemlerine genel bakış; dijital görüntü üretmeye yönelik temel konular; görüntü elde etmekte kullanılan donanımlar; görüntü modelleme; örnekleme ve nicemleme; 3D model oluşturma; eğri, yüzey ve cisim modelleme teknikleri; imge oluşturma teknikleri: ışın izleme, hacimsel imge oluşturma, yordamsal dokular, ışınım; Işık ve aydınlanma teknikleri; doku ve ortam eşlemeleri.

EBM    525      İleri Yapay Zeka

(3-0)5

Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.

 EBM   526      Örüntü Tanıma

(3-0)5

Bayes karar verme kuramı, maksimum olabilirlik ve Bayes kestirim; parametrik ve parametrik olmayan yöntemler; gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri; sınıflandırma için doğrusal modeller; yapay sinir ağları; durum çalışması: görme.

EBM    527      Bilgisayarla Görme

(3-0)5

Görüntü oluşturma; sınır belirleme; öznitelik çıkarma; görüntü bölütleme; bölge büyütme; doku; hareket; 2 boyutlu ve üç boyutlu görüntü gösterimi; görüntü tanıma: öğrenme ve eşleştirme.

EBM    528      Makine Öğrenmesi

(3-0)5

Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli ve gözetimsiz öğrenme; tümevarımsal öğrenme; karar ağaçları; örnek tabanlı öğrenme; açıklama tabanlı öğrenme; takviye tabanlı öğrenme; genetik algoritmalar; hipotez değerlendirme yöntemleri; çizgesel metotlar: saklı Markov modeli, Bayes ve Markov ağları.

EBM    529      İleri Doğal Dil İşleme

(3-0)5

Dil modelleme; doğal dil işleme seviyeleri: morfolojik, yapısal ve anlamsal analizler; dönüşümlü dilbilgisi; eke dayalı dilbilgisi ve 2 seviyeli gösterim ve işleme; sözdizimsel analiz ve sözdizimi; anlam ve yorumlama; çeviri ağları ve ATN sözdizimsel analizi; doğal dil işleme uygulamaları; akıllı arayüzler, makine ile çeviri, doğal dil anlama.

EBM    530      Rassal Süreçler

(3-0)5

Ayrık ve sürekli olasılık ve rastgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim.

EBM    531      İleri Sayısal İşaret İşleme

(3-0)5

İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılık ve nedensellik analizi; ayrık zamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.

 EBM   532      Uyarlamalı İşaret İşleme

(3-0)5

Ayrık-zamanlı stokastik süreçler genel bir bakış; Wiener filtre teorisi; doğrusal kestirim; LMS algoritması ve türevleri; frekans alanı uyarlanır filtreleme; HBS, QR-RLS algoritmaları ve bunların Kalman filtreleme ile bağlantısı, yinelemeli uyarlamalı filtreler, adaptasyon algoritmalar ve yakınsama özelliklerinin tartışılması ve analizi; hesaplama karmaşıklığı hususları; IIR uyarlanır filtreler; uyarlanır filtreleme uygulamaları.

EBM    533      Bilişim Kuramı ve Kodlama

(3-0)5

Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon'un kodlama savı; gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama, ayrık kanal modelleri ve  kanal sığası, kod çözme işlemi, optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme; kanal kodlama tekniği; hata düzeltme kodlaması: doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci; Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları

EBM    534      Kestirim Kuramı

(3-0)5

Kestiriciler; kestiricilerin özellikleri; gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler; en küçük değişinti kestirimi; en büyük olabilirlik ve momentler yöntemi; rastgele parametrelerin kestirimi; genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler; en küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim; Monte-Carlo yöntemleri.

EBM    535      Yapay Sinir Ağları

(3-0)5

Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.

EBM    536      Bilgisayarla Ses İşleme

(3-0)5

Ses modelleri ve gösterimi; ses sentezi; ses kodlama; ses iyileştirme; ses tanıma; dinamik zaman bükümü ve gizli Markov modelleri; ses işlemeye giriş; ses işleme için sinir ağları; insan makine iletişimi.

EBM    537      Görüntü İşleme

(3-0)5

Görüntü edinimi ve gösterimimi; örnekleme ve niceleme; görüntülerin matematiksel modellemesi; görüntü iyileştirme; görüntü bölütleme; görüntü onarımı; görüntü sıkıştırma; öznitelik çıkarma; görüntü sınıflandırma metotları; görüntünün Fourier serisine açılımı; görüntünün harmoniklerden elde edilmesi; görüntünün Fourier dönüşümü; z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu; evrişim, maskeleme ve dürtü yanıtı; iki boyutlu FIR and IIR süzgeçleri.

