Close

EÇAM (CEER) Paper Series

Paper No.2

 

The Employment Discrimination in Family Guy: Analysis of the Series from an Ecofeminist Perspective

As a branch of feminism, ecological feminism is concerned with social and environmental issues. This feminist environmental philosophy on ecology focuses on a gender perspective which tackles the relationship between the ‘natural’ world and humanity. It has been widely suggested that the Western patriarchal society and culture has brought systematic degradation to the world and the human/nature relationships. Likewise, it implies the existence of a relationship between the oppression and exploitation of socially and culturally considered groups (such as women) and the violence exerted over nature and all its living beings.
The aspect of female work oppression is very common in Family Guy, a sitcom that continuously depicts female characters in a very biased way from male-dominated (and targeted) view. The study of the series from a gender and ecofeminist perspective will serve to bring powerful insights on the unequal representation of women and their relationship to the world. In this sense, I will analyze the employment discrimination in the series in this paper to see the extent to which Family Guy illustrates the concerns that ecofeminism deals with.
Keywords: ecofeminism, Family Guy, gender, human-nature relations, job, nature, subtitling, women.


Family Guy’daki İstihdam Ayrımcılığı: Dizinin Ekofeminist Bir Bakış Açısından Analizi

Feminizmin bir branşı olarak, ekolojik feminizm sosyal ve çevre sorunlarıyla ilgilenir. Ekolojideki bu feminist çevre felsefesi, “doğal” dünya ve insanlık arasındaki ilişkiyi ele alan bir cinsiyet perspektifine odaklanmaktadır. Batılı ataerkil toplum ve kültürün dünyada ve insan/doğa ilişkilerinde sistematik bir bozulmaya yol açtığı yaygın biçimde öne sürülmüştür. Aynı şekilde, toplumsal ve kültürel olarak kabul edilen grupların (kadın gibi) baskı ve sömürüsü ile doğa ve tüm canlı varlıklarına uygulanan şiddet arasında bir ilişkinin varlığını ima eder.
Kadın iş baskısının görünüşü, kadın karakterleri erkek egemenliği (ve erkek hedefli) görüşünden devamlı olarak taraflı tasvir eden durum komedisi Family Guy’da çok yaygındır. Dizinin toplumsal cinsiyet ve ekofeminist bir bakış açısından incelenmesi, kadınların eşit olmayan temsiline ve onların dünyayla olan ilişkilerine güçlü bir bakış açısı getirmeye hizmet edecektir. Bu anlamda, Family Guy’ın ekofeminizmin uğraştığı endişeleri ne ölçüde yansıttığını görmek için bu makalede dizideki istihdam ayrımcılığını analiz edeceğim.

Paper No. 1

Enerji Sübvansiyon Reformlarının Başarısı İçin Bir Anahtar Önkoşul Olarak Şeffaflık: Türkiye’de Vergi Sübvansiyonları Üzerine Bir Vaka Analizi 

2009 Pittsburg Zirvesi esnasında, G20 liderleri verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının piyasa ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini tanıdı ve “boşa tüketime yol açan verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını rasyonalize etmeyi ve orta vadede aşamalı olarak kaldırmayı” taahhüt etti. Bu taahhüdün gerçekleştirilmesinde, Türkiye ve diğer G20 üyesi ülkeleri ulusal politikalarını reforma tabi tutmak için paralel çaba sarf etmelidir. Ancak, ulusal hükümetlerin sübvansiyon reformunda başarısı için fosil yakıt enerji sübvansiyonlarını tanımlama, ölçme ve değerlendirmede az çok ortak bir anlayışı paylaşması gerekmektedir. Aksi takdirde, bu taahhüt, sübvansiyonların gizlenmesi ihtimalini yaratarak olumsuz yönde etkilenebilir. OECD söz konusu paralel çabalara, G20 ülkeleri dâhil birçok ülkede fosil yakıt üretici ve tüketicilerine yapılan bütçe desteği ve vergi harcamalarının şeffaf ve doğru tahminlerini sağlayan istatistiki çalışmalarla katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, OECD ölçüm metodu, her bir ülkenin fosil yakıt sübvansiyon politikalarının tanımlanması ve değerlendirilmesini gerektirmektedir. OECD esasen kamuya açık hükümet kaynaklarından bilgileri toplamakta ve bir araya getirmektedir. Böylece elverişli ulusal şeffaflık kuralları, uluslararası çabalarda başarıyı getirecek fosil yakıt sübvansiyonlarının doğru ölçümü için bir önkoşuldur. Bu çalışma ulusal şeffaflık kurallarının, ülkelerin fosil yakıt vergi sübvansiyonlarının harici kurumlar tarafından değerlendirilmesi ve tanımı üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu Türkiye’ye ilişkin bir vaka analizi yaparak ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

Transparency as a Key Prerequisite for the Success of Energy Subsidy Reform: A Case Study of Tax Subsidies in Turkey

During the 2009 Pittsburgh Summit, G20 leaders recognized the harmful effects of inefficient fossil fuel subsidies on markets and the environment, and committed to “rationalize and phase out over the medium term inefficient fossil fuels subsidies that encourage wasteful consumption.” To achieve this commitment, Turkey and other G20 member countries need to make parallel efforts to reform their domestic policies. However, national governments must share a more-or-less common understanding to define, measure and evaluate fossil-fuel energy subsidies for the success of the subsidy reform. Otherwise, this commitment could be negatively impacted by creating an opportunity to hide subsidies. The OECD contributes to these parallel efforts with statistical studies providing transparent and accurate estimates of budgetary support and tax expenditures to fossil fuel producers and consumers in many countries, including the G20. However, the OECD measurement method requires identifying and evaluating individual countries’ fossil-fuel subsidy policies. The OECD collects and assembles the information mainly from publicly available government sources. Thus, adequate national transparency rules are a prerequisite for the accurate measurement of fossil-fuel subsidies leading to successful international efforts. This study aims to demonstrate the extend to which national transparency rules impact the evaluation and definition of domestic fossil fuel tax subsidies by external agencies by using a case study of Turkey.