Close

Mevzuat

 

Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

11 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29767

YÖNETMELİK

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-2/04/2019-30733) Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-2/04/2019-30733) Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(Değişik:RG-2/04/2019-30733)  

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (AUBU-UZEMER): Altınbaş Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program, eşgüdüm ve uygulamaları yürütmek,

b) E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek ve Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri bilgi iletişim teknolojileri ile desteklemek,

c) Kamu ve özel sektör kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının gereksinim duyduğu ihtiyaçlara yönelik eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak, eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

ç) Üniversite ile diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük işbirliği içinde olmak, akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak,

d) Örgün öğretimin sınırlılığını gidererek yükseköğretimin daha geniş öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak, verimliliği artırmak, bilgiyi tüm kitlelere ulaştırmak, teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ve bilgiye sınırsız olarak ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini artırmak,

e) Evrensel nitelikli bilgi ve teknolojileri üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş ve her kesime ulaşabilen bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan eğitim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları düzenlemek,

c) Uzaktan eğitim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Uzaktan eğitim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek,

d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim-öğretim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak,

e) Uzaktan eğitim kapsamında ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanlı uzaktan eğitim yöntemiyle yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav vb. uzaktan eğitim uygulamalarında bulunmak,

f) Uzaktan eğitim programlarında görevli öğretim elemanlarına e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,

g) Uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilere uzaktan eğitim sistemiyle ilgili eğitimler vermek,

ğ) Uzaktan eğitim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek,

h) Uzaktan eğitim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, öğrenci destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek,

i) Uzaktan eğitim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak,

j) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

k) Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(Değişik:RG-2/04/2019-30733)  

(1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Rektör, süresi sona eren Merkez Müdürünü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, iş hacmine göre en fazla üç kişiyi Müdür Yardımcısı olarak teklif edebilir. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Merkez Müdürünün görevlendirdiği Müdür Yardımcısı, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün onayına sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak,

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurula başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları uygulamak,

e) İşbirliği yapılan akademik birimlerin ders vermek üzere tespit ettiği öğretim elemanlarını Yönetim Kurulunun da onayını alarak Rektörün onayına sunmak,

f) Ulusal ve uluslararası ortak sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak akademik personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak,

g) Üniversitenin uzaktan eğitim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personeli belirlemek ve görevlendirilmesi için Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 –(Değişik:RG-2/04/2019-30733)  

(1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünce Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından önerilen isimlerden Rektör tarafından görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun başkanıdır. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az beş kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır Merkez Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Merkez Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün oyu çift sayılır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz olarak katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve görüşmek,

c) Araştırma ve uygulama yapan öğretim elemanlarının, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılımları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gereksinim duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Programda bulunan içeriklerle ilgili uluslararası standartları takip etmek ve gözden geçirmek.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde, ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile Yükseköğretim Kurulu ve Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (Değişik:RG-2/04/2019-30733)

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.     

_____________

(1) 2/4/2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklikle yönetmeliğin adı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

           11/7/2016

           29767

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

2/4/2019

30733

 

 

 

 Uzaktan_ogretime_İliskin_Usul_ve_Esaslar_19.06.2014 _GK_15.04.2015_YK_(Maliye_ Goruslu)

 

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN

 USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak,

Tanımlar

 

Amaç

 MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim programları açılması ile birinci ve ikinci öğretimde bazı derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyalinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar ile yapılacak ödemeleri kapsar.

 

(2) Vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan öğretim faaliyetlerinde mali hükümleri hariç olmak üzere bu usul ve esaslar uygulanır.