EBM    540      Sayısal İletişim

(3-0)5

Band geçiren sinyal ve sistemlerin gösterilimleri; sinyal uzayı kavramı ve sinyal vektörlerinin yeniden elde edilmesi; ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcı tasarımı; hata olasılığının hesabı; minimum enerjili sinyaller; dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda sinyal kümeleri; hata olasılığı için birleşim üst sınırı; kanal sığası teoremi; sinyal uzayında bant verimlilikli kodlama teknikleri: kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, başarım analizleri; kanal denkleştirme; en iyi alıcı tasarımı.

EBM    541      Gezgin İletişim Sistemleri

(3-0) 5

Hücresel ağ yapısı, gezgin radyo yayılımı, yol kaybı, sönümlü kanalların özellikleri; gezgin radyo sistemleri için modülasyon ve denkleştirme teknikleri; kaynak kodlama teknikleri; çoklu erişim sistemleri; kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı.

EBM    542      Telsiz İletişim

(3-0)5

Telsiz iletişim sistemleri; hücresel iletişim kavramları; hücresel trafik hesapları; sayısal iletişimin gözden geçirilmesi; telsiz kanallarının modellenmesi; telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri; sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim; sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri; dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM); telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: CDMA, TDMA, FDMA.

EBM    543      İletişim Ağları

(3-0)5

İletişim Ağ mimarileri; sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama; uydu ve paket radyo ağları; yerel alan ağları; başarım analizine giriş; betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar; optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rastgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi; yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.

EBM    544      Telsiz Ağlar

(3-0)5

Kablosuz iletişim temelleri; anahtarlama teknikleri: devre anahtarlama, paket anahtarlama, birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler; hücresel sistemler; ortam erişim teknikleri; bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi; gezgin ağlarda işaretleme; gezgin işletim teknikleri; ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM); telsiz veri ağları.

EBM    550      Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0)5

Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama; temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi; zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler; denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları; gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri; çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi; gözlemci tasarımı.

EBM    551      Robotik

(3-0)5

Robot kolları (Manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, Denavit-Hartenberg yöntemi, ileri kinematik, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler; manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme; Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi; manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi; uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi.

EBM    552      Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri

(3-0)5

Doğrusal olmayan geribeslemeli denetim sistemlerini incelemesi ve tasarımı; Lyapunov kararlılığı; girdi-çıktı kararlılığı; girdiden-duruma kararlılığı; edilgenlik kavramları; geribesleme ile doğrusallaştırma yöntemi; geribesleme ile edilgenleştirme; doğrusal olmayan denetimde yapıcı yöntemler.

EBM    553      Gürbüz Denetim Sistemleri

(3-0)5

Temel bilgiler ve kavramlar; doğrusal geribeslemeli denetim sistemlerinde modelleme; belirsizlik ve gürbüzlük; gürbüz kararlılık, performans, kararlılaştırma, kararlılaştıran denetleyicilerin parametrizasyonu; döngü şekillendirme ilkeleri, model eşleme, kararlılık payı enyileştirmesi; H_sonsuz denetime giriş.

EBM    554      Uyarlanır Denetim Sistemleri

(3-0)5

Lyapunov-tabanlı uyarlanır denetim yöntemleri; sistemlerde belirsizlikler ve belirsizliklerle başa çıkmanın yöntemleri; model-tabanlı ve model-tabanlı olmayan yöntemler; iyileştirilmiş performans için uyarlanır denetleyicilerde değişiklikler; model referanslı uyarlanır denetim; doğrudan ve dolaylı uyarlanır denetim yapıları; dış sistemler; yapay sinir ağları.

EBM    560      İleri Mikrodalga Devre Tasarımı

(3-0)5

Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin analizi; mikrodalga devrelerin matris gösterimleri; genelleştirilmiş saçınım parametreleri; kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı; Richards frekans dönüşümü; mikrodalga süzgeç tasarımı; geniş bantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar; toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı.

EBM    562      Mikrodalga Kuvvetlendiricileri

(3-0)5

Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı parametreleri; mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler; çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler.

EBM    580      İleri Bilgisayar Ağları

(3-0) 5

Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarileri ve ISO referans modeli; ağ topolojisi, bağlantı analizi, gecikme analizi ve iskelet analizi; fiziksel katman, gönderim ve yönlendirme, hatalar; veri iletim katmanı ve iletim protokolü; ağ katmanı, yönlendirme ve sıkışıklık, uydu ve kablosuz bağlantı ağları, yerel ağlar; çokluortam ağları; bilgisayar ağlarında güvenlik; ağ yönetimi; kablosuz ve mobil ağlar.