 

Dayanak

 MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46

ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 MADDE 4 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

 

a)    Birim öğrenci katsayısı: Öğretimi sürdüren ilgili birimlerde açılmış uzaktan öğretim diploma programlarında görevlendirilen birim koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunansayıyı,

 

b)    Ders materyali ve materyal ücreti: Uzaktan öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için yükseköğretim kurumlarınca basılan veya elektronik olarak internet  ortamında  sunulan,  üretilen veya kullanılan her türlü materyali ve bunlar karşılığında öğrencilerden alınan   ücreti,

 

c)    Ders öğrenci katsayısı: Senato tarafından sadece uzaktan öğretim  yoluyla  verilmesine  karar verilen dersler hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde, dersleri veren öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasına esas olmak üzere derse kayıt olmuş öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan   sayıyı,

 

ç) Öğretimi sürdüren ilgili birim: Diploma programına sahip olan ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından uzaktan öğretim faaliyeti için görevlendirilen fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu  ve enstitüyü,

 

d)   Öğrenim ücreti: Uzaktan öğretimde öğrencilerin öğretimin karşılığı olarak ödeyeceği ve Bakanlar Kurulunca belirlenen uzaktan öğretim öğrenim  ücretini,

 

e)     Program öğrenci katsayısı: Uzaktan öğretim ile yürütülen diploma programlarında görevlendirilen program koordinatörlerine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında esas alınmak  üzere mevcut öğrenci sayısının açılmış kontenjana bölünmesi ile bulunan   sayıyı,

 

f)    Uzaktan öğretim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci  ile  öğretim  elemanı  ve  öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşimine dayalı olarak derslerin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eşzamanlı biçimde verildiği  öğretimi,

 

g)      Uzaktan öğretim birimi: Uzaktan öğretimin sunulmasında  teknik  ve  idari  altyapı hizmetini yürütmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından görevlendirilen birimi veya merkezi,

 

ğ) Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu: Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan grubu,

 

h)   Uzaktan  öğretim  yayın  komisyonu:  İlgili  yükseköğretim  kurumunun  uzaktan   öğretimi

yürüten ilgili birimin bünyesinde kurulan   komisyonu,

 

ı) Yönetim kurulu: Uzaktan öğretim hizmetini sürdüren birimin yönetim kurulu veya öğretimi sürdüren ilgili birimin yönetim kurulunu,

 

i)   Yükseköğretim kurumu: Üniversite, yüksek teknoloji enstitüleri ile üniversite veya  yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kurulan vakıf meslek  yüksekokullarını,

 

j)      Yükseköğretim   kurumu   yönetim   kurulu:   İlgili   yükseköğretim   kurumunun   yönetim kurulunu,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Genel Esaslar, Program ve Ders Açma, Uzaktan Öğretimin Uygulanması

 

Genel esaslar

 

MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumlarının; ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde diploma programları ile senatoları tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersleri uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

 

(2)   Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görülen dersler, ağ üzerinden eşzamanlı olarak çevrimiçi teknolojilerle verilir. Derslerin yürütülmesinde kitap,  radyo, televizyon, ses ve görüntü diskleri (CD/DVD) vb. çevrimdışı teknolojilerden de yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze ders ve uygulamalarla da desteklenebilir.

 

(3)     Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu; uzaktan öğretim konusunda ulusal hedefleri ve stratejileri geliştirme, program veya ders açma, usul ve esas belirleme, uygulamaların geliştirilmesini takip etme, programları değerlendirme konularında Yükseköğretim Kuruluna görüş ve önerilersunar.

 

(4)   Uzaktan öğretim kapsamında elde edilen tüm gelirler özel bütçeye gelir kaydedilir ve bu kapsamda yapılacak giderler özel bütçede bu amaçla tefrik edilen ödeneklerden   karşılanır.

 

(5)    Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ek ders, sınav ücreti ve ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesine fiilen katkıda bulunanlara yapılacak ödemelerin toplam tutarı, hiçbir şekilde tahsil edilen öğrenim ücretinin yüzde yetmişini geçemez. Bu  oran,  mal  ve hizmet alımları ile diğer giderler dikkate alınmak suretiyle ayrılan bütçe imkânları çerçevesinde belirlenir.

 

(6)   Uzaktan öğretim kapsamında yapılan giderlerin, fakülte ve programların uzaktan öğretim maliyetlerinin tespitine imkân sağlayacak bir şekilde bütçeleştirilmesiesastır.

 

Program veya ders açma

 MADDE 6- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek olan ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler için aşağıda belirtilen program ve ders açma esasları uygulanır.

 

a)    Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve yüksek lisans uzaktan öğretim programları açılabilir. Bu şekilde yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında uzaktan öğretim yapılacağına, her yılın en geç Şubat ve Temmuz ayı sonuna kadar yükseköğretim kurumları, senatolarının önerisi ile başvurulması üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen önlisans ve lisans programları ve bu programlara ilişkin kontenjanlar ile gerekli bilgilere ilgili yılın öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunda veya ek yerleştirme kılavuzunda yerverilir.

 

Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri; en geç Mayıs ve Eylül ayı bitiminekadar Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak karar ile sonuçlandırılır.

 

Yükseköğretim kurumları, bu şekilde açılan uzaktan öğretim programları kapsamında eğitim- öğretim imkânlarının paylaşılmasını sağlamak ve yükseköğretim kurumları arasında akademik yardımlaşmayı gerçekleştirmek üzere aralarında yapacakları bir protokole bağlı olarak tek taraflı veya karşılıklı uzaktan ders sunumu gerçekleştirebilir, ders materyalipaylaşabilirler.

 

b)     Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında derslerin en  fazla  %  30’u  hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla  verilebilir.

 

c)      Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kurulu’na bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla % 30’u sadece uzaktan öğretim yolu ileverilebilir.

 

ç) Yükseköğretim kurumlarında dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmaması ve   her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce ilgili yükseköğretim kurumları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi halinde, söz konusu dersler için uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu  tarafından  öğretim  elemanıgörevlendirilebilir.

 

d)     Yükseköğretim kurumları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5-i  maddesinde belirtilen dersleri uzaktan öğretim yöntemiyle verebilirler ve bu eğitimin verildiği diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. (Değişik;19.06.2014 tarihli YÖK Genel   Kurul)

 

 

e)    Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumları, uzaktan öğretim yoluyla program veya ders açmadan önce, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzaktan öğretime yönelik internet sitelerini hazırlamak ve erişime açmakla sorumludurlar.  İnternet  sitesinde,  açılan programlara ilişkin  gerekli  genel  bilgiler  yanında  derslere ilişkin ayrıntılı ders izlenceleri de bulunur. Yükseköğretim kurumu, programın gerektirdiği akademik ve idari etkileşimleri yeterince sağlayacak yazılımları kurmak ve etkin çalıştırmakla  yükümlüdür.

 

f)      Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir. Bu tür dersler konusunda öğrenciler programa veya derse kayıt olmadan önce   bilgilendirilir.

 

g)    Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanları, il dışı kısa veya uzun  süreli olarak görevlendirilmeleri halinde, görevlendirme notuna Uzaktan Eğitim Derslerini görevlendirildiği yerden yürütmek şartı konması durumunda dersleri yürütebilirler. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel  Kurul)

 

Uzaktan öğretimin uygulanması

MADDE 7- (1) Uzaktan öğretimde her ders ya da dersin şubesinde öğrenci sayısı ön lisans programında 200, lisans programında 150, yüksek lisans programında ise 50 öğrenci ile sınırlıdır. Bu sınırlar aşıldığında birden fazla şube açılabilir ancak bir öğretim elemanı en fazla  iki  şube  yürütebilir. Dersler, video konferans, sanal sınıf, forum uygulamaları gibi eşzamanlı araçlarla öğrenciler arasında ve öğrenciler ile öğretim elemanı arasında etkileşim kurularak bizzat öğretim elemanı tarafından eşzamanlı biçimde verilir. (Değişik;15.04.2015 tarihli YÖK Yürütme  Kurulu)

 (2)   Öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından; uzaktan öğretim kapsamında açılmış her diploma programı için bu programlarda ders vermekle görevli öğretim elemanları arasından bir program koordinatörü, öğretimi sürdüren ilgili birimlerde ise birim koordinatörü görevlendirilebilir.