EBM    581      Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

Benzetim modellerine giriş, dinamik ve rassal sistemlerin ayrık olaylı benzetim modellerinin geliştirilmesi; girdi veri modellemesi, dağılım oturtma, Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare testleri, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, replikasyon sayının uygun şekilde ayarlanması, ısınma periyodunun uzunluğunu tahmin etme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, derecelendirme ve seçme yöntemleri; benzetim yardımıyla optimizasyon (metasezgiseller, yanıt yüzeyi metodolojisi, metamodeller, gradyan tabanlı yöntemler); arena kullanarak benzetim modellemesi.

EBM    582      Kuyruk Kuramı

(3-0)5

Markov zincirlerinin kısa bir gözden geçirilmesi; Kendall notasyonu; değişik tiplerdeki kuyruk modelleri: tek ve çok kanallı üstel kuyruklar (M/M/1, M/M/c), sınırlı kapasite ve kaynak popülasyonlu modeller (M/M/c /K/N), Erlang modelleri (Ek/Ek/c,), yığınlı ve öncelikli kuyruklar, genel dağılımlı geliş ve/veya hizmet zamanları (M/G/c, G/M/c); kuyruk şebekeleri (açık, kapalı, karışık), Jackson Teoremi, kapalı kuyruk şebekeleri için Ortalama Değer Analizi ve konvolüsyon algoritmaları; kuyrukların benzetimi ve ilgili istatistiksel çıkarımlar.

EBM    583    Ağların Akış Analizi

(3-0)5

Bu ders ağ akışlarının, ağ optimizasyonunun ve ağ yönlendirme modellerinin analizi üzerinedir. Kısa ön bilgiler, ağ modellerinin tarihçesi ve uygulamaları, temel çizge kuramı ve ağ terminolojisi ve temel formülasyonlar (kısa bir doğrusal programlama tekrarı) ile başlamaktayız. Daha sonra, konu algoritmik açıdan incelenecektir. Bu incelemede ağlar için veri yapılarının kısa bir özeti, polinom zaman – üstel zaman karşılaştırması ve hesapsal karmaşıklığın uygulamadaki etkileri ele alınacaktır. Bu noktaya kadar atılan temelin üzerine şu konular incelenerek ders bitirilecektir: en kısa yollar (ulaşan algoritmalar, Dijkstra, etiket düzelten algoritmalar ve Floyd-Warshall algoritması), maksimum akışlar (ençok akış – enaz kesik teoremi, akış artırma, önakış-itme algoritmaları), enaz maliyetli akışlar (çevrim iptali, ağ simpleks algoritması ve ardışık en kısa yol bulma yöntemleri, rezidüel ağlar), ikili kardinalite eşlemesinin maksimum akış ya da minimum maliyetli akış olarak ele alınması, minimum yayılan ağaçlar (Kruskal ve Prim algoritmaları) ve nihayet birden çok tür akışların olduğu ağlar (Lagranj gevşemesi eşliğinde)

EBM    584      Çizelgeleme

(3-0)5

Bu ders, verilen zaman aralıklarında kısıtlı kaynakların bu kaynaklardan faydalanmak için sıra beklemesi gerekli olan görevlere tahsisinde kullanılmak üzere geliştirilen matematiksel modeller ve modellerin çözüm teknikleri üzerinedir. Kısa bir giriş ve temel çizelgeleme terminolojisi ve notasyonu ile başlamaktadır. Devamında tek makineli, paralel makineli, akış tipi atölye ve işlik tipi atölye modelleri incelenmektedir. Proje çizelgelemesinin kısa bir üzerinden geçiş (kritik yol yöntemi, proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği) de derse dahildir. Kaynak kısıtlı proje çizelgelemesine kısa bir bakışla ders sona ermektedir.

EBM    585      Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.

EBM    586      Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş

(3-0)5

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; amortisman ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.

EBM    587      Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

(3-0)5

Modern mühendislik yönetimi teorisinin, kavramlarının ve süreçlerinin, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimine uygulanması; sistem teorisi; yönetim ve sistem kavramları; sistemlerin değerlendirilmesi, kontrolü ve analizi; stratejik planlama ve yönetim; teknik ve uzman personel yönetimi; teknolojik değişim ve yenilik yönetimi; teknoloji girişimciliği; proje yönetimi; kaynak yönetimi ve planlaması; risk yönetimi ve değerlendirilmesi; organizasyonel yapı ve liderlik.

EBM    591      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

(3-0)5

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

EBM    592      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

(3-0)5

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

EBM    681      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I

(2-0)5

Bir Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda seminer verilmesi.

EBM    682      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II

(2-0)5

Bir Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda seminer verilmesi.

EBM     690      Yeterlilik Sınavı

(18-0)30

Öğrencinin danışmanı ile belirlediği alandan gireceği yeterlilik sınavı çalışmaları

EBM     698       Tez  Önerisi

(6-4)10

Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte doktora tezi için yaptıkları teorik ve pratik hazırlık çalışmaları.

EBM    699       Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi

(0-0)150

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma yapılarak doktora tezi üretilmesi ve jüri önünde savunulması.