 (3)   Bir dersin birden fazla şube olarak yürütülmesi durumunda da her ders için bu dersleri vermekle görevli öğretim elemanları arasından biri öğretimi sürdüren ilgili birim yönetim kurulları tarafından ders koordinatörü olarakgörevlendirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Öğrenci Kabulü, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi

Öğrenci kabulü

MADDE 8- (1) Uzaktan öğretim yapılmasına karar verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına, yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin genel esaslara göre öğrenci kabul edilir.

 

(2)  Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı derslerin, hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi durumunda öğrenciler ders alma  döneminde tercih  ettikleri  ders türüne kayıtyaptırırlar.

 

(3)    Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrenciler ders alma döneminde bu derslere kayıtyaptırırlar.

 

(4)    Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir ders için bünyesinde söz konusu dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders vermek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından  öğretim  elemanları görevlendirilmesi durumunda ders alma döneminde öğrenciler bu derslere kayıt  yaptırırlar.

 

Programlar arası geçiş

MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim programları arasında geçiş; “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

 

Öğrenim süresi

 MADDE 10- (1) Uzaktan öğretim programlarında öğretim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44

üncü maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre  düzenlenir.

 

Devam zorunluluğu

 MADDE 11- (1) Uzaktan öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin derslerdeki devam gerektiren faaliyetlerini, öğretimi sürdüren ilgili birim kurulları belirler ve dönem başlamadan önce ders izlence sayfalarından duyururlar.

 

Ölçme değerlendirme

MADDE 12- (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya  elektronik  ortamda  gözetimli  veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak  veya merkezi bir sınav şeklindegerçekleştirilebilir.

 

(2)   Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu  sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar  verilir.

 

(3)    Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer  alan  derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilanedilir.

 

Öğretim elemanlarının görevlendirilmesi

 MADDE 13- (1) Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde, dersin yürütülmesinde hangi öğretim elemanlarının görevlendirileceğine; uzaktan öğretim ders materyali hazırlamış veya hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik verecek şekilde eğitim-öğretimi sürdüren ve hizmeti yürüten birim kurulunun görüşü de dikkate alınarak ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti

 

MADDE 14- (1) Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esasalınır.

 

(2) Yürütülen programlarda materyal ücretleri,  fakülte  veya  programa  ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir.

 

Bütçeleştirme işlemleri

 MADDE 15- (1) Uzaktan öğretim gelir ve giderlerinin bütçeleştirilmesinde yılı merkezi yönetim bütçe hazırlama rehberindeki esaslara uyulur.

 

(2)  Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden alınacak ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti tutarı üzerinden hesaplanır ve uzaktan öğretim öğrenim ücreti olarakbütçeleştirilir.

 

(3)   Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde öğrencilerden öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilave bir ödeme talep edilmez.

 

(4)      Dersi verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında Yükseköğretim Kurulu tarafından öğretim elemanları görevlendirilerek uzaktan öğretim yoluyla derslerin verilmesi halinde, öğrencilerden herhangi bir ödeme talepedilmez.

 

(5)   Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen programlarda; program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin en fazla yarısı veya program kapsamındaki bir dersin teorik veya uygulaması protokol yapılarak başka yükseköğretim kurumları tarafından verilebilir. Bu durumda 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına öğrenim ücreti tutarı üzerinden tespit edilecek hizmet bedeli, hizmeti alan yükseköğretim kurumu tarafından  uzaktan  öğretime  ilişkin bütçe tertiplerinden tahakkuka bağlanmak suretiyle protokol kapsamında hizmet sunan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine uzaktan öğrenim ücreti olarakkaydedilir.

 

(6)  Uzaktan öğretim programlarından veya ders başına verilen uzaktan öğretim hizmetlerinden elde edilen gelirler ile uzaktan öğretim materyalinden elde edilen gelirler ve yapılan harcamalar, mali hizmetler birimi tarafından birim bazında takipedilir.

 

Ek ders ücreti ve diğerödemeler

 MADDE 16- (1) Öğretim elemanlarına yapılacak ek ders ücreti ve diğer ödemelerde; dersin canlı veya kayıttan yapılması, öğrencilerin sorularına verilen cevaplar, ödev veya uygulamaların değerlendirilmesi için harcanan süreler ile materyalin hazırlanması ve dersin yürütülmesinde fiilî  katkı sağlama gibi hususlar dikkate alınır. Dönemlik yapılacak ödemelerde dağıtılması  gereken  ödeme miktarı, ilgili birim hesabında mevcut dönemlik dağıtılabilir miktardan fazla olması halinde, tüm ödemeler toplam dağıtılabilir ödemelerin, dağıtılması gereken miktara oranı ölçüsünde azaltılır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel Kurul)

 

(2)  a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında uzaktan öğretimde ders veren öğretim elemanlarına, haftalık ders yükünü tamamladıktan sonra uzaktan öğretimde  yürüttükleri dersler için yürüttükleri ders kredisi başına ve haftalık on saati geçmemek üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretinin beş katını geçmemek üzere belirlenecek oranda ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GenelKurul)

 

b)  6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında ders veren öğretim elemanlarına, haftalıkdersyüküzorunluluğuaranmaksızınverdikleridersbaşınavehaftalıkonsaatigeçmemek

 

üzere yükseköğretim kurumları yönetim kurullarınca 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin dört katını geçmemek üzere belirlenecek oranda öz gelirlerle ilişkilendirilmeksizin hazine yardımı karşılığı tertiplerden karşılanmak suretiyle ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ödemelerinde; 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasının birinci cümlesi ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uygulanmaz.

 

c)     6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim faaliyetlerine ilişkin ek ders ve sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

 

ç) Aynı şubede bir dersi birden fazla öğretim elemanının yürütmesi halinde ek ders ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır.

 

(3)   6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve ( b) bendi kapsamında yürütülen uzaktan öğretim için ders malzemelerinin hazırlanmasında veya dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan ödemelerde Ek-1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle  aylık  ödeme  yapılır.

 

(4)   Öğretim elemanlarına Ek -1 sayılı cetvel esas alınmak suretiyle yapılacak olan ödemeler, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanları için belirlenen ders saati ücreti esas alınmak suretiyle belirlenir ve bu ödemelerin toplamı ayda 200 saati geçemez. İtibari sayfa hesaplamalarında ve içerik değerlendirmelerinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri esas  alınır.

 

(5)  Uzaktan öğretim kapsamında yapılacak ödemelerde, ilgililerin fiili katkıları  belgelendirilir.

 

(6)  Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler aşağıdaki şekildehesaplanır.

 

a)   Ek ders ücreti = [(İlgili öğretim elemanının aylık uzaktan öğretim yöntemi ile yaptığı canlı ders saati – ilgili öğretim elemanının diğer öğretim yöntemleri ile dolduramadığı aylık zorunlu ders yükü saati) x ders öğrenci katsayısı x yönetim kurulunun belirlediği ek ders ücreti katı x unvana göre ek ders ücreti göstergesi] x memur aylıkkatsayısı

 

b)    Ders malzemelerinin hazırlanmasında ve dersin yürütülmesinde fiilen katkıda bulunan öğretim elemanlarına üçüncü fıkra uyarınca Ek-1 sayılı cetvel dikkate alınarak yapılacak ödemeler = Ek-1 sayılı cetvelde sayılan hizmetler için hesaplanan aylık ödemeye esas saat toplamı x unvana göre ek ders göstergesi x memur aylıkkatsayısı.

 

Sınav ücretleri

 MADDE 17- (1) Merkezi olarak yapılan sınavların dışında yükseköğretim kurumları senatolarınca onaylanan müfredat programları uyarınca belirlenen yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır.

 

(2) Merkezi olarak yapılan sınavlarda fiilen görev yapan personele oturum başına, Ek-2 sayılı cetvelde sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim kurullarınca belirlenecek tutarda ödeme yapılır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel  Kurul)

 

Yetki

 MADDE 18- (1) Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

 

(2) Yükseköğretim kurumları yönetim kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere alt düzenlemeler yapabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Geçici Madde 1- (1) Kaldırılmıştır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK Genel   Kurul)

 

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20 - (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanıyürütür.

 

EK- 1

 

DİĞER HİZMETLER KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER CETVELİ

 

YENİMETİN

Hizmetin Adı

Hizmet Tanımı ve Açıklaması

Hizmetin İş Yükü Karşılığı

Aylık Ödemeye Esas Saatin Hesaplanması

Birim Koordinatörü

Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir. Birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin yürütülmesinden sorumludur.

 

Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)

Koordinatörlük yapılan birimde ilgili dönemde yürütülen her ders için en fazla ayda 3 saate kadar

İlgili birim koordinatörünün biriminde o dönemde açılmış tüm dersler x 3 x Birim öğrenci katsayısı

 

 

Program Koordinatörü

Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının koordinasyon, ders içeriklerin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanının faaliyetleridir.

 

Ödeme oranı, üniversite yönetim kurulunca belirlenecek hizmet kalite değerlendirmesi esaslarına göre uzaktan öğretim biriminin teklifi üzerine üniversite yönetim kurulunca belirlenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)

Koordinatörlük yapılan programda ilgili dönemde yürütülen her ders için ayda 4 saat esas alınır.

İlgili program koordinatörünün diploma programında o dönemde açılmış tüm dersler x 4 x Program öğrenci katsayısı

Yayın

komisyonu

Uzaktan öğretim hizmetlerine yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesine yönelik incelemeleri, yayın kural ve haklarını belirleyen, kararlar alan ve raporlayan komisyon üyelerinin faaliyetleridir. Mevcut müfredat dersi başına sadece yapıldığı ayda hesaplanır (Değişik; 20.02.2014 GK)

Yayın komisyonu görevleri kapsamında bulunan her ders için sadece yapıldığı ayda aylık 2 saat esas alınır.

İlgili dönemde açılmış tüm dersler x 2 x İlgili birim öğrenci katsayısı

 

 

 

Eğitim Senaryosu Tasarımı

Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik (en az 14 haftalık olmak üzere) ders içeriğinin tamamının eğitim-öğretim materyalini kişisel öğretim seti tarzında senaryolaştırma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)

Etkileşimli her senaryo için sadece yapıldığı ayda 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır.

İlgili öğretim elemanının tamamladığı senaryo tasarımlarına esas alınan toplam itibari sayfa sayısı x 2 x /5

 

 

Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin geliştirilmesi

Öğretim elemanı tarafından verilen bir dönemlik senaryolaştırılmış ders içeriğinin tamamının kişisel öğrenim seti tarzında geliştirilmesi faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 5 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)

Sadeceyapıldığı ayda her 5 itibari sayfa için 2 saat esas alınır.

İlgili öğretim elemanının geliştirdiği materyale esas toplam itibari sayfa sayısı x 2 / 5

 

 

Yazılı ve görsel eğitim/öğretim materyalinin denetimi

Öğretim elemanı tarafından verilen telif/tercüme eser, derleme, ders notları ve sunumların telif ve öğretim materyali hazırlama yöntemlerine uygunluğunun denetlenmesi ve raporlanması faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 40 itibari sayfa üzerinden hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı ayda ödenir. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK GK)

Her 30 itibari sayfa için 1 saat esas alınır.

İlgili öğretim elemanı tarafından yapılan materyal denetimi ve raporlanmasına esas itibari sayfa sayısı/ 30

 

 

Ders yönetimi

Dersinlerin gerçekleştirilmesi için gereken tüm altyapının kurulması, işlemesi ve dersin yürütülmesini başından sonuna kadar yöneten yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖKGK)

Her 7 kredi için 1 saat esas alınır.

İlgili öğretim elemanının yönettiği aylık ders kredisi / 7

Ders koordinasyonu/ denetimi

Dersinlerin gerçekleştirilmesi için gereken öğretim materyalinin sisteme yüklenmesini, teknik altyapının sorunsuz şekilde çalışmasını, ders programlarının hazırlanmasını, yürütülmesini koordine eden/denetleyen yöneticinin faaliyetleridir. Ayda yürütülen toplam ders kredisi üzerinden hesaplanır ve görevli kişi sayısına bölünür. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖKGK)

Her 7 kredi için 1 saat esas alınır.

(Uzaktan öğretim kapsamında koordine edilen/denetlenen aylık ders kredisi / 7)/koordine eden veya denetleyen yönetici sayısı

10-20 dakika video çekiminde ders anlatma veya spikerlik veya seslendirme

Uzaktan öğretim programındaki bir ders için önceden planlanmış zaman ve mekânda öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen ve öğretim materyali kullanılarak anlatılan ders anlatma faaliyetleridir. Yayın komisyonunun kabulü sonrasında 10 - 20 dakika arası anlatım, spikerlik veya seslendirme için hesaplama yapılır ve sadece yapıldığı aydaödenir.

Her bir 10-20 dakika çekim için 5 saat esas alınır.

Uzaktan öğretim kapsamında kurgulanmış ve yayına hazırlanmış çekimlerin her 10-

20 dakikalık dilimi

x 5

 

Uzaktan öğretim birimi ölçme- değerlendirme

Uzaktan öğretim birimi gözetimli yapılan sınav hazırlık sürecinde soruların değerlendirilmesi, redakte edilmesi, sınavda kullanılacak soru kitapçıklarındaki soruların belirlenmesi, ölçme-değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların geliştirilmesi için raporlama gibi faaliyetleri kapsayan öğretim elemanı faaliyetleridir.

Gözetimli sınava dâhil edilen ve görevlendirme kapsamında bulunan her bir ders için 1 saat esas alınır.

İlgili öğretim elemanının uzaktan öğretim kapsamında sorumluluk alanında bulunan, merkezi sınav programına alınmış ders sayısı

Ölçme- değerlendirme soru bankası hazırlama

Uzaktan öğretim birimi ölçme- değerlendirme basamaklarında kullanılacak soruların öğretim elemanı tarafından hazırlanması faaliyetleridir. Öğretim elemanlarının görevlendirilerek yürüttükleri kendi derslerinin zorunlu her sınavında 20 soru üzerindeki sorular için, diğer derslerle ilgili hazırladıkları ve yayın komisyonunca kullanıma uygun bulunmuş her soru için olmak üzere, bir defaya mahsus hesaplanır. (Değişik; 20.02.2014 tarihli YÖK  GK)

Kabul edilmiş 2 özgün soru için 1 saat esas alınır.

Kendi dersleri için= Kabul edilmiş soru sayısı-20 / 2

 

 

 

Diğer dersler için= Kabul edilmiş soru sayısı/ 2

 

 

 

EK- 2

 

MERKEZİ SINAVDA GÖREV ALANLARA YAPILACAK ÖDEMELERE ESAS

GÖSTERGE CETVELİ

 

Görev Tanımı

Gösterge (En fazla)

Sınav Koordinatörü

5000

Sınav Koordinatör Yardımcısı

4000

Bina Sınav Sorumlusu veya Yöneticisi

2000

Bina Sınav Sorumlu Yardımcısı veya Yönetici Yardımcısı

1800

Salon Başkanı

1650

Gözetmen

1450

Engelli Gözetmeni

2000

Sınav Evrakı Nakil Görevlisi/ Güvenlik Görevlisi

1450

Bina Güvenlik Görevlisi

1450

Merkez Sınav Görevlisi

1100

Hizmetli

1000

Şoför

1000